søndag 20. oktober 2013

Snubletråd - med livet som innsats

Regjeringen Stoltenberg, her ved finansminsiter Johnsen endret veinormalen få dager før de går av - og overlater regningen til ny regjering. Selv ønsket de bare å bygge 22 km med midtrekkverk på to- og trefelts vei i 2014.
Snubletråd i Statsbudsjettet
Torsdag den 10. oktober endret Regjeringen Stoltenberg II retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veier skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Falitterklæring
Dette er ikke en dag for tidlig og jeg hilser et etterlengtet vedtak velkommen.
Men det må være en falitterklæring fra Stoltenberg-regjeringen at dette kommer kun få dager før den rød/grønne regjeringen går av, og etter at Høyre og Fremskrittspartiet i sin regjeringserklæring sier at de vil senke grensen for midtrekkverk.

Endringene dreier seg om å senke innslagspunktet for etablering av midtrekkverk fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000 til 6000. Arbeidet med å få endret retningslinjene for brukt av midtrekkverk har pågått i flere år. En anbefaling ble utarbeidet av Vegdirektoratet i brev av 1. juni 2011, som først ble sendt på høring i mars 2012.

Statsbudsjettet 2014
Jeg hadde store forventninger til årets fremleggelse av statsbudsjettet for 2014, etter at regjeringen Stoltenberg valgte å senke kravene i veinormalen for etablering av møtefrie veier med midtrekkverk sist torsdag. Vi må kunne forventet at ordene om økt trafikksikkerhet i pressemeldingen til Regjeringen Stoltenberg førte til mer enn bare ord. Men 2014 skal det kun finansieres 22 km ny midtrekkverk på 2/3 felts veier.

Det planlegges også å "bygge" 65 km firefeltsvei - av erfaring er dette km vei som planlegges åpnet i 2014. Utviklingen fra januar t.o.m. august 2013 viser en økning i tallet på drepte sammenlignet med samme periode i 2012. I 2012 blei 699 personer hardt skadde. Det er 20 flere enn i 2011.

Den avgående statsministeren Jens Stoltenberg og hans rådgivere kan virke å ha vært mer opptatt av å fronte hyggelige nyheter, og ikke evnet å ta politiske grep for å omsette ord til handling. Foto: arbeiderpartiet.no
Politikerne sier og gjør
Allerede 14. juli 2007 uttaler daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik (Sp) på NRK Lørdagsrevyen: «Vi driver kontinuerlig og bygger både midtrekkverk og sette i gang andre tiltak for å redusere ulykkesrisikoen, og me ønsker å auka takten i dette arbeidet framover.»

I første statsbudsjettforslaget som kom etter at statssekretær Tungesvik uttalte seg til NRK kom det en økning på hele 1 km. I forslag til statsbudsjettet for 2008 hadde regjeringen økt satsingen på midtrekkverk i 2007 på 9 km til 10 km i 2008.

I statsbudsjettet for 2010 på side 46 sies det: «Regjeringen har som hovedmål at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.» Nullvisjonen. Og på side 47: «Bygging av midtrekkverk på to- og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene.» Side 48: «Feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i 45 pst. av dødsulykkene.»

Behov for 1850 km møtefri riksvei
Behovene for å sikre alle våre høytrafikerte veier med en traifkk på over 6000 ÅDT er på hele 1850 km riksvei. Behovene er enorme - og den puslete innsatsen med å sikre rundt 20 km hvert år har desverre ikke redusert vesentlig på disse store tallene. Veidirektoratet sier vi kan redusere antall drepte og hardt skadde med hele 100 personer hvert år ved å sikre alle våre høytrafikerte veier med en trafikk på over 6000 ÅDT:

Regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet får store uløst oppgaver kastet på sine skuldre fra Stoltenberg regjeringene I og II.

Ved å sikre våre høytrafikerte veier kan vi redusere antall drepte og hardt skadde med hele 100 personer hvert år iflg. Veidirektoratet.
100 personer hvert år
I forarbeidet til de to siste Nasjonale transportplanene har jeg sittet i referansegruppen, og fulgt premissene og arbeidet fram til fagetatenes forslag til NTPene. Og i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 har Statens vegvesen ved Veidirektoratet gjort en grundig jobb med utarbeidelse Grunnlagsdokument "Null drepte og null hardt skadde - fra visjon mot virkelighet".

Grunnlagsdokumentet sier at vi redusere antall drepte og hardt skadde hvert år med 100 personer ved å sikre alle våre høytrafikkerte riksveier med en trafikk på over 6000 gjennomsnittlig kjøretøy i døgnet (ÅDT) . Og i følge Statsbudsjettet for 2010 reduserer møtefrie veier dødsulykkene med i gjennomsnitt 76% og hardt skadde med rundt 47%.
Vi vet også at 31 prosent av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner. Utfordringene er størst på riksveinettet, der hele 46% av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner.

- Det er synd at ordene til samferdselsminister Arnstad ikke er mer verdt, enn at hun selv forslo å sikre kun 780 km innen utgangen av 2023 av behovet på 1850 km i Nasjonal transportplan 2014-2023. Noe som ville bidratt til en reduksjonen av 100 drepte og hardt skadde hvert år.

1 kommentar:

Anonym sa...

jeg liker dette