lørdag 26. mars 2011

Erna Solberg og Høyre snakker om trafikksikkerhet


Sitter å ser på gamle klipp for å forberede meg til morgendagens møter.
I 2009 ble jeg invitert til å være tilstede under partileder Erna Solbergs landsmøtetale til Høyres landsmøte.


Nedenfor finner du et innslag fra NRK Sørlandet fra 2010


tirsdag 22. mars 2011

32 menneskeliv kunne vært reddet

Ulykkesanalysegruppen
Med riktige tiltak og tilstrekkelige ressurser, som midtrekkverk, kunne utfallet av de 60 ulykkene nevnt i “Dybdeanalyse av dødsulykkene i Øst 2009″ vært forandret i seks av ti tilfeller, konkluderer en ny UAG-rapport. 32 menneskeliv kunne vært reddet, ifølge gårdagens Aftenposten.

UAG_rapportDybdeanalysen tar for seg 60 av dødsulykkene i Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold i 2009. Rapporten er laget av Vegvesenets egen ulykkesanalysegruppe (UAG). Vegvesenets analyser skal hundre at tilsvarende ulykker skjer igjen, skaffe ny kunnskap om ulykker og gjøres i “respekt for dem som omkommer i vegtrafikken”.

UAG-rapporten beregner vegmyndighetens eget ansvar, eller mulighetspotensial til å få ned tallet på dødsulykker, til 62 prosent.

Fart, rus og kjøreferdigheter. Det er de tre ordene som ofte går igjen og igjen når landets politiske vegmyndigheter vil redusere antall trafikkulykker. Trafikksikkerhetskampanjer og gjenomsnittsfartsmålinger trekkes stadig frem som primærtiltak, sist i Aftenposten av Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talskvinne, Anne Marit Bjørnflaten.

Trafikantenes eget ansvar beregnes ifølge rappoten til 34 prosent.

Til Aftenposten uttalte UAG-medlem Magnus Larsson at vegmyndighetens potensial handler i all hovedsak om midtrekkverk og å gjøre vegens omgivelser “mykere”. Så kan også fartsgrensen justeres, vegkryss bygges om, farlige situasjoner på vegstrekningene identifiseres. Med vegmyndighetene mener de alt fra Samferdselsdepartementet til Vegvesenet.

Jeg lurer på om dette gjør noe inntrykk på våre “ansvarlige” politikere. Hva tenker en samferdselsminister, med ansvaret for trafikksikkerheten på våre statlige stam- og riksveger? Hva med statsministeren som er ansvarlig for regjeringens handlinger og unnfallenhet vedrørende vegsikring?

Påstand:
At vi har muligheter til å redde 32 menneskeliv bare i området Øst som denne rapporten omhandler, ville normalt ha utløst bevilgninger og umiddelbar handlinger, HVIS dette hadde vært på andre områder i samfunnet enn på veg!

Fakta:
Ulykkesanalysegruppene (UAG) innen Statens vegvesen analyserer alle dødsulykker på vegene og beskriver hendelsesforløp og årsakssammenhenger. Dette er årsaker knyttet til trafikanter, kjøretøy og vei. For veien kan det være feil ved linjeføring, sideterreng, skilting, varsel av kommende fare, vedlikehold som brøyting og økning av friksjon på glatt vei, etc.
Det er en ulykkesanalysegruppe i hver av regionene til Statens vegvesen. Disse rykker ut ved dødsulykker og utarbeider en detaljert rapport om hendelsesforløp og årsaker. For hver region lages det en offentlig samlerapport hvert år og i tillegg en samlerapport for hele landet.