lørdag 12. april 2008

Christian Sveaas sponser operakunsten

KUNSTINTERESSERTE MILLIARDÆRER: Christen Sveeas (t.h.) og Stein Erik Hagen foran Kistefos-Museets mest berømte maleri, «Seljefløyten».

Sponsorene står bak mye av kunsten i den nye operaen.

Operaen har kjøpt kunst for 60 millioner kroner, og hele 12 millioner kroner kommer fra de private sponsorene Christian Sveaas, Sparebankstiftelsen DnBNor og Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse.


- Operahuset er en fantastisk bygning som alle kan glede seg over. Det er en stor glede for Kistefos å få støtte dette, sier Christen Sveeas til Dagens Næringsliv.
Sveaas sponser vannsprosjektet og investoren mener det er hyggelig å kunne å bidra til kunsten i den nye operaen.

Link til Kistefos Museet

Kinas ambassadør Gao Jien truer den norske regjeringen!

Kinas ambassadør Gao Jien, krever vennlighet!


Ambassadør Gao Jien sier at en handelsavtale verdt milliarder av kroner kan stå i fare dersom regjeringen boikotter OL-åpningen i Beijing.

– Boikott vil ikke være til hjelp. Når folk ikke viser vennlighet, er det vanskelig å gjøre forretninger, sier Gao til VG.
Næringsdepartementet håper å ha framforhandlet en handelsavtale med Kina i løpet av høsten.
Ambassadøren er sjokkert over det hun kaller voldelige protester mot OL-fakkelstafetten.
Jeg satt igjen med en litt merkelig bismak etter å ha sett ambassadør Gao Jien på Grosvold på NRK1 igår kveld. På spørsmål etter spørsmål unngikk ambassadøren å svare på hvorfor Kina stadig bryter menneskerettigheter, og hvorfor journalister ikke slipper inn i Tibet.
Jeg har stor respekt for Forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, Storbritannias statsminister og den franske presidenten som alle har uttalt seg kritisk til bruddene i Kina.

fredag 11. april 2008

Nåværende samferdselsminister Navarsete,ny leder i SP?

Geir Tangstad Holdal i samtaler med nåværende samferdselsminister, Navarsete, som det nå spekuleres om skal overta etter Haga som ny leder i SP.

Åslaug Haga kunngjorde sin avgang til neste år som leder av Senterpartiet. Les om hennes framtidsplaner.

Det spekuleres allerede om hvem som overtar, og nåværende samferdselsminister, Navarsete, er ett av navnene som har kommet opp blant journalister og media som har hørt noe.......

Hun uttalte nylig dette: "- Med nok penger på bok må en stille seg spørsmålet om det er selve systemet som er feil og som gjør at vi ikke får brukt de store pengene på de store fellesskapsprosjektene. Vi må se på måten vi budsjetterer på. Derfor vil Sp vurdere om man kan skille investeringer og drift. Investeringer har annen virkning i økonomien enn drift. I kommunene skiller man mellom penger til investeringer og til drift, men i statsbudsjettet ses alt under ett, sier Navarsete"

Dette er meget hyggelig lesning - og jeg er så enig, så enig!!

Da er det jo å håpe at hun får mer kraft bak sine ønsker om å investere mer av oljemilliardene i norsk infrastruktur - slik at vi bygger opp landet for å møte framtiden, for å møte større konkurranse fra våre handelspartnere, for et sikrere veimiljø som idag dreper!

Les mer: Liv Signe Navarsete storfavoritt til å ta over

torsdag 10. april 2008

En politimann ble drept i en frontkollisjon på E39 i Romarheimsdalen i Hordaland

Polititjenestemannen var på jobb da ulykken skjedde, og politiet opplyser at en sivil personbil var involvert. -Regionleder Einar Drægebø i Spesialenheten for politisaker sier ulykken ikke skjedde i forbindelse med utrykning eller bilforfølgelse.
- Bortsett fra det er det lite vi kan si om selve hendelsesforløpet. Vi er i en kartleggingsfase, og vil avhøre vitner den nærmeste tiden. Det blir undersøkelser på ulykkesstedet, og vi får bistand fra Biltilsynet når det gjelder de tekniske undersøkelsene av kjøretøyet, sier Drægebø til NTB.

Ulykken skjedde på Romarheimssiden av Masfjordtunnelen like før klokken 15 torsdag ettermiddag. Veien var stengt og delvis stengt i flere timer etterpå.

Enda et av mange liv som har blitt drept i år på våre stamveier i frontkollisjon/møteulykke. Etter de siste års statistikk skal det død rundt 100 personer i frontkollisjoner før 2008 er omme.

Hverken Regjering eller Storting ser ut til å ta dette på alvor! Dette har skjedd tidligere år - og vil fortsette så lenge vi ikke setter inn effektive tiltak mot disse drapene. Økt utbyggingstakt på fysiske midtdelere på våre veier ville luket bort de fleste av disse drapene på våre mest trafikkerte stam- og riksveier.

Hvordan vil veistandard være i 2019 med NTP-planforslaget 2010-2019?


13,7 %
av stamveiene våre
vil i 2019
tilfredsstille veinormalkravene!!


Fra Håndbok nr 017 - Stamvegutforming som dere finner her.

"Vegnormalene utarbeides med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens §13. Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Normalene inneholder utfyllende bestemmelser som skal følges på riksveger, men som også bør brukes på andre veger dersom lokale myndigheter ikke har utarbeidet egne retningslinjer. Alle stamveger er riksveger.


Håndbok 017 ”Veg- og gateutforming” er et hjelpemiddel til planlegging og prosjektering av veg samtidig som den er et styringsredskap for vegmyndighetene. Herværende normal erstatter det som står om stamveg i 1993-utgaven av Håndbok 017 ”Veg- og gateutforming”. Normalen er beregnet på hele det vegfaglige miljøet i Norge, men retter seg mest mot dem som har ansvar for planlegging, bygging og drift av stamvegnettet. Denne normalen kan derfor ikke fravikes av lokale myndigheter."

Her kan du også lese: "Stamvegene er arbeidsplass for mange yrkessjåfører, som har krav på et godt arbeidsmiljø."

Så kan vi jo spørre oss, hvem som sitter med ansvaret for at vi ligger så langt bak de fine normene og våre ønskede mål? Både det sittende stortinget/regjering og tidligere må ta sin del av ansvaret for at vi i Norge ligger så håpløst bak feks våre viktigste handelspartnere i Europa.

Da er det bare en ting å gjøre, skulle vi kanskje tro? Å ta et krafttak for å få veistandardene opp til veinormalen - slik at vi sikrer oss selv et trafikksikkert veimiljø og bedriftene lik konkurransesituasjon som våre viktigste handelspartnere har.

I EU foregår det et storstilt program for å ruste opp de viktigste transportårene, for å nettopp møte konkurransen fra både øst-europa og asia.

Jeg kan jo nevne at når det gjelder å bygge ut fysiske midtdelere på våre 2/3 felts veier - bygger Sverige mellom 200 og 350 km per år, mens vi i Norge vil klare å bygge rundt 150 km i planperioden for forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019.


Kilde: Statens vegvesen/Opplysningsrådet for Veitrafikk

Atle Pettersen omkom i frontkollisjon på E18, de etterlatte føler nå sinne og bitterhet!


På denne delen av E18 i Vestfold er det satt opp fysiske barrierer mellom de 2 kjøreretningene. Hadde vi tatt oss råd til å bygge ut mer, også på plassen Atle omkom, ville han vært i livet idag! Men alt regjeringen har tatt seg råd til for 2007 er 9 km, og for 2008 10 km!

Atle Pettersen omkom i frontkollisjonen på E18 19. januar 2006. Havarikommisjonen har konkludert med at veien var for dårlig strødd.
- Hva tenker dere som etterlatte i dag, når vi vet at Veivesenet lot pris gå på bekostning av sikkerhet, med glatte veier som konsekvens?
- Vi føler sinne, bitterhet, og at vi bare er et nummer i rekken. Det føler både kona mi og jeg. Det verste med alt sammen er disse rapportene fra Havarikommisjonen. Jeg håper de er gjenstand for et eller annet, at de fører til noe, sier faren til Atle, Svein Erik Pettersen til Aftenposten.
- Hver gang vi skal lese gjennom en slik rapport, så vrenger vi oss jo. Det er bilder og situasjonsbeskrivelser, det er ganske tøft å lese. Hvis det i tillegg ikke kommer noe ut av dem, så gjør de bare vondt verre, sier han.

Les mer i Aftenposten: De etterlatte etter Atle Pettersen, den unge mannen som omkom ved E18 ved Larvik, håper rapporten fra Havarikommisjonen blir tatt på alvor av myndighetene.

Jeg har stor forståelse for disse følelsene faren til Atle sitter med i ettertid. Når rapporten fra Statens Havarikommisjon for veitransport konluderer med flere svakheter ved sikkerheten i veimiljøet, og det i ettertid ikke blir gjort noe på veistrekningene der ulykkene skjer.
Hadde dette skjedd i luftfarten, hadde alle fly blitt satt på bakken til sikkerheten var ivaretatt på en tilfredstillende måte.

Vi har med andre ord en annen sikkerhetsvurdering for vei, enn i de andre sektorene.
En representant fra Norges Rederiforbund, som satt i samme referansegruppe til Nasjonal Transportplan 2010-2019 som jeg har sittet i, uttalte da vi tegnet et bilde av alle de meningsløse frontkollisjonene med over 100 drepte og 300 alvorlige skadde vært år, utalte:
-Hadde dette skjedd til sjøs, hadde vi stanset all båttrafikk!!

Les også:

Statens Havarikommisjon med knusende kritikk av stamveien E136
Finnes det noe risikovurdering av veitrafikken?

Brøyting og salting på anbud kan ha kostet liv, konkluderer Statens havarikommisjon for transport


Siden høsten 2003 har brøyting og salting av norske vinterveier vært satt ut på anbud. I Havarikommisjonens rapport kritiseres Veivesenet for ikke å prioritere bilistenes sikkerhet når de henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene. Rapporten tar utgangspunkt i tre dødsulykker på norske veier vinteren 2005/2006.
- Vi har ikke konkludert med at manglende strøing og brøyting var eneste årsak til disse ulykkene, men det bidro til at ulykkene skjedde, sier Martin Visnes, havariinspektør i Statens havarikommisjon for transport til Aftenposten.

Les mer på Aftenposten.

Det som også er nevnt i disse rapportene er at fyiske barrierer - midtdelerer - ville på en effektiv måte ha indret disse ulykkene. At vi feks på en sterk trafikkert vei som E18 ikke har tar dette til etterretning og faktisk setter iverk sikring av veistrekningene der ulykkene skjer på, må være et hån mot de etterlatte.

Aftenpostens journlist var igår ettermiddag i kontakt med meg, for å få kommentarer til disse rapportene. De hadde prøvd å få noen av de etterlatte til å uttale seg, men det viser seg å være for tøft for mange. De sitter i en dyp sorg etter de som er borte. Og når man i tillegg får slike rapporter som konkluderer med manglende vedlikehold og sikkerhet pga at vi ikke tar oss råd til å gjøre noe, er en STOR skam!!

Statens havarikommisjon for transport konkluderer med følgende for ulykken på RV 52 Gol:

Sentrale faktorer er veiens manglende fysiske barriere mot at bilen kommer over i motgående
kjørefelt, samt utforming av veiens sideområde og personbilens kollisjonsbeskyttelse.

En fysisk atskillelse mellom de to kjøreretningene, som et midtrekkverk, ville forhindret
sammenstøtet mellom de to kjøretøyene.

Havarikommisjonen tilrår at Statens vegvesen Øvre Buskerud distrikt gjennomgår
strekningen Rv 52 mellom Gol og Hemsedal for å kartlegge og utbedre uheldige
trafikksikkerhetsforhold.

Hele rapporten 2007/02, kan leses her.

I år har regjeringen satt av penger til å bygge KUN totalt 10 km midtdelere over hele vårt langstrakte land. Ifjor tok vi oss råd til å bygge 9 km!!

FAKTA - ULYKKENE
Rv 52 i Gol , 4. desember 2005: En personbil fikk skrens på rett strekning, kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en buss. Både fører og passasjer i personbilen omkom.

E18 ved Larvik , 19. januar 2006: En personbil fikk skrens på rett strekning, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med vogntog. Føreren av personbilen omkom.

E6 i Stange , 24. januar 2006: En varebil fikk skrens på rett strekning, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med vogntog. Passasjeren i varebilen omkom. Føreren av vogntoget ble alvorlig skadet.

Da ulykkene skjedde, lå bilene i kø og fulgte den øvrige trafikken. Alle ulykkene skjedde på glatt føre.

onsdag 9. april 2008

Norsk kulturlandskap - vern om bonden?

Dyrkingslandskap med innmark og gårdsbebyggelse. Innmarka utgjør idag stort sett moderne gjødsla produksjonsarealer. I slike landskap er rester av det gamle landskapet viktig for det biologiske mangfoldet, som ofte finnes i kantsonene eller som andre små restarealer. Til venstre sees naturlig beitemark i utmarka. Bildet er fra Unstad i Lofoten

I programmet ut i naturen, som gikk på NRK1 igår kl 19:30 kom Jens A. Riisnæs med den påstanden, at vi måtte verne om bonden for å skulle ha sjans til å ivareta det norske kulturlandskapet - som turistene kommer for å se.

Hva mener du?

Jens A. Riisnæs, kjent fra NRK P2s Ut i verden, tok seerne med ut i norsk kulturlandskap. Han spurte om hvorfor Norges fjorder er vakrere enn fjordene i Alask og på New Zealand i Ut i naturen. UNESCO har kåret flere steder i Norge til å være blant de vakreste i verden.

I programmet som du kan se ved å klikke her, tar Riisnæs oss med på en reise flere steder i landet, og blant annet til vakre Ramberg, Lauvdalen og Nusfjorden i Lofoten.

tirsdag 8. april 2008

Fylkestinget i Sogn og Fjordane ønsker gule midtstriper innen 2020 i NTP


I ei lang høyringsfråsegn til Nasjonal Transportplan, krev politikarane mellom anna ti milliardar til gul midtstripe på heile E-39 gjennom fylket innan 2020.

Jenny Følling frå Senterpartiet innser at det blir dyrt, men har likevel tru på at ambisjonane er realistiske.
- Det avheng av kva ein får til gjennom prosjektfinansiering. Det er klart at det er så store utfordringar at ein må prioritere, men får ein inn dette med prosjektfinansiering så kan ein ta større strekker under eitt, seier ho til NRK.

Fylkestinget handsama i dag framlegget til ny Nasjonal Transportplan. Eit samrøystes fylkesting er svært misnøgde med innhaldet. Fylkestinget meiner ramma for riksvegar må aukast vesentleg over dei 60 millionane som fylket er tilgodesett for dei neste ti åra. Dei poengterer også at det ikkje er nok å auke rammene, sidan den prosentvis største delen går til sentrale strok. - Fordelinga som må endrast. Her i fylket er vegen einaste transportmoglegheit på land. Satsing på jernbane betyr lite eller ingenting for oss, seier Knut M. Olsen, som er leiar i hovudutval for samferdsle.

Ved sidan av gul midtstripe på alle stamvegane i løpet av den komande tiårsperioden, peikar fylkestinget på konkrete strekningar som i dag vert rekna som uforsvarlege.
Dette gjeld Lavik ferjekai, Torvund - Teigen, Vadheim - Sande, vegløysinga gjennom Førde sentrum, Årdal - Skei i Jølster, den mykje omtala "Gullkista" langs Breimsvatnet, Anda ferjekai og Lotetunnelen. I tillegg kjem vegen i Lærdalsdalen og riksveg 15 over Strynefjellet.
Løfta fram Grov - Svelgen

Til neste år skal fylkestinget prioritere riksvegane. Ei vegstrekke som likevel kom med i høyringsdokumentet i denne omgang var Grov - Svelgen. Denne vonar politikarane å få realisert utan samferdslemidlar.

- Det er viktig at den vart løfta fram med alternativ finansiering - gjennom næringsmidlar. Det er ei viktig og spennande utvikling med Elkem Solar si moglege satsing i Bremanger, seier Olsen.

Det er et sterkt signal til sentrale myndigheter om hvilke tilstander veiene ute i distrikts Norge befinner seg i. Vi må sammen evne å bygge en bedre framtid for våre kommende generasjoner, enn disse veimiljøene som daglig dreper uskyldige menneskeliv.

Vi trenger nå en kraftinnsats både på veg og jernbane, slik at vi kommer ut av den bakevja som vi selv har greid å sette oss i. La oss evne å gjøre slik vår Samferdselsminister, Liv Signe Navarsete ønsker - å sette våre veier og jernbaner bedre istand med å bruke mer av våre oljereserver innenlands. Dette er noe våre politikere med stolthet ville kunne se tilbake til - vi greide å forandre retningen på samferdselsektoren i forhold til hva tidligere Stortingspolitikere har greid til nå!

mandag 7. april 2008

Nasjonal veikonferanse endte i budrunde fra stortingspolitikerne ang. Nasjonal Transportplan 2010-2019


Rammen for veikonferansen var transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019. Konferansen skulle belyse om NTP-forslaget er godt nok til å løse transportutfordringene i Norge.

Noen av problemstillingene som ble tatt opp på konferansen var:


Kan CO2-utslippet fra veitrafikken reduseres uten restriksjoner på bilkjøring?
Hvilke krav kan bilistene stille til offentlig veistandard?
Bør Statens vegvesen bli et statsaksjeselskap?
Hva blir veistandarden i 2019 med NTP-forslaget?

Veikonferansen ble arrangert på Bjørvika Konferansesenter i Oslo, vis a vis det nye Operabygget.

Konferansen startet med statsekretær i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein og overskriften på hans innlegg var: Regjeringens transportpolitikk – fokus på vei.
Det kom ingen ting nytt - det meste er hørt før av andre før han fra Senterpartiets representanter i Samferdeselsdepartementet. Inneværende nasjonal transportplans rammemål blir holdt av nåværende regjering. I motsetning til tidligere regjeringer. Ikke et ord ble nevnt om at regjeringen ligger langt bak NTPs mål for antall trafikkdrepte og skadde! Dette er tydeligvis ikke så populært å snakke om i slike foraer.

Vilrid Femoen, fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken, tegnet et heller dystert bilde under temaet: Veistandard i 2019 med NTP-forslaget.
Med de rammene som ligger fast til grunnlaget for arbeidet med forslaget til NTP fra fagetatene, er det svært lite spillerom for noen dramtiske endringer i den dårlige veistandarden som eksisterer idag på våre stamveier og riksveier/fylkesveier i Norge. Vi kommer fortsatt til å ha store uløste prosjekter i 2019, selv med forslaget om dagens 2007 ramme + 20%.

Etterslepet på veiene ligger på 230 milliarder og rundt 200 milliarder for jernbanenettet.
Vi sparer oss med andre ord til fant........veien til Soria Moria ser fremdeles svært uklar ut - selv etter mange mange år med dagens innsats i samferdselsektoren etter endt 2019.

På slutten av konferansen var det en interessant paneldebatt som endte i en verbal budrunde fra enkelte av partiene. Torstein Rudihagen (A), som er samferdselpolitisk talsmann i Kommunikansjon- og Transportkomiteen, kunne meldte at utifra kravene som hadde kommet fra alle APs fylkeslag var forslaget som lå i departemente helt ufullstendig. Han ønsket derfor å plusse på dette forslagets rammer med minst 30%. Dette fikk samferdselspolitisk talsmann fra KrF, Jan Sahl til å melde at de ønsket å plusse på rammene i forslaget med 40%.

Etter diskusjonen er det tydeligvis at utålmodigheten rundt omkring i landet til å få gjort noe med både det enorme etterslepet på veivedlikehold og nye prosjekter forplanter seg til våre folkevalgte. Tidligere har vår Samferdselsminister ytret ønske om å bruke mer av oljemilliardene til investeringer i vår infrastruktur.

Les også: Tidl. statsekretær Steinulf Tungesvik:-Rammene til investeringer i NTP må økes med minst 60 prosent!
Trenger minst 500 kilometer midtrekkverk
Oppland AP: -Vi trenger økt fokus på samferdsel!
Aust- og Vest Agder Senterparti krever at investeringsrammenn i forslag til ny Nasjonal Transportplan blir økt betydelig!
Matz Sandeman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019

Programmet for konferansen kan du se her.

Er restriksjoner blant unge bilfører en vei å gå?


Ungdom i alderen 15-24 år er overrepresentert i statistikken over drepte og skadde i trafikken.
(klikk på bildet for å se en større versjon)


Trygg Trafikk foreslo at de yngste sjåførene ikke skal får kjøre på natta i helgene.
Trygg trafikk la før nyttår inn et forslag til samferdselsministeren om at unge sjåfører skal ha begrensninger på når de skal få lov til å kjøre.

Hver fjerde person som blir skadet i en trafikkulykke er 24 år eller yngre, og 44 ungdommer i alderen 15 til 24 år mistet livet i trafikken i Norge i 2007.

- Det kan bety at 18-årige sjåfører ikke får lov til å kjøre nattestid og deler av helgen, sier Elsa Klemetsen, regionleder i Trygg Trafikk Troms.

Hun viser til at det finnes omfattende internasjonal erfaring med restriksjoner for kjøring om natta, særlig i helgene. «Bare ved å fjerne ferske sjåfører fra disse situasjonene de første månedene med førerkort vil vi kunne unngå mange ulykker», heter det i brevet organsisasjonen har sendt departementet.

Impulsivitet
Det er frontallappene som kan spille oss et puss før vi er 25 år. Det er i frontallappene hjernen styres og administreres med hensyn til planlegging, gjennomføring og kontroll av hvordan vi oppfører oss. - Denne delen av hjernen utvikler seg aller senest. Vi tror denne delen er viktig for planlegging, beslutninger og impulsivitet. Det er store individuelle variasjoner, men gjennomsnittlig er ikke denne delen ferdig utviklet før vi er 25 år, sier professor i nevrovitenskap på NTNU, Edvard Moser

- Det er en gradvis utvikling av hjernen vår. Det siste vi har på plass, er det vi trenger mest, sier forsker ved SINTEF Dagfinn Moe, til Aftenposten.no.
Han mener reaksjonsmønsteret til unge førere har sammenheng med hjernens utvikling.
- Før hjernen er ferdig utviklet gjør vi en del ulogiske ting. I bil kan brøkdelen av et sekund skille mellom liv og død, sier Moe.

(Klikk for større versjon av bildet)

søndag 6. april 2008

Til minne om Alexander Albertsen

Minne om Lars Emil

Lars Emil Wolla, født 27.03.90 omkom i en bilulykke 20.05.06

Jeg vil aldri glemme deg, MAMMA!

Til min kjære nevø Kim-Andre og niese Thea, som mistet sin kjære mor, far og lillesøster 17. juli 2007
Dere er ofte i mine tanker!TRANSLATION

From heaven

Today is my birthday
I am already 12
And only one wish surrounds me
On such a day you waited for me
On such a day you embraced me
And now, only one wish surrounds me
That you watch me from heaven
I have never given up waiting for you
That you spoil me from heaven
I will never give up loving you

Every night I run away to watch you
Stars are my confidants
I know that you are on one of them waiting me
I need your words so much
I need what you used to give me
And now, only one wish surrounds me

That you watch me from heaven
I have never given up waiting for you
That you spoil me from heaven
I will never give up loving you
That you watch me from heaven
I have never given up waiting for you
That you spoil me from heaven
I will never forget you, mum