tirsdag 20. mai 2008

Økt trafikk på nye E39


Trafikken på ny E39 Lyngdal-Kvinesdal aukar etter opninga i 2006.

I dag varierar trafikken frå 3850 biler i døgnet på første del av strekninga austfrå i Lyngdal til 5718 biler i døgnet lengst vest mot Flekkefjord grense. Det er 10-20 prosent meir trafikk enn på den gamle E39 gjennom Kvinesdal før vegopninga 30. august 2006. Ved Gluggevann på
gamle E39 var døgntrafikken i 2001 3000 bilar. I dag går det i snitt 3850 biler i døgnet på ny E39 mellom Handeland og Opofte. Trafikken vidare på ny E39 frå Opofte til Fedaheitunnelen
er nå i snitt 4475 bilar i døgnet. Trafikken frå Fedaheitunnelen til Svindlandstunnelen er på 5720 bilar i døgnet. Siste oppdaterte trafikkteljing frå ”gamlevegen” i Kvinesdal frå
2005 viser at det gikk om lag 4550 bilar i døgnet på Øyesletta. Mens trafikken på ny E39 telles kontinuerlig er det på gamle E39 i nå bare periodiske teljingar. Etter planen skal nye trafikkteljingar langs gamle E39 på Øyesletta og gjennom Liknes igjen gjerast i 2009.

Europavei 18 (E18)


(Filmet med mobilen Sony Ericsson K800i ca kl 14:30 - en plass i Telemark)

Dette er en av våre viktigste transport-årer - Europavei 18 mellom Oslo og Kristiansand. Filmsnutten er filmen i Buskerud - og viser litt av trafikken med bla godstransport på disse smale veiene uten skille imellom kjørefeltene. 50% av alle drapene i trafikken skjer ved frontkollisjoner. Hvert år blir over 100 personer drept!

Dette fikk meg til å tenke på en kronikk jeg leste i Østlendingen av Siv.ing. NTH Trygve Præsttun

Møtefrie veier redder liv

Du setter deg bak rattet. Du skal kjøre tre timer til hytten hver vei. Da passerer du kanskje 1.000 biler med noen få desimeters avstand mellom speilene, uten noen form for fysisk skille mellom veibanene. Du ser en bil på 45 meters avstand. Ett sekund senere har dere enten frontkollidert eller passert hverandre. Begge biler kjører lovlige 80 km/time. Det betyr at hver bil beveger seg 22,88 meter per sekund. Uoppmerksomhet fra en av sjåførene i et tiendedels sekund er nok til å forårsake død og lemlestelser kanskje for livet.

Dette er hverdag for oss alle. Og det blir stadig verre. I Aftenposten den 29.07 sto det at norsk økonomi på høygir gir voldsom vekst i transportbehovene. Antall trailere på norske veier har hittil i år økt med hele 8,6 prosent!

Da er det bekymringsfullt at Veidirektoratets rykende ferske «Mulighetsstudie», som konkluderer med at det er mulig å halvere antall drepte og hardt skadde i perioden 2010-2019, baseres på en forventet økning i veitrafikken på bare 1,5 prosent per år eller bare 18 prosent i tiårsperioden! Har vi ikke fri flyt av varer og tjenester over landegrensene? Må vi ikke da planlegge ut fra en øvre grense - og ikke en nedre grense - for den trafikkbelastning våre veier vil utsettes for? Alt annet må vel kunne betegnes som uansvarlig?

Nå skjer det jo en viss utbedring av veinettet i Norge. Nye motorveier bygges og noen steder settes det opp skiller mellom veibanene som umuliggjør møtekollisjoner. Men det skjer med sneglefart. I år har man bare planlagt å utplassere 9 km med slike livreddende skillevegger.
Svenskene har forlengst innsett at møtefrie veier redder liv og har tatt konsekvensen av det. Vi fikk nettopp inn en rapport som forteller at man nå har hele 1.500 km med møtefri såkalt 2+1 vei, samt 1.500 km. motorvei. Og svenskene fortsetter å bygge midtdelere raskt, nemlig med 150-200 km per år.

På folkemøtet i Kristiansand den 17. juli i 2007, arrangert av foreningen Nei til Frontkollisjoner, holdt fagansvarlig for trafikksikkerhet i Statens vegvesen et foredrag med tittelen: Møteulykkene er vårt alvorligste trafikkulykkesproblem! Vi deler denne oppfatning.
Og veimyndighetene vet hvor veiene er brede nok til at det kan utplassere midtrekkverk nå. Men det prioriteres altså ikke. Man venter på politiske beslutninger. I mellomtiden dør og lemlestes mennesker unødig. Det kan vi ikke akseptere.

Vi forventer nå en øyeblikkelig kursendring, slik at man allerede i 2008 utplasserer midtdelere alle de steder der Statens vegvesen vil anbefale det.
I et noe mer langsiktig perspektiv forutsetter vi at våre politikere prioriterer arbeidet med å sikre våre barn, og ikke minst barnebarn, et konkurransedyktig og tidsmessig transportsystem i Norge. Her må målet være å redusere antall drepte og skadde i trafikken til et minimum, samtidig som hensynet til miljø og fremkommelighet gis høy prioritet.
Dette forutsetter en holdningsendring og vilje til økt satsning innenfor transportsektoren i Norge. Dette må skje parallelt med intensivert satsning med å hindre møtekollisjoner som beskrevet ovenfor.

29. juli ble våre anbefalinger overlevert statsministeren i et positivt møte med hans statssekretær Svein Fjellheim. Vår forening er nå blitt høringsinstans i forbindelse med Nasjonal Transportplan. Der vil vi la oss høre.

Du skal ikke tåle så inderlig vel den trafikkulykke som ENNÅ ikke har rammet deg selv.

Trygve Præsttun
Sivilingeniør NTH Styremedlem i foreningen: Nei til Frontkollisjoner

Facebook fornyer seg

Det kan dermed se ut som om mange av irritasjonsfaktorene i form av rotete brukergrensesnitt og talløse invitasjoner til ting man ikke vil være med på er på vei ut.

Det er over 25.000 ulike programmer maser etter oppmerksomheten din, og mange Facebook-brukere har gått lei av invitasjoner til mange forskjellige grupper.Etter at Facebook introduserte en relativt enkel måte å programmere applikasjoner for nettstedet, kom en regelrett invasjon av ulike programmer. Mange av programmene består av et «rekrutter-flest-mulig-venner»-konsept.
Brukernes applikasjoner skal nå skilles ut i en egen side på profilen og går vekk fra brukerens hovedside.

Ifølge BBC skal oppussingen av Facebook gjøres i samarbeid med brukerne selv, for å unngå et brukeropprør når det nye designet kommer.

Det er foreløpig ikke kjent når endringene i Facebook trer i kraft.

søndag 18. mai 2008

Behovet for stramt budsjett dreper!

Reddet av midtdeler: Bussjåfør Per-Ragnar Berslid kan ikke begripe at regjeringen og samferdselsministeren nøler med å bygge flere midtdelere.
Fredag den 16. mai kunne VG melde at Regjeringen sier nei til å bevilge 27 millioner kroner gjennom RNB (revidert nasjonalbudsjett).
Etter en alarmerende økning i trafikkdøden hittil i år, krevde AP,SV og Sps medlemmer i Stortingets transportkomité at det ble satset på strakstiltak for å sikre disse veiene.
Samferdselsministeren Navarsete: Behovet for stramhet i budsjettet gjorde at vi måtte si nei.
På ekisterene veier blir det bygget 10 km ny midtdelere i år, mens behovet er enormt mye større. I Sverige bygger de mellom 200-350 km hvert år!
I overkant av hundre kilometer med midtrekkverk er bygget siden 2000. Statens vegvesen har bedt om det femdobbelte, til en samlet kostnad på nærmere fem milliarder kroner. I 2006 kunne 34 dødsulykker vært avverget eller fått mindre alvorlig utfall, hvis veibanen hadde vært fysisk delt.
Regjeringen tar på seg et stort ansvar!!
Sikkerheten på veiene er ikke den samme som på jernbane og i luften!