onsdag 28. januar 2009

Gledelig for trafikksikkerheten og miljøet

- Før motorveibroen ble åpnet i november 2007 var det daglige køproblemer. Broen har bedret situasjonen betydelig, sier prosjektleder Kleppestø.

En beregning Statens vegvesen har gjort for VG Nett viser at kjøretiden er redusert med mer enn èn time på de verste dagene. Regnestykket er basert på innkortet kjøretid som følge av høyere gjennomsnittshastighet og at køproblemene spesielt i Drammen er ventet å forsvinne.

I tillegg til bedret fremkommelighet spesielt i forbindelse med helge- og ferietrafikk har den nye firefelts motorveien gitt en betydelig bedring av trafikksikkerheten.Einar H. Sand i UP forventer at strekningen nå får færre alvorlige møteulykker.

Les også: Stopp trafikkulykkene!


NY RAPPORT: NORGE ER EN SINKE PÅ VEIFRONTEN
- Rapporten sammenligner reisetid mellom de største byene i 13 land i Europa, den viser at de fleste land på kontinentet har betydelig høyere gjennomsnittlig kjørehastighet enn i Norge. Norge kommer nest dårligst ut, bare etterfulgt av Albania,
Oversikt over gjennomsnittlig kjøretid for personbil mellom de største byene i et utvalg land i Europa.

Land--Veid gjennomsnittlig kjørehastighet for personbil
Frankrike----110,3
Tyskland---- 109,0
Portugal ------98,8
Østerrike----- 98,3
Danmark----- 97,3
Storbritannia- 96,0
Sveits ---------91,8
Sverige -------88,1
Finland--------78,4
Irland ---------74,4
Polen ----------71,9
Norge ---------68,2
Albania--------65,5

Kilde: Rambølls rapport: Forslag til funksjonskrav for vegsystemet
Trykk HER for å laste ned pdf-fil.

tirsdag 27. januar 2009

Ikke i antall kilometer, men millioner...

...så får vi se hvor langt det rekker. Vi snakker nå om å sikre veiene mot en av de alvorligste farene på veien, frontkollisjoner. Mange gode tiltak ligger i krisepakken, presentert av regjeringen igår, men det som skuffer meg igjen og igjen er at det ser ut til å bli smurt utover i jevne lag, uten noe større forankring i regjeringens egen nullvisjon eller konkrete mål for å få ned alle katastrofene som ender i drap og alvorlige skadde.

Vestfold:
Det er satt av 5 millioner kroner til oppføring av midtrekkverk ved Farriseidet (E18).

Hedemark:
Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Hedmark, 10 millioner kroner skal brukes til rekkverksutbedringer langs riksveg 3, og 10 millioner kroner er satt av til ulike tiltak innenfor drift og vedlikehold.

Oppland:
Regjeringen foreslår å sette av 13,4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Oppland. Midlene er fordelt med 0,8 millioner kroner til veglys ved fotgjengerfelt i Heidal (Rv 257), 1 million kroner til å etablere kjettingplass ved Høljarast (Rv 33), 0,8 million kroner til veglys mellom E6 og Jørstadmoen ved Gausdalsarmen (Rv 255), 0,1 million kroner til belysning av vegkryss ved Rudi gard, Jensbakken (E6), 0,2 million kroner til belysning av vegkryss i Nord-Sel (E6), 0,5 million kroner til utbedring av vegkryss ved Dønfoss (Rv 15) og 10 millioner kroner til to rundkjøringer i Lillehammer (Rv 213).

Rogaland:
Regjeringen foreslår å sette av 24 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Rogaland, fordelt med 2 millioner kroner til belysningstiltak langs strekningen Vikeså - Bjerkreim (E39), 6 millioner kroner til prosjekt ved Susort (E 39), 5 millioner kroner til omlegging av vegkryss ved Bore (Rv 507/510), 6 millioner kroner til tiltak ved to vegkryss i Hå (Rv 44/504) og 5 millioner kroner til utbedring av vegkryss i Ålgård (E39).

Vest-Agder:
Regjeringen foreslår å sette av 11 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Vest-Agder, fordelt med 4 millioner kroner til prosjekt ved Tveitosen - Vatne bru (Rv 420), 1 million kroner til Sykkelby Mandal og 6 millioner kroner til prosjekt ved Homme - Skarpengland (Rv 9). Det er satt av 10 millioner kroner til belysning ved Flekkefjord - Rogaland (E39) og 25 millioner kroner til utbedringsarbeid ved Vigeland bru (Rv 460).

Aust-Agder:
Til trafikksikkerhetstiltak på veg er det satt av 20 millioner kroner til midtrekkverk på strekningen Rannekleiv - Temse (E18).

Telemark:
40 millioner kroner er foreslått til anleggsstart for vegprosjektet E18 Sky - Langangen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg mellom Sky ved Larvik og Langangen i Porsgrunn kommune. Prosjektet inngår i planene for utbygging av E18 gjennom Vestfold til sammenhengende firefelts veg. Kostnadene er anslått til om lag 1,8 milliarder kroner, som forutsettes finansiert med statlige midler og bompenger. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en bompengeproposisjon våren 2009. Det legges nå opp til anleggsstart høsten 2009.

Buskerud:
Regjeringen foreslår å sette av 35,2 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Buskerud. Midlene er foreslått fordelt med 6 millioner kroner til midtrekkverk ved Ryghkollen - Mjøndalen (E134), 6 millioner kroner til bred midtoppmerking ved Langebru - Damåsen (E134), 2,5 millioner kroner til midlertidig utbedring av vegkryss ved Dagslett (Rv 23), 7 millioner kroner til midtdeler i kurve på riksveg 7, 5 millioner kroner til tiltak i rundkjøring ved Gol vest (Rv 7), 4,7 millioner kroner til bred midtoppmerking ved Bjørnstad - Værpen (Rv 23) og 4 millioner kroner til tosidig viltgjerde ved Fosskollen - Kirkelinna (E18).

søndag 25. januar 2009

Krisepakke på vei - forankret i regjeringens nullvisjon?

Bevilgningene til vedlikehold og bygging av vei øker med 2,3 milliarder i regjeringens krisepakke. Dette er et av de viktigste tiltakene regjeringen vil presentere mandag, i et forsøk på å dempe en økende arbeidsledighet i anleggsbransjen.

Bygging av gang- og sykkelvei er et av satstingsområdene i krisepakken som legges frem mandag. Etter det TV 2 erfarer setter regjeringen av en halv milliard kroner til nye gang- og sykkelveier fordelt på flere av de store byene.
Dermed kan statsminister Jens Stoltenberg være på vei til å innfri et av sine egne valgløfter. I valgkampen i 2005 lovet statsministeren nemlig at det skulle bli langt flere sykkelveier i hovedstaden.

Investeringsmidlene til vei øker totalt med 1,4 milliarder, dersom pengene til gang- og sykkelvei regnes med. Flere konkrete prosjekter blir prioritert.
* E18 Sky - Langangen (i Vestfold og Telemark)
* E6 Majavatn (i Nordland)
* E6 Jansnes - Halselv (i Finnmark)

Økt satsing på infrastruktur skal motvirke lavkonjunkturen.
Etter det TV 2 erfarer kommer det også penger til oppstart av
* Vossapakken (i Hordaland)
* Utbedringer av Rv 3 i Hedmark
* Utbedringer av Rv 9 Setesdalsveien.
Bevilgningene til rassikring øker etter det TV 2 erfarer med 60 millioner kroner.

Midtsikring av veiene finner jeg ingen varsling om økt satsing på. Frontkollisjoner som tar livet av 50% av de drepte på våre veier er ikke et stort tema for dagens regjering. Jeg vil derfor påstå at denne økningen ikke er forankret i regjeringens egen nullvisjon for trafikksikkerhet på veien.

Er dette pga en manglende evne, eller er det viljen det står på? Stoltenbergs satsing på sykkelveier i Oslo er prisverdig, og applauderes. Men skulle jeg ha kommet med konkrete anbefalinger - så ville jeg ha gitt de ordene til vår statsminister - sørg for å prioritere slik at menneskeliv kan reddes først - hvis vi er nødt til å prioritere innenfor de forholdsvis lave rammene som blir bevilget til infrastruktur i dette landet.

Les hva krisepakken betyr for deg på Dagbladet.no

Ifølge dagens VG.no er det satt av 280 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende veier. Det blir interresant å se hvilke tilbake som blir prioritert.