søndag 11. mars 2012

Budsjettkonferanse på Thorbjørnsrud - dødlige konsekvenser

Regjeringen Stoltenberg kunne ha reddet minst 20 menneskeliv, 200 hardt skadde og 2000 skadde på vegen, og over 4 milliarder kroner i samfunnskostnader på 4 år.

Søndag 11. mars, starter Regjeringen Stoltenberg budsjettarbeidet for 2013 med budsjettkonferanse på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker. Budsjettkonferansen varer til 13. mars. 

Jens Stoltenbergs andre regjering ble utnevnt i statsråd 17. oktober 2005.  Den er en flertallsregjering utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Regjeringen på Slottsplassen 20. oktober 2009. Foto: Berit Roald, Scanpix
Ved stortingsvalget 14. september 2009 fikk disse partiene fortsatt flertall i Stortinget, slik at regjeringen kunne fortsette.
Skitrening på Meråker 28. februar 2012.
Er det slik som mange sier at Statsminister Stoltenberg gjerne stiller opp når det er lagt til rette med hyggelig rammer rundt arrangementene/pressetreffene? Foto: Karsten Tidemann


Den 1. juni 2011 ble statsminister Jens Stoltenberg og hans regjering på nytt gjort oppmerksom på at de sitter med ansvaret og nøkkelen til å kunne redde mange flere liv i trafikken. Dette kunne de gjøre ved å øremerke bevilgede midler til utbygging av fysiske sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene på våre høgtrafikerte veger. Men som Vegdirektoratet poengterer i våre møter: Møtefrie veger er et av de beste trafikksikkeringstiltakene vi kan benytte oss av, men det står på bevilgningene. Med mer penger kunne de gjøre mer for å sikre mange kilometer av våre usikrede veger.
Opp mot 70 menneskeliv hvert år kan faktisk Jens Stoltenberg være med på å redde. Dette gjør han ved å prioritere høgtrafikerte veger med en trafikk på over 4000 kjøretøy i døgnet. Ved å sikre våre disse vegene slik at de blir møtefrie og sikre veger, kan ha være med å redde liv.
I Sverige hvor de i flere år nå har hatt en offensiv satsning på møtefrie og sikre veger, har de bygd ut og sikret rundt 200-300 km hvert år. Östen Johansson, trafikksikkerhetsanalytiker i svenske Trafikvärket er tommelfingerregelen at de så langt har spart ett menneskeliv årlig per 50 kilometer midtrekkverk.
På NAF-konferansen 2012 mandag den 5. mars kunne leder, Harald Ståle Jansen av Statens vegvesen Ulykkesanalysegruppe Region øst fortelle at de har regnet ut at hvor hvert liv som reddes ved å sikre våre veger med fysiske sikkerhetsbarrierer hindrer vi 10 personer fra å bli hardt skadd og 100 lettere skadde.
En analyse av møteulykkene, hvor til sammen 25 omkom, viser at 36 % av de kunne vært reddet hvis det hadde vært midtdeler på veger med mer trafikk enn 8000 kjøretøy per døgn (årsdøgnstrafikk, ÅDT). Hvis grensen for bygging av midtdeler hadde vært satt til 6000 i ÅDT ville ytterligere 4 %, totalt 40 %, kunne vært reddet. Med en grense på 1500 i ÅDT ville andelen vært 88 %. 


Jens Stoltenberg har sittet som øverste ansvarlig for 2 flertallsregjeringen fra 17. oktober 2005 og fram til i dag. I denne perioden har han ved flere anledninger blitt gjort oppmerksom på det vanvittige som har fått lov til å skje på våre veger. Dette har fått lov til å skje uten at jeg har sett et ønsket engasjement som har utløst en aktiv handling fra en regjering som sitter som våre bevillgende myndigheter via sine årlige statsbudsjetter.
Hvis vi nå setter oss ned å regner litt - la oss gi Jens Stoltenberg og hans flertallsregjeringer et år på å få organisert seg og satt sine fingeravtrykk på statsbudsjettene på en gjennomarbeidet måte, så starter vi opp med statsbudsjettet fra og med 2007. 

 • 2007: Hvis Jens hadde evnet å bygge 50 km i 2007, ville han i 2008 kunne spart ett menneskeliv, 10 hardt skadd og 100 lettere skadde. 
 • 2008 tenker vi at planene kunne vært så gjennomarbeidet at Stoltenberg får gjennomført og bygd 100 km møtefri veg, så hadde han spart i 2009, 3 menneskeliv , 30 hardt skadd og 300 lettere skadde.
 • 2009: For statsbudsjettet 2009 er Stoltenberg godt igang, og det kan derfor fullføres 150 km sikret møtefri veg. Dette vil i 2010 gi 6 sparte menneskeliv, 60 hardt skadd og 600 lettere skadde.
 • 2010 bevilger Regjeringen Stoltenberg penger til 200 km sikret møtefri veg. I 2011 ville vi dermed spart totalt 10 menneskeliv, 100 hardt skadd og 1000 lettere skadde
De menneskelige lidelsene som kunne vært spart er enorme!

Og i tillegg de samfunnsøkonomiske. Gjennom en ny omfattende verdsettingsstudie har TØI kommet fram til følgende anslag over ulykkeskostnader i trafikken:
 • Per drepte: kr 30 220 000
 • Hard skadd kr 10 590 000
 • Lettere skadde kr 614 000
 • For materielle skade kr 30 000 

Ved å bygge 500 km med møtefri og sikker veg på 4 år (2008, 2009, 2010 og 2011) kunne Regjeringen Stoltenberg vært med å spart 
 • 20 menneskeliv - kr 604 400 000
 • 200 hardt skadd - kr 2 118 000 000
 • 2000 lettere skadde - kr 1 228 000 000
 • Matrielle skader ca 2000 ulykker kr 60.000 000
 • I ren økonomiske besparelser: Totalt kr 4 010 400 000
Desverre ville Jens Stoltenberg og hans regjering det ikke slik. 
 • 2009 ble det fullført kun 6 km.
 • 2010 ble det åpnet 11 km 2/3 felts veg og for 
 • 2011 ble det bevilget penger til 25 km  2/3 felts veg. 
 • 2012 skal det etableres kun 28 km møtefri og sikker veg inkl motorveg (11 km)
I stedenfor å ta tak i de store sikkerhetsutforingene på våre usikrede høgtrafikerte veger, slik at menneskeliv kunne blitt reddet og mennesker spart fra å bli lemlestet for resten av sine liv, så har Regjeringen Stoltenberg bevisst valgt å la andre økonomiske prioriteringer gå foran fysiske sikkerhetstiltak som kunne reddet både liv og hardt skadde.

Det statsminister Jens Stoltenberg har gjort er å skyve foran seg de store utfordingene. Etter valget 2013 vil en ny regjering måtte ta de nødvendige prioriteringer og investeringene som ikke er evnet å tatt tidligere.

Tilbake sitter familier i stor sorg over tapte familiemedlemmer og andre som er hardt skadd og ødelagt for resten av sine liv.


Les også: 
Nettavisen - Norge: 617 km, Sverige: 4200 km
Foreningen Nei til Frontkollisjoners: Innspill til Statsbudsjettet 2011, datert 31. januar 2010


Geirrs blogg: Engangsinvestering på 14 milliarder kan spare opp mot 70 menneskeliv hvert år


Geirrs blogg: Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg (9. april 2011)


Geirrs blogg: Frontkollisjoner/møteulykker har kostet oss over 61 milliarder kroner (27.feb 2008)


Last ned