fredag 6. juni 2008

Thorkildsen smalt til i siste kastet og vant på Bislett!


Spydesset Andreas Thorkildsen er blant Norges største gullhåp foran OL i Beijing i høst. Da er det greit å vite at 25-åringen kun har et mål denne sesongen.
- Det overordnede målet er jo Beijing, og så tar jeg alle de andre som de kommer, sier Thorkildsen til NRK Sport.

Han forteller at turntreningen har gjort underverker for ryggen. Men Team Thorkildsen vil ikke presse sørlendingens kropp unødig.

- Det er jo så klar med tanke på det som skjedde i fjor – at han kan få en skade. Nå er det OL, det er det hvert fjerde år, så vi må være ekstra nøye, sier trener Åsmund Marthinsen.
Da er det godt å få en slik bekreftelse som i aften på Bislett stadion. Ønsker Andreas lykke til videre fram mot OL.

søndag 1. juni 2008

Lager separat handlingsprogram for gjennomføring av NTP

For første gong skal det lagast separate handlingsprogram for gjennomføring av Nasjonal transportplan.


Iflg Statens vegvesen lages det nå et handlingsprogram for stamvegar og fylkesvise handlingsprogram for det nye regionale vegnettet. Forvaltningsreformen frå 2010 er forklaringa på det.
Statens vegvesen skal fremdeles ha ansvar for utbygging av stamvegnettet og lager handlingsprogrammet for dette.

- Dei nye regionane skal ha ansvaret for handlingsprgrammet for det som blir regionvegnettet frå 2010, både planprosessen og innhaldet i programmet. Ein del av det uførande arbeidet med handlingsprogrammet vil også her falle på Statens vegvesen sine regionkontor, seier regionvegsjef Olav Ellevset.
I dag er handbøkene og gjeldande vegnormalar grunnlaget for all vegplanlegging i vegvesen. Statens vegvesen har i dag ifølgje veglova lovpålagt ansvar for edverknad i forvaltinga av fylkesvegane. Tilleggsoppgåvene som kjem med øvrige riksvegar etter 2010 vil ikkje bli tilsvarande lovfesta, men skal avtalast direkte med dei einskilde regionane. Samleis blir det opp til kvar einskild region å avgjere om fylkesvegnettet og øvrige riksvegar budsjettmessig skal handsamast under eitt, eller om råmene skal haldast skilde.

Bortsett frå organiseringa med to ulike handlingsprogram vil det og ble ei dreiing i innhaldet, med meir vekt på utvikling av eksisterande vegnett. I samsvar med framlegget til NTP frå Statens vegvesen blir det større innsats på tyngre vedlikehald og strekningsvise tiltak og mindre vekt på dei store utbyggingstiltaka i komande 10-årsbolken i arbeidet med handlingsprogram for stamvegnettet.

Fra idag, 1. juni starter prøveordning med modulvogntog på inntil 25,25 meter

Fra 1. juni 2008 er det tillatt med bruk av kjøretøy inntil 25,25 meter og inntil 60 tonn på enkelte vegstrekninger i Norge. Prøveordningen varer frem til 1. juni 2011.

Bakgrunnen for ordningen skal være å finne ut om slike vogntog kan gi en mer effektiv og miljøvennlig godstransport på noen få strekninger med god standard. Da strekningene ble valgt, ble det lagt vekt på å få til prøveordningen i ulike deler av landet og at det ble lagt til rette for transport fra riksgrensa og fram til terminal.

Prøveordningen vil bli evaluert for å se virkningen på trafikksikkerhet og miljø. Det vil være et viktig grunnlag for å avgjøre om ordningen skal fortsette etter prøveperioden. Prøveordningen kan også helt eller delvis avsluttes i prøveperioden dersom erfaringene undervegs gjør det nødvendig.

I utgangspunktet gjelder alle krav i kjøretøyforskriften også for modulvogntogene. I tillegg innføres det særlige tekniske bestemmelser for modulvogntog med lengde inntil 25,25 m og totalvekt inntil 60 tonn.

Så blir spørsmålet om våre veier holder en god nok standard for slike lange og tunge vongtog?

Les også: På disse veistrekningen er tillatelsen gitt