tirsdag 15. april 2008

Nei til Frontkollisjoner møter Samferdselsministeren i Tromsø ang. midtsikring på ulykkesveiene i Norge


Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Møte med samferdselsministeren kom som et resultat av Nei til Frontkollisjoners seminar i Stavanger 5. mars 2008. Konklusjonen etter seminaret var "Det aller sikreste virkemiddel mot dødsulykker eller alvorlige skader i trafikken er at det blir satt om fysiske midtrekkverk for å midtsikre de mest utsatte veiene."

Nei til Frontkollisjoner overbrakte sitt ønske direkte til samferdselsministeren om at hun tar initiativet til et nytt oversiktskart for Norge. Foreningen ønsker at dette veikartet skal vise de veistrekningene der det i dag skjer ulykker og der det er mulig å sette opp midtrekkverk uten å gå til utvidelse av veibredden. I tillegg ønsker foreningen på samme kart å tegne inn ulykkesveier der det skal settes opp midtrekkverk, men der veien da må utvides.

- Vi setter pris på at samferdselsminister Liv Signe Navarsete tar tak i dette og setter så stor fokus på saken. Utgangspunktet er like enkelt som det er tragisk - vi må redusere antall drepte og skadde i trafikken med de mulige virkemidler vi har - midtsikring av de mest utsatte veier, uttaler foreningen på Nei til Frontkollisjoners internettsider.

- Jeg var veldig glad for at samferdselsminister Liv Signe Navarsete deltok 5. mars, og vi ønsker dialog og samarbeid med våre politikere for å få sikret våre veier på en best mulig måte, sier styreleder biskop Tor Berger Jørgensen.

Programmet for møte 16. april

Vi venter i spenning på resultatat av dette møtet. Kanskje er dette startet på et positivt samarbeid med en handlingsdyktig regjering som vil bidra med å sette inn et effektivt tiltak mot frontkollisjoner på norske veier.

mandag 14. april 2008

Flere liv kan gå tapt - jus stenger for strengere regler for brøyting?

Viser til artikkel i Aftenposten sist søndag, den 13. april 2008.

Dette er saken:
Statens havarikommisjon for veitransport konkluderer med at brøyting på anbud kostet liv.
De kritiserer Vegvesenet for ikke å prioritere bilistenes sikkerhet når de henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene.
Rapporten tar utgangspunkt i tre dødsulykker på norske veier vinteren 2005/2006.

Dagens krav:
På veistrekningene der dørsulykkene skjedde, skal det iverksettes brøyting når snødybden er 2 cm. Det skal være ferdig brøytet før det er kommet 6 cm snø.
Kilde: Statens vegvesen

I forbindelse med en oppfølger til en artikkel om vintervedlikehold på våre veier, og Statens havarikommisjons rapporter som konkluderer med at manglende vedlikehold, strøing og brøyting kan være medårsaker til ulykkene med døden som resultat.

På spørsmålet om å skulle evaluere og reforhandlinger av brøytekontraktene, sier samferdselsdepartementet at nye og strengere krav til brøyting, salting og strøing ikke blir klare før våren 2009. "- Det ligger noen juridiske bindinger der, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til Aftenposten.

Vegvesenet arbeider nå med å lage nye krav til dette, men disse blir trolig ikke klare før våren 2009, iflg. NAF.

Dette mener jeg er uansvarlig av Vegvesenet og Samferdselsdepartementet.

Jeg uttalte også til Aftenposten i samme artikkel:
- Her lar man juridiske bindinger stoppe at det hindres at flere drepes på vinterveiene. Dette viser igjen at mennesker som blir drept på vei, anses for å være mindre verd enn de som omkommer på sjøen eller i luften. Det er uansvarlig!

Dødsulykker på snø og is i 2005
Region Nord: 7 av 18 dødsulykker
Region Midt: 1 av 33 dødsulykker
Region Vest: 2 av 36 dødsulykker
Region Øst: 6 av 55 dødsulykker
Region Sør: 3 av 67 dødsulykker
Hele landet: 19 dødsulykker

Kilde: Nasjonal årsrapport for ulykkesanalysegruppenes arbeid i 2006, Veidirekotoratet