fredag 13. januar 2012

5 ganger farligere på ikke møtefrie veger!

Møtefrie og sikre veger minsker dødligheten med hele 80 prosent på svenske veger


Fem ganger så stor dødlighet på "ikke møtefrie veger" i forhold til på møtefrie og sikre veger i Sverige. Veger som er sikret med livreddende midtrekkverk mellom kjøreretningene, ifølge expresse.se


Dødligheten minsker med hele 80 prosent på svenske veger som er sikret med midtrekkverk og dermed er møtefri veger, selvom fartsgrensen er høyere på de møtefrie vegene.


En av de farligste
At E20 igjennom Västergötland er Sveriges farligste vegstrekning forklarte også Trarikverkets eksperter i magasinet "På Väg" i høst, og i flere år har politikerne fra Västre Götland krevd at denne vegen, som er Sveriges mest ulykkesbelastede europavegene, skulle bygges om til en møtefri motorveg (2+2 felt).


I en melding fra Holger Gustafsson, sammen med politikerne fra M, FP og C står det blant annet: Allerede flere strekninger med vaierrekkverk og et stort antall fartskontrollkamera skaper et utryddig og ikke et særlig miljøvennlig trafikkbilde. En motorveg - og firefeltsstandard skulle, ifølge Trafikverket, redusere antall drepte og hardt skadde med 350 personer i løpet av en femårs periode.


45 drepte på 5 år
Trafikverket har prentert statistikk over dødsulykker som har skjedd på E20 strekningen mellom Gøteborg og Södertälje. Mellom 2006 og 2010 har 45 personer omkommet på E20, melder gt.expressen.se

Hvor mange slike veger har ikke vi i Norge som ikke er sikret - og hvor potensialet til å spare mange mennskeliv fra å bli lemlestet og drept? I Sverige har de over 4000 km møtefri og sikker veg - i Norge litt over 600 km!

Les også: Nettavisen - Norge: 617 km, Sverige: 4200 km
TrygVesta: 65% av bilførerne frykter frontkollisjon

torsdag 12. januar 2012

Nye midtsikringsmilliarder i statsbudsjettet

Hvor lenge må vi vente på en slik pressemelding fra Regjeringen?:

Finansminister Sigbjørn Johnsen på pressekonferansen demonstrerer
hvordan regjeringen skal bygge og sikre vegene slik at 70 menneskeliv skal bli spart hvert år fremover.

I forbindelse med at Regjeringen nå har fått kjennskap til muligheten til å spare opp mot 70 menneskeliv hvert år fra å bli drept eller meget hardt skadd på vegen er det nødvendig å sette i verk en rekke tiltak med til dels betydelige budsjettkonsekvenser, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen fremmet derfor i går en proposisjon for Stortinget om tilleggsbevilgninger på tilsammen 2029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for inneværende år.

I et brev av 1. juni 2011 fra Staten vegvesen til regjeringen ved samferdselsminister Magnhild M. Kleppa sier Vegdirektoratet hvis vi gjennomfører midtrekkverk etter Sveriges regelverk, anslås antall drepte og hardt skadde pr. år å gå ned med opp mot 70 menneskeliv.

Les også: I dag går brevet fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet som kan bidra til å senke dødstallene på norske veier kraftig.

Matz Sandman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019(Regjeringen sier at Nullvisjonen gjelder ved bevilgning og utforming innenfor samferdsels. Men dette er mer fine ord til taler og valg. For i den virkelige verden budsjetteres det med viten og kunnskap om at dette vil få konsekvenser for menneskeliv, både i antall drepte og hardt skadde. Bloggposten er en melding som burde vært en selvfølge kom, men det gjør det ikke!! Men en dag håper jeg å se en slik NTB-melding som ovenfor!)


Regjeringen fremmet fredag en proposisjon for Stortinget om tilleggsbevilgninger på til sammen 1029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for inneværende år.