fredag 23. august 2013

Statsminister Stoltenberg - du sårer oss

Statsminister Jens Stoltenberg, du skuffet stort og sårer oss som pårørende på TV2 Duellen. Som leder i en forening med mange pårørende har vi stadig kontakt med mennesker som har mistet noen av sine aller kjæreste eller selv har blitt hardt skadd i frontkollisjoner på våre veier. Mange følte du nesten harsellerer med kunnskapen om hvor effektiv sikre og møtefrie veier er. 

Du og dine rådgivere har besittet kunnskapen om hvor effektiv midtrekkverk er. Helt tilbake fra 2004 da de første rapportene kom angående norske erfaringer med bruk av midtrekkverk. Og siden da har det i årene blitt bekreftet ved nye rapporter.

SINTEF-rapporten "Effekt av midtrekkverk på to- og trefelts veg" fra 2004 evaluerer fire teststrekninger med midtrekkverk på to- og trefeltsveger i Norge. Møteulykkene er blitt borte, og de øvrige erfaringene er stort sett gode. Rapporten anbefaler at midtrekkverk på to- og trefelts veg tas i bruk i Norge som et effektivt virkemiddel mot møteulykker.

I tiden fra arbeidet med stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner den 17. juli 2007 og fram til i dag, har vi hørt mange viktige og riktige ord fra politikere i posisjon.
Politikerne sier og gjør
Allerede 14. juli 2007 uttaler daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik (Sp) på NRK Lørdagsrevyen: «Vi driver kontinuerlig og bygger både midtrekkverk og sette i gang andre tiltak for å redusere ulykkesrisikoen, og me ønsker å auka takten i dette arbeidet framover.»
I første statsbudsjettforslaget som kom etter at statssekretær Tungesvik uttalte seg til NRK kom det en økning på hele 1 km. I forslag til statsbudsjettet for 2008 hadde regjeringen økt satsingen på midtrekkverk i 2007 på 9 km til 10 km i 2008.
I statsbudsjettet for 2010 på side 46 sies det: «Regjeringen har som hovedmål at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.» Nullvisjonen. Og på side 47: «Bygging av midtrekkverk på to- og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene.» Side 48: «Feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i 45 pst. av dødsulykkene.

De siste seks årene fra og med 2006 har det i gjennomsnitt hvert år blitt bygd 18,95 km møtefrie 2/3- felts veier med livreddende midtrekkverk. Når din regjering selv sier at slike sikrede veier vil redusere antall drepte med opp mot 80% og hardt skadde med 45%, så må vi kunne si at dette ikke er veldig ambisiøst.
Regjeringen fulgte ikke opp inneværende NTP 2010–2019 når det gjelder etablering av møtefrie og sikrede veier med midtrekkverk. På side 15 i NTP 2010–2019, spalte to står det: «750 km riksveg blir utbetra med midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiks-utbetringar.» Både vi og daværende samferdselsminister Navarsete mente dette betydde en kraftig økning i satsingen på bygging av livreddende midtrekkverk.
750 km midtrekkverk skulle utgjør i gjennomsnitt 75 km pr. år i NTP-perioden. Allerede to år inn i NTP perioden lå regjeringen hele 110.5 km bak Nasjonal Transportplan. Vi ble da fortalt at byggingen av midtrekkverk skulle trappes opp senere i NTP-perioden. I statsbudsjettet for 2013 har dere bevilget penger til å fullføre kun 19 km med midtrekkverk på 2/3 felts riksvei. Dette er 2 km mer enn det som skal fullføres i 2012.
De seks første månedene av 2012 ble det registrert 528 frontkollisjoner med totalt 828 drept og skadd i frontkollisjoner på norske veier. 42 personer hadde omkommet og 92 var blitt hardt skadd. Dødsulykkene i frontkollisjoner utgjorde da i denne perioden over 50% av antall drepte i trafikken. Fra og med 2006 til 2012 har 598 personer blitt drept i frontkollisjoner. Totalt har 12.949 personer blitt skadd og av disse hele 1.576 blitt alvorlig skadd i frontkollisjoner.  Bak hvert tall befinner det seg familier og venner i bunnløs sorg. 
For alle oss som på en eller annen er involvert i det viktige arbeide til den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner, vil sette pris på at du som landest statsminister også i debatter tar våre familiers skjebner på mer alvor, og samtidig gjør ditt ytterste for å skjerme fremtidige familier fra å bli rammet fra alle disse trafikktragediene, på grunn av manglende sikkerhetsbarrierer på våre høytrafikerte veier.
Trafikantene og myndighetene har et stort felles ansvar. Og dette ansvaret må alle ta. Er det noe vi vet med sikkerhet - ja, så er det at mennesker vil gjøre feil. Også i fremtiden.
For hver kilometer sikret vei vi får, vil antall tapte menneskeliv og hardt skadde reduseres!