fredag 7. mars 2008

Matz Sandman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019


Fylkesmann i Buskerud, Matz Sandman

"Ubehaglig sannhet. Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for 2010-19 ble nydlig lagt frem. Den forteller en ubehaglig sannhet. Norge er havnet på etterskudd i løsningen av nasjonens behov for infrastruktur både når det gjelder jernbane og vei."

Slik starter en kronikk i Aftenposten tirsdag den 12. februar, ført i penn av fylkesmann Sigbjørn Johnsen og fylkesrådmann Matz Sandman, i henholdsvis Hedmark og Buskerud.

Fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
Og de fortsetter:
"Mangler store beløp. Transportetatenes utredninger viser et utbyggingsbehov for å oppnå god standard på stamnettet (stamvei, jernbane og farled) på rundt 400 milliarder. Til sammenligning er de statlige bevilgningene til investeringer på disse områdene 5,5 miliarder i 2007.
Ikke bare er behovene for nyinvesteringer store, også vedlikehold henger etter. "Den statlige infrastrukturen har forfalt i mange år" heter det i NTP. Samlet for vei og jernbane er forfallet beregnet til over 20 milliarder."

Venstres fylkestingsrepresentant Eivind Brenna støtter de tidligere Ap-statsrådene Matz Sandman og Sigbjørn Johnsen, som tar til orde for et nytt finansieringssystem for investeringer til vei og jernbane. Det bør vekke oppsikt i det politiske miljø på Stortinget at Sigbjørn Johnsen som tidligere finansminister nærmest slakter regjeringens og stortingets forsøk på å løse langsiktige og nødvendige oppgaver innen samferdsel etter kontantprinsippet. Stortingets bevilgningssystem er et hinder for fornuften, og det har satt Norge mange tiår bak sammenlignbare land i Europa når det gjelder både vei- og jernbaneutbygging, sier Brenna.

Han oppfordrer nå hele Stortinget til å tenke nytt og å lytte til innspillene som de to politiske ringrevene presenterte. Les mer om dette her.

Hele kronikken i Aftenposten finner du her: Tid for sporskifte nå!

onsdag 5. mars 2008

Påtalemyndigheten mener huseier (48) er ansvarlig for sikring av arbeidsplassen etter dødelige arbeidsulykke.

Arbeidstilsynet var på befaring på ulykkesstedet dagen etter at ulykken fant sted. De stanset bygningsarbeidet ved huset umiddelbart grunnet manglende sikring ved trappeløpet.

Arbeidstilsynet har konkludert med at forholdet mellom arbeiderne og huseieren bør betraktes som den mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Tilsynet konkluderer med at stedet var å betrakte som en byggeplass, og har fremhevet at de to mennene utførte svært komplisert håndverk med profesjonelt arbeidsutstyr. Tilsynet mener derfor at huseieren må anses å ha straffeansvar for brudd på arbeidsmiljøloven og forskriftene.

Les mer på Aftenposten.no

Ansvaret for trygge arbeidsmiljø ligger fast i arbeidsmiljøloven og forskrifter.

FULGT TIL GRAVEN: Domprost Ole Elias Hock står på gravlunden ved krematoriet i Hamar. Her har han begravet flere trafikkofre. Foto: Camilla Ryste VG

Hva med ansvaret for trygge trafikkmiljø? 
Burde ikke myndighetene bli stilt til ansvar for alle drapene i frontkollisjoner som skjer på våre 
stamveier og riksveier? I rapport etter rapport konkluderer Statens egen havarikomisjon for 
veisektoren, at liv hadde kunne vært spart om det hadde vært fysiske midtdelerer på 
ulykkesstedene der drapene foregår.

Les på Dagbladet.no: Nå er huseieren dømt for dårlig sikring.

Tidl. statsekretær Steinulf Tungesvik:-Rammene til investeringer i NTP må økes med minst 60 prosent!


Tidligere statssekretær Tungesvik (nr.2 fra venstre), her fra paneldebatten i en konferanse i Kristiansand den 17. juli 2007 som Nei til Frontkollisjoner arrangerte.

Årsmøtet i Hordaland Senterparti, der Tungesvik ble valgt til ny fylkesleder, vedtok 5 resolusjonar, bla at investeringsrammene i NTP vert auka med minst 60%.

"Auka rammer til investeringar!

Hordaland Senterparti støttar at vedlikehald og drift vert styrkt, men krev at rammene til investeringar i NTP vert auka med minst 60 prosent!

Etatsframlegget til NTP slår fast: Distrikts- og reginalepolitiske omsyn er viktige i transportpolitikken. Utfordringane er å redusera dei høge avstandskostnadene og utvikla ein infrastruktur som er påliteleg og fleksibel. Samferdselstiltak er viktige for å oppnå målet om å oppretthalda hovudtrekka i busetjingsmønsteret. Framlegget peikar også på at det er eit mål å få meir gods over frå veg til sjø og bane. Hordaland Senterparti sluttar seg til dette.

Hordaland Senterparti kan ikkje godta at ramma til investering i nyanlegg vert redusert tilsvarande.....................

..............Hordaland Senterpart er positive til at alternative finansieringsformer vert vurdert: Prosjektfinansiering, alternative funksjonskontrakter, OPS og oppretting av statleg investeringsfond for riksvegnettet."

Les mer om Hordaland SPs årsmøteresulasjon her.

Dette forslaget må sies å være et meget positivt til en sektor innen samferdsel som skriker etter modernisering! Det er kanskje et apropo at det er lettere å kreve slikt i "opposisjon" enn det er i maktens korridorer? La oss håpe at Tungesviks nære samarbeid med samferdselsminister Navarsete gjør arbeidet med å påvirke i positiv retning enklere.

Tungesvik ut - Hege Solbakken inn som ny statsekretær i Samferdselsdepartementet


Hege Solbakken (født 22. juli 1972) er en norsk politiker (Sp).

Solbakken har en bred utdannelse innen tysk, politikk og psykologi, og har politisk erfaring både internt i Senterpartiet og fra rikspolitiske organer.

Hun entret den rikspolitiske arenaen i 1997 som konsulent for Senterpartiets stortingsgruppe. Hun ble i 1999 politisk rådgiver for samme gruppe, et verv hun avbrutt av andre verv hadde fram til 2005. I 2000 var hun politisk rådgiver for Fiskeriministeren i Kjell Magne Bondeviks andre regjering, og i 2003-2004 jobbet hun som rådgiver i kystavdelingen i Fiskeridepartementet.

Solbakken ble i 2005 utnevnt som statssekretær ved Statsministerens kontor.

Hun har også erfaring fra Nei til EU.

Jeg ønsker Hege Solbakken all lykke i sitt nye virke i Samferdselsdepartementet. Måtte dette love godt for også trafikksikkerhetsfokuset i samferdselssektoren.

Les mer: Samferdselsdepartementet: Hege Solbakken – ny statssekretær
                 Holder Stoltenberg i ørene
                 Dagen derpå......

tirsdag 4. mars 2008

Farmen Gaute i frontkollisjon på E136


Gaute Grøtta Grav og hans «Farmen»-kjæreste Silje Hvarnes kom fra ulykken uten fysiske skader.

Torsdag kveld i forrige uke var de to «Farmen»-kjærestene Gaute Grøtta Grav (28) og Silje Hvarnes (28) på vei fra Dombås til Gautes hjemsted Isfjorden da ulykken skjedde. De to kjørte Siljes Mitsubishi Pajero på det såpeglatte føret over fjellet, melder ukebladet Se og Hør.
Traileren som kjørte foran Silje og Gautes bil, havnet i grøfta da den forsøkte å kjøre ut til siden for å gjøre plass til en møtende trailer. Men plutselig ble traileren påkjørt bakfra av «Farmen»-parets bil. Etter sammenstøtet skal Siljes bil ha fått en sleng og krasjet i siden på den møtende traileren, skriver ukebladet.
- JEG ANSER det som et under at det gikk så godt som det gjorde. Takket være en tilsynelatende lav fart på det råglatte føret, gikk ikke menneskeliv tapt, sier en bilist som kjørte forbi ulykkesstedet til Se og Hør.

På denne strekningen er det stor trafikk med vogntog, fra vestlandet til Østlandet. Det ble for litt siden bygd sykkel og gangvei langs E136 igjennom bygda Lesja, uten at verken sykkelvei eller veien ble sikret med fysiske skiller. Her har det vært en del utforkjøringen av vogntog, som har havnet over i sykkelbanen. Heldigvis har det foreløpig ikke godt menneskeliv her ENDA.

Hva om vi tok oss råd til å både sikre gang og sykkelsti med fysiske skiller, samt sikret veibanene med midtskille når man først var igang med å utbedre/oppgradere veistrekningen med sykkel og gangsti?

Trygg trafikk ber folk skjerpe seg! 42 drept så langt i trafikken


Så langt i år er 42 personer omkommet i trafikken her i landet, mot 35 i samme tidsrom i 2007.

Syv personer har mistet livet i hordalandstrafikken så langt i år. Det er det høyeste tallet siden Trygg Trafikk begynte å føre ulykkesstatistikk i 1987!

I januar omkom tre personer i Hordaland, og i februar to. Mars begynte på ingen måte bedre. Natt til lørdag omkom en 36 år gammel mann i en kraftig kollisjon i Arnaveien.

Av til sammen 13 drepte omkom seks i frontkollisjon med annet motorkjøretøy.

Jens Stoltenberg! Din regjering tar seg råd til å bare bygge 10 km med fysisk midtdeler på 2 og 3 felts vei for hele 2008! 1 km mer enn for 2007. Her ser du resultatene av det veimiljøet din regjering har ansvaret for. I 2007 ble 127 drept i frontkollisjoner!

Hunden nederst på bildet er en presang fra en liten søster til sin savnede lillesøster som ble drept i en frontkollisjon, hvor også hennes mor og far ble drept.

Denne helgen var jeg på besøk hos 2 barn som mistet sin mor,far og lillesøster på E39 den 17.juli 2006. Jens Stoltenberg, jeg utfordrer deg herved til å bli med en tur ned til Sørlandet for å se resultatene av vår samferdselspolitikk - hvilke resultater dette medfører for barn, ektefeller, familier og venner.