onsdag 5. mars 2008

Tidl. statsekretær Steinulf Tungesvik:-Rammene til investeringer i NTP må økes med minst 60 prosent!


Tidligere statssekretær Tungesvik (nr.2 fra venstre), her fra paneldebatten i en konferanse i Kristiansand den 17. juli 2007 som Nei til Frontkollisjoner arrangerte.

Årsmøtet i Hordaland Senterparti, der Tungesvik ble valgt til ny fylkesleder, vedtok 5 resolusjonar, bla at investeringsrammene i NTP vert auka med minst 60%.

"Auka rammer til investeringar!

Hordaland Senterparti støttar at vedlikehald og drift vert styrkt, men krev at rammene til investeringar i NTP vert auka med minst 60 prosent!

Etatsframlegget til NTP slår fast: Distrikts- og reginalepolitiske omsyn er viktige i transportpolitikken. Utfordringane er å redusera dei høge avstandskostnadene og utvikla ein infrastruktur som er påliteleg og fleksibel. Samferdselstiltak er viktige for å oppnå målet om å oppretthalda hovudtrekka i busetjingsmønsteret. Framlegget peikar også på at det er eit mål å få meir gods over frå veg til sjø og bane. Hordaland Senterparti sluttar seg til dette.

Hordaland Senterparti kan ikkje godta at ramma til investering i nyanlegg vert redusert tilsvarande.....................

..............Hordaland Senterpart er positive til at alternative finansieringsformer vert vurdert: Prosjektfinansiering, alternative funksjonskontrakter, OPS og oppretting av statleg investeringsfond for riksvegnettet."

Les mer om Hordaland SPs årsmøteresulasjon her.

Dette forslaget må sies å være et meget positivt til en sektor innen samferdsel som skriker etter modernisering! Det er kanskje et apropo at det er lettere å kreve slikt i "opposisjon" enn det er i maktens korridorer? La oss håpe at Tungesviks nære samarbeid med samferdselsminister Navarsete gjør arbeidet med å påvirke i positiv retning enklere.

Ingen kommentarer: