onsdag 5. april 2017

TRAFIKKSIKKERHET I NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 ble lagt fram i dag av Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Trafikksikkerhet og nullvisjonen får mye omtale - men det er lite konkret når det gjelder målene i nullvisjonen. Det er satt et mål for vegtrafikken om maksimalt 350 drepte og hardt skadde per år innen 2030. Per i dag ligger vi på godt over 632 de siste tolv måndene.
Regjeringen går langt med å si noe om forsterket midtoppmerking - det som de kritiserte den forrige regjeringen for å ha for stor fokus på, og ikke på etablere sikre møtefrie veier med midtrekkverk. Innen 2019 skal det etableres forsterket midtoppmerking på alle eksisterende riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere, der gitte kriterier om blant annet 7,5 meter asfaltert bredde og hensyn til fotgjengere og syklister er oppfylt. Dette er vel og bra, men med fysiske barrierer når vi nullvisjonen raskere!