onsdag 5. april 2017

TRAFIKKSIKKERHET I NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 ble lagt fram i dag av Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Trafikksikkerhet og nullvisjonen får mye omtale - men det er lite konkret når det gjelder målene i nullvisjonen. Det er satt et mål for vegtrafikken om maksimalt 350 drepte og hardt skadde per år innen 2030. Per i dag ligger vi på godt over 632 de siste tolv måndene.
Regjeringen går langt med å si noe om forsterket midtoppmerking - det som de kritiserte den forrige regjeringen for å ha for stor fokus på, og ikke på etablere sikre møtefrie veier med midtrekkverk. Innen 2019 skal det etableres forsterket midtoppmerking på alle eksisterende riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere, der gitte kriterier om blant annet 7,5 meter asfaltert bredde og hensyn til fotgjengere og syklister er oppfylt. Dette er vel og bra, men med fysiske barrierer når vi nullvisjonen raskere!


Jeg er glad for at selskapet Nye veier AS har fått ansvaret for å sikre over 400 km usikret høytrafikert riksvei, og at dette skjer i løpet av de neste 12 årene. Men jeg er mindre glad for at regjeringen i forslag til ny transportplan ikke er mer konkrete på resten av de 1400 km høytrafikerte og trafikkfarlige veiene som idag står usikret og er rene dødsveier som tar unødvendig liv og lemlester mennesker for resten av sine liv.

Det er mye bra i forslag til nye NTP, både økt innsats på å få ned etterslepet på vedlikehold og økt fokus på utforkjøringer.

Og et stort hjertesukk: I regjeringserklæringen står det at Regjeringen skal sette ned grensen for etablering av møtefrie og trygge veier med midtrekkverk i veinormalen. Det har så langt ikke blitt vist noe initativ til å få dette gjort! I dag ligger denne grensen på 6000 ÅDT, og vi fortsetter å bygge ut nye høytrafikerte veier uten midtrekkverk opptil grensen på 6000 kjøretøy i døgnet.

Ingen kommentarer: