onsdag 18. februar 2009

Statlig veitilsyn kan spare menneskeliv i trafikken

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at det opprettes et selvstendig statlig veitilsyn for veiinfrastruktur. Mandag den 16. februar la den regjeringsoppnevnte gruppens leder, lærer og tidligere stortingsrepresentant fra senterpartiet Jorunn Ringstad, frem gruppens flertallsforslag for samferdselsminister Liv Signe Navarsete, meldte VG

I dag finnes det ingen uavhengig myndighet som undersøker om veimyndighetene gjør jobben sin når de bygger veier, bruer og tunneler. Men utvalget mener et veitilsyn kan redde mange liv i trafikken.Bakgrunnen for utvalgets forslag om et eget veitilsyn er antallet skadde og drepte i trafikken, som gjør veitrafikken til den største risikoen for transportsektoren.

Analyser viser at et vesentlig antall ulykker med drepte og skadde kan kunne vært unngått med bedre infrastruktur», heter det i NOU-en.
Flertallet mener at et eget veitilsyn vil kunne gi staten mer tillit og troverdighet med en rolle som uavhengig tilsynsmyndighet for sikkerhet på veiene våre.

Dette er en ganske sterk kritikk av dagens system, samtidig som dette er klare signaler på at noe må gjøres. Og det må handles raskt!

Vi kan ikke godta et system som ikke klarere kommer med signaler og initativer til bedre sikkerhet på våre veier. Liv Signe fra Senterpartiet sitter som samferdselsminister i en regjering ledet av APs Jens Stoltenberg. Regjerningen med Liv Signe utnevnte ny leder av Statens vegvesen, etter at forrige leder måtte gå etter Hanekleivtunellen(der det heldigvis ikke gikk liv). Den nye lederen av Statens vegvesen er tidligere minister i en Arbeiderpartiregjering, nemlig Terje Moe Gustavsen.

Jeg har stor tillit til medarbeiderne i Statens vegvesen, som planlegger og jobber ute på veiene. Men "bukken og havresekken" ringer litt for sterkt i mine ører når det gjelder dagens system.

Les også: Behov for sjølvstendig tilsyn for veginfrastrukturen – skal utgreiast

Togpassasjerer på Østlandet blir NTP vinnere

Ifølge VG blir planen for perioden fram til 2019 lagt frem i mars. Regjeringen foreslår store tiltak for jernbanedriften mellom Oslo og de største byene rundt. Satsingen på nye bilveier blir derimot mindre, pengene skal i stedet brukes til vedlikehold av eksisterende veier.

Det er togstrekningene Oslo-Halden, Oslo-Skien og Oslo-Lillehammer som kan vente seg et kraftig løft. I dag utgjør disse linjene et såkalt intercity-triangel rundt hovedstaden hvor det bor 2,4 millioner mennesker. I dag gjennomføres det årlig 3,7 millioner reiser, utenom lokaltrafikken i Oslo, i dette området.

Regjeringen vil gi NSB mer midler til å kjøre tog for, men sier samtidig at det ikke vil bli noen satsing på lyntog de neste ti årene. Nybygging skal derimot planlegges med tanke på at slike tog skal kunne kjøre på disse toglinjene i fremtiden.

For veitrafikken skal en del penger brukes på sikkerhet. Målet er at antall trafikkdrepte skal ned med en tredel innen 2020.

Forslaget som jeg var med å levere, som medlem av transportplanens referansegruppe, om å skulle ha som mål å få opp fysiske midtdelere på 85% av våre 2/3 felts veier med en ÅDT fra 4000 og opp, innen planperioden, ble omformet av Statens vegvesen til å inneholde et forslag om fysiske midtdelere med trafikk over 8000 kjøretøy.

Jeg er meget spent på hva dagens regjering mener med sin nullvisjon. Mener vi virkelig at det er offensivt nok å skulle ha som mål at innen 2020 (først) skal klare å komme ned med (bare) en tredel? Jeg syn det er helt forkastelig å faktisk planlegge med å skulle ha drepte på våre veier. Vi vet vi gjør feil, vi vet folk kommer til å bli lemlestet og drept når de beveger seg på veien.

Men å planlegge med noe slikt er grotesk!