lørdag 11. oktober 2008

Verdenskongress på Hurtigruten, i regi av Adventure Travel Trade Association (ATTA)

Hurtigruten på tur sørover igjennom Raftsundet, Lofoten, neste stopp er Svolvær.
Vidoen er filmet sommeren 2008 av Geirr Tangstad-Holdal

Når nærmere 300 representanter for reiselivsaktører fra hele verden samles på MS Midnatsol 22. oktober, skal de få se hva Kyst-Norge har å by på.

Det er den amerikanske organisasjonen Adventure Travel Trade Association (ATTA) som har lagt sin verdenskongress, Adventure Travel World Summit, til Norge og Hurtigruten fra 21. til 25. oktober.

Over 300 personer fra reiselivsaktører verden over har meldt seg på konferansen og sjøreisen fra Tromsø til Bergen.

Arrangementet om bord på Hurtigruten er et samarbeid med Innovasjon Norge, som i tråd med deltakernes bransjefokus spesielt vil vise fram Norge som et reisemål for de med ønske om aktive opplevelser. Det legges opp til mange arrangementer underveis, både ekskursjoner og foredrag. Børge Ousland, en av verdens mest meritterte polfarere, er blant foredragsholderne om bord, i følge boarding.no.

onsdag 8. oktober 2008

Pinlig av VG - personforfølgelse igjen!

Nok en gang lukter VG kjendisblod!

Følgende har skjedd, dette kan du lese om på VG.no idag:

"Les også:Saera ringer spåkoner

- Jeg har en kjæreste som er spesialsoldat. Han er på hemmelige oppdrag og øvelser i utlandet, og jeg har private samtaler med ham via Forsvarets satellittelefon. Det er årsaken til at jeg har høye telefonutgifter, og til at dokumentasjonen på samtalene av sikkerhetsgrunner ikke kan utleveres, har Khan tidligere uttalt til Dagbladet.

Hun har nektet å oppgi navn eller alder på kjæresten, og heller ikke hvor han er stasjonert. Dette hevder hun er av sikkerhetsmessige årsaker, ifølge radiokanalen.

Har du tips om denne saken?Kontakt VG Netts journalister her!"

Her har de i artikkel etter artikkel hengt ut Khan for en personlig telefonregning hun måtte ha. Stortinget har sine regler, og følger opp personene med høye telefonregninger, og i dette tilfellet har Khan sagt at hun skal betale regningene selv pga størrelsen.

Så har altså VG funnet ut at de ønsker å fotfølge henne og hennes telefonregninger, og produserer artikler på løpende bånd i en av landets største tabloidaviser.
  • Saera Khan ringer spåkoner
  • Betaler tilbake
  • Khan lovet å legge kortene på bordet
  • Saera Khan (Ap) hadde skyhøye mobilregninger
og nå "Har du tips om denne saken? Kontakt VG Netts journalist her!"

Jeg liker dette ikke!!

Nå er det på tide at noen viser ansvar av APs ledende skikkelser på Stortinget, og står opp mot denne personhetsen fra media!

Hurtigruten - verdt en reise

Hurtigruten på tur sørover igjennom Raftsundet, neste stopp er Svolvær.
Bildet er tatt sommeren 2008 av Geirr Tangstad-Holdal

På en av tidenes verste børsdager, mandag, satte Hurtigruten rekord i antall solgte reiser i løpet av en dag.

Salget skjedde i forbindelse med at Hurtigruten presenterte 2009-programmet i Bergen. Norske bedrifter og interesseorganisasjoner kjøpte reiser for tre millioner kroner.Og dagen etter ble det solgt reiser for en million kroner i Ålesund.- Så langt har vi ikke merket mye til finanskrisen på salget, sier direktør for Hurtigruten Norden, Per Eide-Olsen.

Raftsundet, sommeren 2008. Foto: Geirr Tangstad-Holdal

For alle dem som ikke har tatt hurtigruten, vil jeg på det sterkeste anbefale en tur med disse fantastiske skipene. Sommeren med midtnattsol er selvsagt fantastisk i Nord-Norge, men vinterstiden med sitt spesielle lys er så absolutt noe helt spesielt. Om man ikke reiser hele veien fra Bergen til Kirkenes, finnes det mange alternativer.
Hva med å booke seg inn hos Norwegian til Bodø og reise med hurtigruten opp til Harstad/Tromsø og sørover igjen med fly fra Harstad/Evenes eller Tromsø lufthavn for de av oss som bor sør i Norge. Da får man med seg fantastiske Lofoten og Vesterålen, med sine magnetiske fjell, som reiser seg rett opp fra havet og stiger opp mot 1000 meter.

Sjekk Hurtigruten for mer informasjon om båtene


Hurtigruten - The World's Most Beautiful Voyage
Experience Norway's beautiful fjords and coastline with Hurtigruten.

Calling at 35 ports, Hurtigruten/The Norwegian Coastal Voyage is the lifeline along a stretch of the coast, characterised by its tremendous distances, scattered settlements and dramatic scenery.

Hurtigruten has been reliable for more than 100 years. Today Hurtigruten is a fascinating mixture of first-class passenger vessels and local working ships.

Read more on Hurtigrutens website

tirsdag 7. oktober 2008

Over 100 personer blir drept hvert år i frontkollisjoner!

Over 100 personer dør årlig i frontkollisjoner/møteulykker og regjeringen finner iår plass til kun 30 km fysisk midtdelere på 2/3 felts veier!

Fysiske midtdelere i statsbudsjettet for 2009

I 2009 vil det bli etablert midtrekkeverk på følgjande strekningar med to- eller trefelts veg:

E18 Hovettunnelen – Ris, Porsgrunn og Bamble kommunar i Telemark (2,3 kilometer)

E16 Sollihøgda – Sundvollen (delstrekningar), Hole kommune i Buskerud (5,8 kilometer)

Rv 7 (tre kurvar), Flå kommune i Buskerud (1,2 kilometer)

E39 Storenes – Tangvall (attståande strekning), Søgne kommune i Vest-Agder (1,5 kilometer)

E6 Helltunnelen – Værnes, Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag (To kilometer)

E6 Hotran – Gråmyra, Levanger kommune i Nord-Trøndelag (To kilometer)

I tillegg vil det bli sett i gang arbeid med å byggje midtrekkverk på E6 over Rudshøgda i Hedmark (6,2 kilometer) og på E18 mellom Ringnes og Mastemyr i Akershus (8,6 kilometer), til saman om lag 15 kilometer.

Det er planlagd opna 69 kilometer firefelts vegar med fysisk skilje mellom køyreretningane i 2009.

Stoltenberg: - Er ikke velgerfrieri
Vil sette i gang 14 nye veiprosjekter i 2009

Regjeringens nullvisjon begynner nå å tas mer på alvor

- Regjeringa aukar statlege midlar til trafikktryggleik med 450 millionar kroner. Dei mange tiltaka for å gjere sjølve veganlegga tryggare inngår i ei tiltakspakke som også legg opp til meir effektive trafikkontrollar og strengare sanksjonar mot dei som bryt trafikkreglane fleire gonger. Med denne trafikktryggleikspakka tek regjeringa eit viktig løft for å gjere vegane tryggare, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Totalt skal det i 2009 nyttast om lag 1 030 millionar kroner til særskilte investeringstiltak for trafikktryggleik langs eksisterande vegar. Av desse er om lag 930 millionar kroner statlege midlar, ein auke på om lag 450 millionar kroner eller 98 prosent frå 2008. Resten av midlane er bompengar. Tiltak mot dei mest alvorlege ulukkene skal prioriterast i 2009, mellom anna gjennom bygging av midtrekkverk, oppsetting av siderekkverk, bruk av sperreområde og anna midtmarkering, veglys, utbetring av kurvar og kryss, og bruk av automatisk trafikkontroll (ATK) for måling av gjennomsnittleg fart også over ei viss strekning. Det er elles lagt opp til ei skjerping i ordninga med prikkbelasting der 6 prikkar mot 8 i dag vil gje inndraging av førarkort. Trafikktryggleikspakka omfattar også tiltak for å sikre at tunge køyretøy er godt nok utrusta for norsk vinterføre.

Samtidig er det interessant å se på midlene som skal brukes til rassikring:
Regjeringa går inn for at det neste år skal brukast i alt om lag 650 millionar kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. Dette er ein auke på 130 millionar kroner eller 25 prosent frå 2008.
– I mange lokalsamfunn skaper faren for ras dagleg frykt og uro hjå dei som må ferdast på utsette vegstrekningar. Rassikring er difor eit oppgåve denne regjeringa prioriterer høgt, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Auken på posten ”Rassikring” er 34,5 prosent samanlikna med 2008.

Hvilket fokus har regjeringens samferdselspolitikk - når det kommer til spørsmålet om å ville redde menneskliv fra trafikkdøden? Går vi inn i problemområdene der vi vet at mennesker blir drept? Tar vi tak i de områdene der vi har en løsning på problemene, og vi vet hva som skal til for å redde liv? Eller går man i de samme sporene som før - distriktspolitikken spiller en stor rolle i hvor i landet pengene blir bevilget? Spørsmålene er absolutt relevante og bør tas alvorlig av dagens politikere. Til neste år er det stortingsvalg - og kampen om midlene har startet!

30 km med fysiske midtdelere
Det vil neste år bli ferdig i alt 21 større nye vegstrekningar som skal opnast for trafikk. Desse nye vegstrekningane omfattar mellom anna 69 kilometer med firefelts vegar, med fysisk skilje mellom køyreretningane. I tillegg til dette skal det byggjast og setjast i gang bygging av i alt 30 km midtrekkverk på eksisterande vegnett. Tiltaka til saman vil føre til at det på nye 100 kilometer blir eit fysisk skilje mellom køyreretningane.

Det er reist krav og behov om over 500 km med fysiske midtdelere som et strakstiltak for å prøve å redde de over 100 menneskene som blir drept hvert år på veiene. Regjeringens økning fra det katastrofale lave tallene for 2007 og 2008 med henholdsvis 9 og 10 km med fysiske midtdelere økes nå betraktelig - men IKKE nok. Det skal altså bare bygges totalt 1/5 nå, av det som Statens vegvesenets egne distriktskontor har meldt inn som behov, allerede i 2004.

Fortsatt drap på veiene!
Dette kommer til å bety at man også i kommende år - 2009, kommer til å miste mange mange av våre medmennesker i frontkollisjoner/møteulykker pga manglende fysiske midtdelere. Dette vil selvsagt også få ringvirkninger årene etter dette. Slik de manglende bevilgningene for 2007 og 2008 har fått for inneværende år. Drapene i trafikken skjer altså med vitende og vilje, og pga manglende vilje eller evne til å ta et skikkelig krafttak.

Tilslutt vil jeg også få rose regjeringen for at de evner å sette prosessen i fra saktegående lavgir til 1. gir. - deres nullvisjon er en visjon som må tas på alvor. Dagens budsjettforslag viser at man har øynet noe av det som faktisk må gjøres av pratisk politikk for å nå målet - nemlig regjeringens egen nullvisjon.

I mellomtiden kommer flere liv til å bli ofret inntil vi tar et større krafttak for å sikre våre veier.

Les også: Ruster opp veiene for 17 milliarder
1,3 milliarder ekstra til tog
Følg Kristins finanstale live
Her er budsjettvinnerne
- Vi vil prioritere velferd fremfor skattelette

Stoltenberg og Navarsete presenterer samferdselsbudsjettet

I år velger statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete å presentere samferdselsbudsjettet på Lysaker jernbanestasjon idag, torsdag 7. oktober kl. 13.15.
Stoltenberg og Navarsete presenterer samferdselsbudsjettet inne i et lokale under plattforma.

Tilgang til anleggsområdet (med verneutstyr) er begrenset til for en pressepool: NRK, TV2, Scanpix og TV Norge. Det er satt av tid til seperatintervju utenfor etter presentasjonen melder samferdselsdepartementet på sine sider.

Det er nok ingen tilfeldighet at nettopp Lysaker jernbanestasjon er valgt som sted for å presentere samferdselsbudsjettet. Ifjor ble samferdselsbudsjettet presentert av statsråden i departementets lokaler i Akersgaten, hvor en begrenset del av pressen var til stede. Det lå da ikke noen spennende signaler, slik regjeringen har lekket ut i forbindelse med årest budsjett.

Jeg forventer virkelig at trafikkdøden blir tatt på alvor, slik signalene kan tilsi at man er på vei mot. Det blir spennende å se hvor alvorlig Stoltenberg og Navarsete tar sin egen nullvisjon - og etterslep i forhold til Nasjonal Transportplan når det gjelder drepte på veiene.

Les også: Ruster opp veiene for 17 milliarder