tirsdag 7. oktober 2008

Regjeringens nullvisjon begynner nå å tas mer på alvor

- Regjeringa aukar statlege midlar til trafikktryggleik med 450 millionar kroner. Dei mange tiltaka for å gjere sjølve veganlegga tryggare inngår i ei tiltakspakke som også legg opp til meir effektive trafikkontrollar og strengare sanksjonar mot dei som bryt trafikkreglane fleire gonger. Med denne trafikktryggleikspakka tek regjeringa eit viktig løft for å gjere vegane tryggare, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Totalt skal det i 2009 nyttast om lag 1 030 millionar kroner til særskilte investeringstiltak for trafikktryggleik langs eksisterande vegar. Av desse er om lag 930 millionar kroner statlege midlar, ein auke på om lag 450 millionar kroner eller 98 prosent frå 2008. Resten av midlane er bompengar. Tiltak mot dei mest alvorlege ulukkene skal prioriterast i 2009, mellom anna gjennom bygging av midtrekkverk, oppsetting av siderekkverk, bruk av sperreområde og anna midtmarkering, veglys, utbetring av kurvar og kryss, og bruk av automatisk trafikkontroll (ATK) for måling av gjennomsnittleg fart også over ei viss strekning. Det er elles lagt opp til ei skjerping i ordninga med prikkbelasting der 6 prikkar mot 8 i dag vil gje inndraging av førarkort. Trafikktryggleikspakka omfattar også tiltak for å sikre at tunge køyretøy er godt nok utrusta for norsk vinterføre.

Samtidig er det interessant å se på midlene som skal brukes til rassikring:
Regjeringa går inn for at det neste år skal brukast i alt om lag 650 millionar kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. Dette er ein auke på 130 millionar kroner eller 25 prosent frå 2008.
– I mange lokalsamfunn skaper faren for ras dagleg frykt og uro hjå dei som må ferdast på utsette vegstrekningar. Rassikring er difor eit oppgåve denne regjeringa prioriterer høgt, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Auken på posten ”Rassikring” er 34,5 prosent samanlikna med 2008.

Hvilket fokus har regjeringens samferdselspolitikk - når det kommer til spørsmålet om å ville redde menneskliv fra trafikkdøden? Går vi inn i problemområdene der vi vet at mennesker blir drept? Tar vi tak i de områdene der vi har en løsning på problemene, og vi vet hva som skal til for å redde liv? Eller går man i de samme sporene som før - distriktspolitikken spiller en stor rolle i hvor i landet pengene blir bevilget? Spørsmålene er absolutt relevante og bør tas alvorlig av dagens politikere. Til neste år er det stortingsvalg - og kampen om midlene har startet!

30 km med fysiske midtdelere
Det vil neste år bli ferdig i alt 21 større nye vegstrekningar som skal opnast for trafikk. Desse nye vegstrekningane omfattar mellom anna 69 kilometer med firefelts vegar, med fysisk skilje mellom køyreretningane. I tillegg til dette skal det byggjast og setjast i gang bygging av i alt 30 km midtrekkverk på eksisterande vegnett. Tiltaka til saman vil føre til at det på nye 100 kilometer blir eit fysisk skilje mellom køyreretningane.

Det er reist krav og behov om over 500 km med fysiske midtdelere som et strakstiltak for å prøve å redde de over 100 menneskene som blir drept hvert år på veiene. Regjeringens økning fra det katastrofale lave tallene for 2007 og 2008 med henholdsvis 9 og 10 km med fysiske midtdelere økes nå betraktelig - men IKKE nok. Det skal altså bare bygges totalt 1/5 nå, av det som Statens vegvesenets egne distriktskontor har meldt inn som behov, allerede i 2004.

Fortsatt drap på veiene!
Dette kommer til å bety at man også i kommende år - 2009, kommer til å miste mange mange av våre medmennesker i frontkollisjoner/møteulykker pga manglende fysiske midtdelere. Dette vil selvsagt også få ringvirkninger årene etter dette. Slik de manglende bevilgningene for 2007 og 2008 har fått for inneværende år. Drapene i trafikken skjer altså med vitende og vilje, og pga manglende vilje eller evne til å ta et skikkelig krafttak.

Tilslutt vil jeg også få rose regjeringen for at de evner å sette prosessen i fra saktegående lavgir til 1. gir. - deres nullvisjon er en visjon som må tas på alvor. Dagens budsjettforslag viser at man har øynet noe av det som faktisk må gjøres av pratisk politikk for å nå målet - nemlig regjeringens egen nullvisjon.

I mellomtiden kommer flere liv til å bli ofret inntil vi tar et større krafttak for å sikre våre veier.

Les også: Ruster opp veiene for 17 milliarder
1,3 milliarder ekstra til tog
Følg Kristins finanstale live
Her er budsjettvinnerne
- Vi vil prioritere velferd fremfor skattelette

Ingen kommentarer: