tirsdag 7. oktober 2008

Over 100 personer blir drept hvert år i frontkollisjoner!

Over 100 personer dør årlig i frontkollisjoner/møteulykker og regjeringen finner iår plass til kun 30 km fysisk midtdelere på 2/3 felts veier!

Fysiske midtdelere i statsbudsjettet for 2009

I 2009 vil det bli etablert midtrekkeverk på følgjande strekningar med to- eller trefelts veg:

E18 Hovettunnelen – Ris, Porsgrunn og Bamble kommunar i Telemark (2,3 kilometer)

E16 Sollihøgda – Sundvollen (delstrekningar), Hole kommune i Buskerud (5,8 kilometer)

Rv 7 (tre kurvar), Flå kommune i Buskerud (1,2 kilometer)

E39 Storenes – Tangvall (attståande strekning), Søgne kommune i Vest-Agder (1,5 kilometer)

E6 Helltunnelen – Værnes, Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag (To kilometer)

E6 Hotran – Gråmyra, Levanger kommune i Nord-Trøndelag (To kilometer)

I tillegg vil det bli sett i gang arbeid med å byggje midtrekkverk på E6 over Rudshøgda i Hedmark (6,2 kilometer) og på E18 mellom Ringnes og Mastemyr i Akershus (8,6 kilometer), til saman om lag 15 kilometer.

Det er planlagd opna 69 kilometer firefelts vegar med fysisk skilje mellom køyreretningane i 2009.

Stoltenberg: - Er ikke velgerfrieri
Vil sette i gang 14 nye veiprosjekter i 2009

Ingen kommentarer: