onsdag 29. februar 2012

Prioritere og øremerk livreddende tiltak - NTP 2014-2023Jeg er glad for at vi nå har fått inn ett halveringsmål i antall drepte og hardt skadde på vegen innen 2023. 
Men jeg er skuffet over at det ikke satser mer offensivt, i forslagene fra fageteatene, på et av våre mest effektive trafikksikkerhetstiltak - møtefrie veger sikret med fysiske sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene. 
Hvis dagens økonomiske rammer føres videre vil det bare bli åpnet 150 km ny firefeltsveg og 270 kilometer 2/3 felts-veg innen 2023. Mens behovet iflg. NTP (med en vegnorm på 6000 ÅDT for sikring) er på hele 1.850 km møtefri og sikker veg.
Derfor forventer jeg at både Regjeringen og partiene på Stortinget i prosessene som nå følger før vedtaket i 2013, øker rammen for trafikksikring av vegene slik at behovet der dekt inn innen 2023. Jeg forventer at vi nå lager en øremerket plan som følges opp med økonomiske bevilgninger, slik at NTP dokumentet bli mer enn en visjon, at det blir et forpliktende dokument.
For etter 2023 må vi fortsette å sikre alle høgtrafikerte veger med en trafikk på over 4000 ÅDT, slik det gjøres i vårt naboland. 
Grunnen er enkel: Opp mot 80 prosent av alle drepte og 46 prosent av alle hardt skadde blir utelukket på veger som er sikrer og er møtefrie veger. 
Konsekvensene ved å ikke gjøre mer enn dagens politiske flertall har klart til nå - er fortsatt unødvendige mennskeliv vil bli ofret og mange flere lemlestet for resten av sine liv fordi at vi ikke evner å prioritere livreddende tiltak mer effektivt.
Et eksempel:
I Nasjonal Transportplan, er det ikke funnet rom for trafikksikringstiltak på E6 forbi Hamar før i 2018, og bare dersom politikerne øker bevilgningene kraftig.
Et eksempel:
- Vil gi flere ulykker
- Det betyr at vi får flere ulykker. På strekningen Kolomoen – Hamar har vi en dødsulykke i året og hvert års utsettelse betyr flere ulyker, sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Taale Stensbye til TV 2.