lørdag 17. november 2007

Vinn eller forsvinn - Ullevål stadion


Tyrkiske supporterer på Byporten Shopping idag 17.11.07, her sammen med Geir Tangstad Holdal
Foto:Geir Tangstad Holdal,Sony Ericsson K800i


Det Norske landslaget i fotball skal spille EM kvalifisering mot Tyrkia i kveld på Ullevål stadion. Kampen starter kl 19 på TV2, og kan også følges direkte på VG-nettet

Dagbladet inviterte tidligere i uka sinelesere til å hjelpe Åge Hareide ved å ta ut deres egen startellever. Det er bare én forskjell på laget dagbladets lesere stemte fram og den elleveren Åge Hareide til slutt endte opp med.

For Per Ciljan Skjelbred står sterkt blant folk etter to klassematcher mot Valencia, og på «Folkets landslag» kniper han den ene indreløperplassen ved siden av kompisen Alexander Tettey. - Det var hyggelig å høre, sier Per Ciljan Skjelbred til Dagbladet.no.

Med seier over Tyrkia i kveld er Norge klare for neste års EM-sluttspill i.

Fører veiforbedringene til mer trafikk?


SINTEF gir et todelt svar:

 • Nei, ved forbedring av smale, svingete tofeltsveier til bedre tofeltsvei og forbedring av overbelastet tofeltsvei til firefelts motorvei øker ikke trafikken, konkluderer rapporten.
 • Ja, for firefelts bymotorveier øker veitrafikken med 44% og kollektivandelen reduseres med 44%. SINTEF anbefaler derfor at etterspørselsregulerende tiltak som parkeringsrestriksjoner, veiprising og bedre kollektivtilbud settes inn parallelt med veiutbedring.UN calls for joint climate effort


Ban Ki-moon var nettopp på Antarctic

"United Nations Secretary General Ban Ki-moon says a new report on climate change has set the stage for a real breakthrough in tackling the issue. He called for action at next month's climate change conference in Bali.  The IPCC report states that climate change is "unequivocal" and may bring "abrupt and irreversible" impacts.

After a week of arduous talks in Valencia, Spain, the UN panel of scientists agreed the document which says the planet is being driven toward a warmer age at a quickening pace by human activity." fra BBC news

FNs klimapanel la fram sin rapport i Valencia nå nettopp, og diskusjonene kommer til å gå i dagene fremover om hvordan og hvilke tiltak som må settes i verk her i Norge og rundt om i verden. Og hvis ikke USA går helhjertet med på å få til forandringer, vil mest sannsynligvis heller verken Kina eller India gå med på å sette i verk de tiltak som må til for at vi skal få snudd utviklingen.

For noen mnd siden la Opplysningsrådet for Veitrafikk - OFV fram en rapport utarbeidet av SINTEF som sier noe om klima og forurensningseffektene ved å utbedre veiene slik at man får bedre flyt i trafikken, med mindre stopp og oppstart.

Den svenske nasjonale transportplanen 2010-2019Långsiktig satsning på samhällsutveckling och miljö

"Vägverket föreslår en satsning på åtgärder som underlättar näringslivets transporter i hela landet och som främjar svensk export. Det framgår i det inriktningsunderlag som Vägverket den 27 juni 2007 lämnade till regeringen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010 – 2019. Satsningen handlar om att förbättra framkomligheten eller höja bärigheten och att anpassa vägunderhåll och vinterdrift på viktiga godsstråk. Insatserna ska även stödja en levande landsbygd och livskraftiga regioner."

Siden jeg sitter i referansengruppen til den norske nasjonal transportplanen 2010-2019, er det naturlig at jeg sjeldner over til vårt naboland - og hva som skjer der på transportsektoren.

"En fortsatt utbyggnad av mitträcken(oversatt av ego= midtrekkverk) på de större vägarna föreslås liksom att utsatta vägavsnitt kameraövervakas. Tillsammans med andra parter i samhället vill Vägverket se till att fordonen har hjälpmedel som gör det enkelt för den enskilde trafikanten att köra säkert. Vägverket vill också stödja kollektivtrafiken och förbättra tillgängligheten och tryggheten för funktionshindrade, cyklister och andra oskyddade trafikanter."

"Nya vägar i storstäderna är mycket kostsamma och därför mycket svåra eller omöjliga att inrymma i de ordinarie anslagen. Det behövs alltså andra finansiella lösningar för sådana objekt."

Mer kommer......

Vi vandrar sammen....

"Familie og venner er nok det som betyr mest for oss mennesker......." sitt å høre på NRK P1 Oslo som er i samtale med Liv Signe Navarsete - vi har nettopp fått høre Olav Stedje synge "Vi vandrar sammen" - valgt av Liv Signe...... kl er 12:23, samtidig som jeg sitter å chatter på MSN med min nevø nede på sørlandet, Kim Andrè. Tankene flyr.......

Nullvisjon – i teori og praksis

Nullvisjonen skal altså være grunnlaget for norsk trafikksikkerhetspolitikk, men en studie som TØI og SINTEF har utført avdekker at sentrale aktører innen trafikksikkerhetsfeltet har både varierende kunnskapsnivå og ulike fortolkninger av visjonen.
Og sentrale samferdselspolitikere ser den mer som en etisk grunnholdning enn som utgangspunkt for praktisk politikk.

Jeg kommer til å spinne mer rundt dette temaet....denne helgen.

Hva er nullvisjonen?Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Samfunnet kan ikke akseptere et system som krever 300 menneskeliv hvert år. Alle har rett til liv, også i trafikken.

Stortingsmelding nr 26 (1999-2000), Nasjonal transportplan 2002-2011, legger en visjon om null drepte og livsvarig skadde til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet framover. Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre.

Således er Nullvisjonen både en moralsk og etisk vegviser, og samtidig en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

Tiltak
Statens vegvesen Vegdirektoratet og Trygg Trafikk har i sin brosjyre om nullvisjonen ført opp en rekke satsningsområder, blant annet:
 • Lavere fartsgrenser
 • Fartskontroll (ATK og politi)
 • Toppfartsperre
 • Atferdskontroll (rusmidler, verneutstyr, o.l.)
 • Alkolås
 • Prikkbelastning på førerkortet
 • Påbud om handsfree mobiltelefon
 • Påbud om høyt plasserte bremselys
 • Midtdeler og kantrekkverk
 • Veglys
 • Utekontroll av tunge kjøretøy
 • Bøyelige stolper
 • Rydding og planering av sideterreng
 • Separering av fotgjenger/syklister og biler
 • Informasjonstiltak og kampanjer

Den norske nullvisjonen er basert på tre ”søyler”:
 • etikk,
 • vitenskap
 • og ansvar.
Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt.
Vitenskapelighet innebærer at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og på dokumenterte virkemidler,
mens ansvarsaspektet viser til at ansvaret for trafikksikkerheten skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene.

Dette vil si at veiene skal utformes på en slik måte at dersom trafikantene overholder regelverket, så skal vegsystemet sikre at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade. Så med andre ord....overholder du regelverket, men i møte med andre bilister som kommer i mot, og ikke overholder regelverket SÅ SKAL vegsystemet sirke at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade!

Vi har tydeligvis en lang vei før vi er der - NULLVISJONEN som samferdselspolitikken til Regjeringen bygger på betyr altså ikke mye når man kommer til aktiv politisk handling?

Link: Nullvisjonen (Statens vegvesens hjemmesider)

Venstres alternative statsbudsjett 2008


Venstre prioriterer satsing på kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse i sitt forslag til statsbudsjett for 2008. – Vi vil gjennomføre et rekordløft for forskning og skole, samtidig som vi prioriterer en fornuftig og gjennomførbar klimasatsing, sier Venstres leder Lars Sponheim.

Leder Lars Sponheim og nestleder Trine Skei Grande presenterte Venstres budsjettforslag på Stortinget den 13.11.2007. Venstre vil ha en politikk som sikrer fremtidens velferd og verdiskaping samtidig som vi tar et ansvar for å sikre generasjoner etter oss en hverdag uten forurensing.

Her følger noen andre poster (i mill.)

*Trafikksikkerhet (midtdelere) 50,0
*Gang og sykkelveier 50,0
*Rassikring 50,0

Tabell 6: Skatte og avgiftsopplegget
(alle tall er bokførte beløp i mill. kroner)
*Ikke støtte til fjerning av aksjerabatt og økt ligningsverdi av bolig -825,0
*Hevet innslagspunkt i formueskatten (500.000 og 700.000) -970,0
*Endringer i formueskatten (skattelette) -1 795,0
*
Heve innslagspunktet i toppskatten trinn 1 til 433.000,- -700,0

Venstre nevner flere plasser i sitt budsjett forslag at de er skuffet over Regjeringen
- "Derfor er det urovekkende at regjeringen nedprioriterer...."
- "Venstre er svært skuffet over at regjeringen ikke retter opp fjorårets kutt...."
- "Venstre er skuffet over at regjeringen heller ikke denne gangen velger å gjøre...."

Og det må være lov å si at jeg er svært skuffet over Venstres forslag til trafikksikkerhetstiltak, midtdelere på pluss kr 50 mill i forhold til regjerningen. Det samme økningen som de ønsker å bevilge som feks til rassikring. Hvor mange liv regner Venstre med å spare på dette tiltaket i forhold til regjeringen? Det må være lov til å uttrykke denne skuffelsen etter flere møter med Venstres Borghild Tenden som så til de grader har gått høyt ut på banene når det gjelder satsingen på midtrekkverk i forhold til regjerningen.

Venstres alt. budsjettforslag 2008 (pdf).

fredag 16. november 2007

Flere alvorlige ulykker så langt denne helgen


Minst en person skal være alvorlig skadd etter en frontkollisjon ved Kvelde i Larvik kommune.

Ifølge vg.no satt den ene av bilførerne fastklemt etter ulykken ved Kvelde, og vedkommende ble brakt til Ullevål universitetssykehus. Den andre som ble skadd i ulykken, ble sendt til sykehuset i Tønsberg.

Underkjølt nedbør skaper såpeglatte veier flere steder på Østlandet. En kvinne mistet livet i en ulykke ved Fredrikstad.

Politiet hadde ved 15.30-tiden allerede registrert flere trafikkulykker i forbindelse med helgetrafikken. Det glatte føret skal være årsak flere steder.

- Asfalten er kald. Når nedbøren treffer, fryser det, opplyser operasjonsleder Geir Eriksen ved Romerike politidistrikt til Aftenposten.no.

Oppfordringen må bli til alle som skal ut å kjøre denne helgen - kjør etter forholdene, vinterdekk er selvsagt et must!

Høyres alternative statsbudsjett 2008Høyre prioriterer de store oppgavene i sitt forslag til budsjett for 2008 med en sterkere satsing på skole, forskning, infrastruktur og en god næringspolitikk.

Høyre investerer også 300 mill kr i vei og over 200 mill kr i jernbane og kollektivtransport.

"Veibygging er både god distriktspolitikk og god næringspolitikk. Bedre veier er også
avgjørende for å komme videre mot visjonen om null drepte og varig skadde i trafikken. Høyre vil fremheve viktigheten av at vi i gode tider må investere i fremtiden for å sikre morgendagens velferd. Høyre vil derfor øke bevilgningene til investeringer i infrastruktur fordelt med 300 mill kr til veiinvesteringer og 170 mill kr til investeringer i jernbanen. Den statlige andelen av veiinvesteringene må økes. Vi har foreslått et veifond på 20 mrd. kroner for å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av riksveiene."

Jeg legger merke til at en av de største utfordringene i dagens veimiljø, nemlig frontkollisjoner og møteulykker ikke er nevnt med ett ord i dette forslaget fra Høyre.

Høyres alternative statsbudsjett 2008

Fra Østlendingen, Navarsete: Bruk mer av felleskapets midler på infrastruktur- Fornuftig å bruke mer av fellesskapets midler på infrastruktur, sier samferdselsministeren. Og vi i Nei til Frontkollisjoner kan slutte oss til dette, sier pressetalsmann i Nei til Frontkollisjoner, Geir Tangstad Holdal.

Les mer i Østlendingen

Nytt statlig veiselskap?

FrP foreslår å opprette et statlig veiselskap, Statsvei SF, etter modell fra Gardermobanen.
Det skal få fart på veibyggingen, mener partiet.

Den 14. november la Fremskrittspartiet frem forslaget om å etablere et statlig selskap som skal ha som hovedmål å legge forholdene til rette for utbygging og vedlikehold av et effektivt, sikkert og miljøvennlig nasjonalt veinett.

- Jeg ser for meg et selskap som får langsiktige statlige lån, med lav rente til sine prosjekter. Selskapets renter og avdrag skal dekkes over statsbudsjettet. I første omgang bør selskapet konsentrere seg om å bygge firefelts motorvei mellom de største byene, samt effektive transportløsninger rundt disse, sier medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Arne Sortevik som fremmer forslaget sammen med partifellene Per Sandberg og Bård Hoksrud.

Diskusjonene om alternative måter å finansiere de store utfordringene i veisektoren, som må tas på alvor, hilses velkommen. Ordningen med statlige lån for å sikre samlet utbygging av store prosjekter er også brukt i vårt naboland Sverige.

Store lille Grethe!Grethe Kausland (60) tapte kampen mot kreften.
- Det føles så absolutt leit. Jeg var så heldig å treffe på Grethe Kausland i 1998 i Sentrum av Oslo. Jeg fikk sitte i over 1/2 time å prate med henne om dagligdagse ting og de tingene hun da var opptatt med.

Det er vanskelig å forestille seg at noen kan måle seg med det Grethe har gjort. Det er ingen som har vært i nærheten av å være så allsidig både som skuespiller og musikalsk som henne.

Hvil i fred, Store lille Grethe!

Åpner for bruk av oljepenger til investering i veiGeir Tangstad Holdal, Nei til Frontkollisjoner i møte hos samferdselsminister Liv Signe Navarsete
Foto: Nei til Frontkollisjoner v
fotograf Siv NærøSamferdselsminister Liv Signe Navarsete åpner for bruk av oljepenger til investeringer i vei, jernbane og annen infrastruktur.

– Det er fornuftig å bruke mer av fellesskapets midler på infrastruktur, og da er det jo nærliggende å tenke på oljepenger, sier Navarsete til Dagsavisen.

Handlingsregelen bestemmer hvor mye oljepenger som hvert år skal tas inn i statsbudsjettet. Alle partier unntatt Frp mener vi bare skal bruke avkastningen av oljefondet, omdøpt til Statens Pensjonsfond-Utland, hvert år. Denne avkastningen er beregnet til fire prosent av fondets størrelse.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 har de valgt å bruke mindre enn hva 
handlingsregelen gir rom for.

– Det er en grense for hvor mye penger vi kan pøse inn, men jeg tror vi godt kan bruke mer penger blant annet på veier uten at det får store konsekvenser for nasjonaløkonomien. Jeg tror det er en svært god, ja helt nødvendig investering å bruke mer penger blant annet på veier. Og sett i lys av dette har Carl I. Hagen og Frp noen gode argumenter, sier Navarsete iflg Dagsavisen.

Arne Sortevik (FrP) er strålende fornøyd med at samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil bruke mer oljepenger på vei. - Hun har endelig sett lyset, men vi får se om det bare blir med ord, sier han.


Thorstein Rudihagen, Ap
foto: Stortingsarkivet/Scanpix


Tidligere har stortingsrepresentanter som Thorstein Rudihagen (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) tatt til orde for å bruke mer oljepenger på samferdsel. Men disse utspillene er blitt dysset ned av deres respektive partier.

- Å investere noe mer av overskuddet fra oljefondet i bedre infrastruktur er investeringer kommende generasjonen vil nyte godt av. Dette vil gi oss god, trygg, effektiv og miljøvennlig infrastruktur. Jeg håper virkelig flere i regjeringen ser fornuften i Navarsetes utspill.

Liv Signe fortjener nesten en eske med konfekt til........

Ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand


Bystyret i Arendal vedtok i går ettermiddag, med 28 mot 10 stemmer, å si ja til bompenger for å finansiere ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Etter en lang diskusjon i Arendal bystyre i går, ble det vedtatt å godta innkreving av avgift for kjøring på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Hittil i år har det vært fem dødsulykker på den aktuelle strekningen, der seks liv er gått tapt.

- Mer utfyllende kommentarer kommer.........

Bygger vi veien til Soria Moria eller sparer vi oss til fant?


(foto: MEF.no)

Forsker Knut Boge presenterte 3. september 2007 en rapport om prosjektfinansiering av veger.

Dette temaet vil jeg spinne litt rundt i morgendagens blogging.

Så lenge - ha en riktig god natt!

torsdag 15. november 2007

Krf har funnet plass til 30 mill ekstra i forhold til regjerningen


Ja, da fikk vi idag presentert Krfs alternativ til regjeringens statsbudsjett for 2008 - og de har altså bare funnet plass til 30 mill ekstra til sikring av våre veier med midtrekkverk som virkemiddel. 100 personer drepes hvert år i frontkollisjoner og flere hundre lemlestes og enda
flere skades.

For å bare vise noen av de andre forslagene til påplussninger:
*52 nye prestestillinger – 26 millioner
*Økt kontantstøtte – 58 millioner

Uthevelsen i eposten fra Jan Sahl er gjort av meg.
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sahl Jan [mailto:jan.sahl@stortinget.no]
Sendt: 15. november 2007 10:32
Til: Nei til Frontkollisjoner
Emne: SV: Alternativt budsjett 2008

Takk for henvendelsen.
Innenfor stramme prioriteringer har KrF avsatt 30 ekstra millioner til midtdelere ut over det regjeringa har lagt inn. Hvor mange km midtdelere det vil gi er vanskelig å si, men det store dilemmaet er jo at regjeringa ikke er villig til å flytte en eneste krone på samferdselsbudsjettet. Det innebærer jo at det ikke blir ekstra midler til midtdelere ut over det regjeringa har lagt fram. KrF proriterer sikkerhet høyt i trafikken og har også prioritert ekstra midler til rassikring. Beste hilsen Jan Sahl
***************************************************************************

Når man leser litt i budsjettforslaget så finner man mange gode saker som Krf har funnet å ville bevilge penger til
"Frivillighetspakke
Mer til frivillighet. Vilkårene for frivillige, ideelle aktører blir vesentlig styrket gjennom en frivillighetspakke. I omsorgssektoren øker vi innsatsen med 200 millioner. Frivillige bistandsorganisasjoner får 160 millioner mer. I tillegg er det lagt inn 50 millioner, fordelt på ulike andre sektorer. Skattefradraget for frivillige organisasjoner økes fra 12.000 til 18.000 kroner per år."

"Sikkerhet og trygghet i trafikken må alltid prioriteres høyest. KrF foreslår derfor å øke tilskuddet til trafikksikkerhetstiltak med 105 millioner kroner. Dette vil gå til rassikring og midtdelere, som er et effektivt virkemiddel for å unngå møteulykker.
•Rassikring – 75 millioner
•Ekstra trafikksikkerhetstiltak, midtdelere – 30 millioner
•Utvidet åpningstid på diverse riksveiferjer – 50 millioner
•Belønningsordningen kollektivtrafikk – 60 millioner
•Jernbane, forserte planleggingsoppgaver – 30 millioner"

Budsjettet kan lastes ned her

Tok farvel med Kristoffer

Gripende farvel med en ung gutt som møtte døden i en menigsløs bilulykke i Afganistan, da bilen han kjørt traff på en veibombe.

Kirken var pyntet med lys og blomsterkranser, og det norske flagget var drapert over kisten med den drepte soldaten fra Stange.


Mange var tilstede for å ta farvel med Kristoffer Sørli Jørgensen. Både tidligere klassekamerater fra ungdomsskolen og venner i idrettslaget var i Stange kirke i dag.

Det ble lagt ned krans fra Kongen og Forsvarsdepartementet, og fra forsvaret deltok sjefen for fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger, Jan Reksten.

Etter jordpåkastelsen fløy fire F-16-fly i formasjon over Stange kirke.

En verdig og fint farvel med et menneske som døde altfor tidlig, bare 22 år gammel.

Mine tanker går til hans nærmeste familie, venner og bekjente.

Nok et drap i nok en frontkollisjon(Foto: Frode Rene, Bergensavisen )

Borgny Skjerdal (69) frå Aurland omkom i ein kollisjon mellom to personbilar og ein trailer på E16 i Flåm.

Krev handling mot glatte bruer
NAF advarer etter ulykken på Fretheimsbrua på E16 i Flåm onsdag bilistene mot glatte bruer og ber vegvesenet gjennomgå rutinene for vinterdrift.
– Ulykken er trolig et trist eksempel på konsekvensene av manglende salting/strøing, kombinert med sviktende fartstilpasning fra føreren, uttaler Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

Man er kanskje litt raske med å hinte om fart så kort tid etter ulykken, og det som ikke blir nevnt av Glomsaker er at Borgny hadde med stor sannsynligvis vært i livet idag hvis det hadde vært midtrekkverk her. Kostnadene med en slik type ulykke kommer på et 2-sifret milllion beløp for en drept og 7 lemlestede/hardt skadde og skadde, samt all matrielle kostnader.

De realøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker består av: medisinske kostnader, produksjonsbortfall, materielle kostnader, administrative kostnader og verdsetting av velferdstap ved trafikkskader. Disse tallene er i 2005 tall.

Skadetilfelle per skadet tilfelle
Drepte kr 26 500 000
Hardt skadet kr 7 800 000
Lettere skade 800 000

Materiell skade 49 000

Brev med tallene fra samferdelsedepartementet kan leses her

Oljefondet er nå på over to billioner kroner

Denne nyheten kunne man lese om på NRKs tekst-tv igår. (kan leses på nrknyheter.no)
Med andre ord er oljefondet verdt over 2.000 MILLIARDER kroner.
Å bygge ut midtrekkverk på de mest trafikkerte stamveiene vil koste omlag 8-9 milliarder kroner - noe som vil redde rundt 55 menneske-liv HVERT år og hindre at mange hundre blir lemlestet eller skadet.


Hallgeir Langeland, Rogaland, sitter i Transport- og komunikasjonskomiteen for SV
(Fotograf: Stig Weston / SV)


Så vil jeg jeg få lov til å benytte anledingen til å gratulere Hallgeir Langeland med vel overstått dag. Hallgeir sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget for SV. Jeg har ved flere anledninger hatt den hyggelige opplevelsen å møte Hallgeir i forbindelse med TV-debatter og konferanser. Her er en av nyhetsakene ang midtrekkverk hvor Hallgeir har engasjert seg - Rogalands representant i samferdselskomiteen, Hallgeir Langeland (SV), sier han vil spørre samferdselsministeren om T-forbindelsen og midtrekkverk.

onsdag 14. november 2007

Dagen derpå......


Statsekretær i Samferdselsdepartementet Steinulf Tungesvik
Foto: www.nm.no


Etter å ha deltatt på konferanser og møter der man er så heldige å få møte de utøvende politikerne og som sitter med ansvaret for politikken som utøves, er gjerne fyllt med refleksjoner og tanker.

Jeg må nok innrømme at statsekretæren i samferdselsdepartementet fortsetter å forundre meg.

I et av mine spørsmål igår - hvor jeg stilte sekretæren følgende spørsmål:
Hvordan kan vi være med på å hjelpe dere med å få satt spørsmålet om trafikksikkerhet og midtdelere på 
veiene, høyere opp i samfunnsdebatten og i Stortingets prioriteringer?
(Spørsmålet ble reist som en oppfølgning av Statsråden Navarsetes innlegg tidligere på dagen, der hun første uttrykte at hun kunne se at samferdselspolitikk 
var satt høyere på dagsorden, og hvor hun ønsket dialog for de felles utfordringer vi står 
ovenfor)

På dette spørsmålet fikk jeg følgende svar fra statssekretæren:
- Det beste Holdal kan gjøre er å også fokusere på andre ting enn bare midtrekkverk.......
I tillegg starter han sitt svar med: -Enkelte prøver å provosere...

Dette fikk meg til å be om et oppfølgningspørsmål
- hvor jeg spurte statssekretæren, om hvordan fakta om at over 100 personer som blir drept i frontkollisjoner hvert år - og at fakta om at midtrekkverk lukker ut opp mot 100% av disse kan provosere en statssekretær i samferdselsdepartementet?

Til dette fikk jeg svar 
- at jeg ikke hadde provosert.

En merkelig dialog følte jeg dette ble, fra en av toppene i et departement som sitter med ansvaret for trafikksikkerheten i vårt land. Jeg vet ikke om dette er uttrykk for en dårlig bruk av hersketeknikk eller om vi for ofte får innpass i mediaer og hos andre - hvor vi om og om igjen stiller kritiske spørsmål og konstanterer departementets udugelighet når det gjelder å løse et av de største trafikksikkherhets utfordringer idag - nemlig møteulykker?

For fakta er:
- at det blir drept over 2 personer i gjennomsnitt hver uke i frontkollisjoner, over 100 hvert år. Og at tallet har vært økende de siste årene som statsråd Navarsete var inne på i sitt foredrag.
- Midtrekkverk tar bort opp i mot 100% av alle møteulykkene
- Regjeringen fikk innpass for bare 9 km midtrekkverk på 2/3 felts veier for budsjettåret 2007
- For 2008 har dette økt med 1 km - til 10 km
- I Sverige blir det bygd opp i mott 300-350 km med midtrekkverk hvert år.

tirsdag 13. november 2007

Tirsdag 13. november 2007
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete holder innlegg på MEFs konferansen
Foto:Geir Tangstad Holdal, Sony Ericsson w810i


Dagen startet med møte på hotell Opera
MEFs Fornuft og politikk i dagens vegbygging: Oslo-konferansen 13. november 2007 med registrering kl 08:30.

Kåre Valebrokks budskap var at ”Vegen til fremtiden må bygges nå!”
Han avsluttet sitt intressante foredrag med følgende:
Dette har også et moralsk aspekter. Man kan ikke sitte å se på at liv blir ofret og lemlestet i trafikken. Veiskiller mellom kjørebanene: Det MÅ tas et krafttak!


Foto: Nei til Frontkollisjoner/Siv Nærø

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga en politisk betraktning omkring mulighetene for å bygge et moderne vegnett her til lands, og hun sa at samferdselsdepartementet nå la vekt på at det er viktig å utnytte den innenlandske anleggskapasiteten best mulig ved blant annet å koordinere tidspunktene for anbudsutlysinger, dele opp oppdragene, rendyrke kontraktene faglig, gjøre kvalifiseringen lettere for mindre entreprenører og redusere entreprenørenes risiko ved prosjekter. -Samferdsel er nå nesten like høyt på den politiske dagsorden som helse!
Det har vært en økning i antall drepte og hardt skadde de siste årene.
-Vi kan ikke sitte stille å se på dette.
- NTP blir regjerningens svenneprøve som blir overlevert fra fagetatene den 17. desember i år.
Fem viktige mål med NTP, hvor ett av disse er
- færre drepte og skadde.Etter foredraget og spørsmålsrunden løp jeg og styremedlem i Nei til Frontkollisjoner, hr.adv. Gunnar Grette til NTPs (Nasjonal Transportplan) møte i referansegruppen hos Jernbaneverket på Stortorvet 7 hvor utgave 2 ble gitt tilbakemeldinger på. Der fikk Gunnar Grette lagt frem Nei til Frontkollisjoners kommentarer på utgaven som foreløpig er unntatt offentligheten.

Vi løp da tilbake for å få med oss resten av MEFs konferanse på hotell Opera, og paneldebatten.
Før dette snakket Dr. Oecon og forsker Knut Boge om hvilken betydning et velutviklet vegnett i Oslo-regionen vil ha for næringsliv og befolkning i fremtidens Norge og konsernøkonom DnB Nor, Nils Terje Furunes begrunnet hvorfor milliardinvesteringer i veger er sunt for norsk økonomi.

Etter innleggene var det så klart for paneldebatten.

Etter dagens samferdsels-ferd føltes det litt tomt med nok et møte med politikere som så gjerne vil, men som ikke evner å omsette fagre mål og nullvisjon i praktisk politikk.
Under Valebrokks innlegg og hans statment ang det moralske aspektet i samferdselspolitikken og spesielt i veisektoren, kom det noen tårer fra undertegnede.
Vi har mange som med oss mener at det er utilgivelig at man bare sitter å ser på at over 100 personer hvert år blir drept og hundrevis lemlestet i frontkollisjoner -uten å evne å gjøre noe med dette store problemet.
Ett tapt liv burde vært like mye verdt, uansett om dette livet ender i Afganistan, på sjøen, i lufta eller på norske veier. Slik syns ikke være tilfellet i dag.