fredag 16. november 2007

Høyres alternative statsbudsjett 2008Høyre prioriterer de store oppgavene i sitt forslag til budsjett for 2008 med en sterkere satsing på skole, forskning, infrastruktur og en god næringspolitikk.

Høyre investerer også 300 mill kr i vei og over 200 mill kr i jernbane og kollektivtransport.

"Veibygging er både god distriktspolitikk og god næringspolitikk. Bedre veier er også
avgjørende for å komme videre mot visjonen om null drepte og varig skadde i trafikken. Høyre vil fremheve viktigheten av at vi i gode tider må investere i fremtiden for å sikre morgendagens velferd. Høyre vil derfor øke bevilgningene til investeringer i infrastruktur fordelt med 300 mill kr til veiinvesteringer og 170 mill kr til investeringer i jernbanen. Den statlige andelen av veiinvesteringene må økes. Vi har foreslått et veifond på 20 mrd. kroner for å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av riksveiene."

Jeg legger merke til at en av de største utfordringene i dagens veimiljø, nemlig frontkollisjoner og møteulykker ikke er nevnt med ett ord i dette forslaget fra Høyre.

Høyres alternative statsbudsjett 2008

Ingen kommentarer: