lørdag 17. november 2007

Hva er nullvisjonen?Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Samfunnet kan ikke akseptere et system som krever 300 menneskeliv hvert år. Alle har rett til liv, også i trafikken.

Stortingsmelding nr 26 (1999-2000), Nasjonal transportplan 2002-2011, legger en visjon om null drepte og livsvarig skadde til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet framover. Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre.

Således er Nullvisjonen både en moralsk og etisk vegviser, og samtidig en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

Tiltak
Statens vegvesen Vegdirektoratet og Trygg Trafikk har i sin brosjyre om nullvisjonen ført opp en rekke satsningsområder, blant annet:
 • Lavere fartsgrenser
 • Fartskontroll (ATK og politi)
 • Toppfartsperre
 • Atferdskontroll (rusmidler, verneutstyr, o.l.)
 • Alkolås
 • Prikkbelastning på førerkortet
 • Påbud om handsfree mobiltelefon
 • Påbud om høyt plasserte bremselys
 • Midtdeler og kantrekkverk
 • Veglys
 • Utekontroll av tunge kjøretøy
 • Bøyelige stolper
 • Rydding og planering av sideterreng
 • Separering av fotgjenger/syklister og biler
 • Informasjonstiltak og kampanjer

Den norske nullvisjonen er basert på tre ”søyler”:
 • etikk,
 • vitenskap
 • og ansvar.
Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt.
Vitenskapelighet innebærer at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og på dokumenterte virkemidler,
mens ansvarsaspektet viser til at ansvaret for trafikksikkerheten skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene.

Dette vil si at veiene skal utformes på en slik måte at dersom trafikantene overholder regelverket, så skal vegsystemet sikre at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade. Så med andre ord....overholder du regelverket, men i møte med andre bilister som kommer i mot, og ikke overholder regelverket SÅ SKAL vegsystemet sirke at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade!

Vi har tydeligvis en lang vei før vi er der - NULLVISJONEN som samferdselspolitikken til Regjeringen bygger på betyr altså ikke mye når man kommer til aktiv politisk handling?

Link: Nullvisjonen (Statens vegvesens hjemmesider)

Ingen kommentarer: