lørdag 17. november 2007

Den svenske nasjonale transportplanen 2010-2019Långsiktig satsning på samhällsutveckling och miljö

"Vägverket föreslår en satsning på åtgärder som underlättar näringslivets transporter i hela landet och som främjar svensk export. Det framgår i det inriktningsunderlag som Vägverket den 27 juni 2007 lämnade till regeringen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010 – 2019. Satsningen handlar om att förbättra framkomligheten eller höja bärigheten och att anpassa vägunderhåll och vinterdrift på viktiga godsstråk. Insatserna ska även stödja en levande landsbygd och livskraftiga regioner."

Siden jeg sitter i referansengruppen til den norske nasjonal transportplanen 2010-2019, er det naturlig at jeg sjeldner over til vårt naboland - og hva som skjer der på transportsektoren.

"En fortsatt utbyggnad av mitträcken(oversatt av ego= midtrekkverk) på de större vägarna föreslås liksom att utsatta vägavsnitt kameraövervakas. Tillsammans med andra parter i samhället vill Vägverket se till att fordonen har hjälpmedel som gör det enkelt för den enskilde trafikanten att köra säkert. Vägverket vill också stödja kollektivtrafiken och förbättra tillgängligheten och tryggheten för funktionshindrade, cyklister och andra oskyddade trafikanter."

"Nya vägar i storstäderna är mycket kostsamma och därför mycket svåra eller omöjliga att inrymma i de ordinarie anslagen. Det behövs alltså andra finansiella lösningar för sådana objekt."

Mer kommer......

Ingen kommentarer: