fredag 16. mai 2008

Fra et radiointervju på Sørlandet den 080508 med Geir Tangstad Holdal

Regjeringen viser liten vilje til å ville redde liv i trafikken!


Nullvisjon? Sier ingenting, ser ingenting og hører ingenting!

Revidert Nasjonalbudsjett ga desverre ikke noe nye håp for alle de som kommer til å bli drept i frontkollisjoner i år, eller for pårørende som blir sittende igjen med smerter og savn. Regjeringen viser svært liten vilje til å imøtekomme de forventninger og ambisjoner som samferdselsminister Navarsete har for å kunne nå sine mål i trafikken, nullvisjonen. Et mål om null drepte og null skadde. Antall drepte i frontkollisjoner har økt de siste årene, og inneværende år starter desverre ikke noe bedre. Over 100 personer kommer til å bli drept i frontkollisjoner!

- Vi vet at midtdelere redder liv. Siste tydelige eksempel på dette fikk vi i forrige uke på E6 nord for Steinkjer, der fysiske midtdelere mest sannsynlig reddet livet til over 20 busspassasjerer da sjåføren fikk et illebefinnende. Samtidig registerer vi nok en dødsulykke i en frontkollisjon på E6 i Østfold idag. Dette viser at veier med midtdelere redder liv.

Dette står igjen i grell kontrast til Regjeringens innsats når det gjelder å få utplassert flere km med midtdelerer på våre stam- og riksveier. Ifjor bevilget de penger til kun 9 km, og iår til 10 km. Dette viser med klar tydlighet at det ikke finnes større vilje i Regjeringen til å omsette sine egne fine ord til praktisk politikk, nemlig ønsket om å få ned antall drap i trafikken.

onsdag 14. mai 2008

Natur og Ungdom ønsker MER midtrekkverk!


Natur og Ungdoms leder Ingeborg Gjærum

Natur og Ungdom sier følgende i sin høringsuttalelse til planforslaget til NTP 2010-2019:

For å hindre den farligste formen for ulykker, møteulykkene, er det viktig å ha tydelig
atskilte kjørefelt. Mens midtmarkering har -30-50 prosent effekt på møteulykker, har
midtrekkverk en effekt på -80 prosent. Å bygge midtrekkverk er et tiltak som raskt og i
svært stor grad reduserer dødsulykkene. I planforslaget (s. 81) er det tenkt brukt 200
millioner kroner til midtrekkverk hvert år i planperioden, noe som vil gi ca 200 kilometer
midtrekkverk. I tillegg ønsker Statens vegvesen å etablere ca 350 kilometer bredt
midtfelt/midtmarkering. Natur og Ungdom mener dette er en god prioritering fra Statens
vegvesens side, men mener det må settes av midler til flere kilometer med midtrekkverk. I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2006- 2015 laget regionskontorene i Statens vegvesen i 2004 en oversikt over vegstrekninger som oppfylte kriteriene for bygging av midtrekkverk på eksisterende veg. Totalt viste oversikten rundt 500 kilometer veg. Vegdirektoratet plukket ut kun 80 kilometer av disse som de mente burde få midtrekkverk i perioden 2005- 2009.

Natur og Ungdom mener det må settes av midler til å bygge midtrekkverk på strekningene Statens vegvesen plukket ut i 2004.

Les mer om Natur og Ungdoms høringsuttalelse.

mandag 12. mai 2008

Tiltalt for uaktsom drap pga dårlig sikring!

Eieren av en bygård i Oslo der gesimsen raste ut og traff en kvinne som senere døde i januar i fjor, tiltales nå for uaktsomt drap.

Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de ser svært alvorlig på at gårdeiere ikke vedlikeholder bygninger, og derfor har funnet det nødvendig å ta ut tiltale.

Tiltaltes advokat sier gårdeieren har gjort det han kunne for å sikre gården.

Er det flere som burde tiltales for dårlig sikring og vedlikehold av feks våre veier, som ukentlig dreper pga dårlig standard, vedlikehold og manglende sikring?