onsdag 14. mai 2008

Natur og Ungdom ønsker MER midtrekkverk!


Natur og Ungdoms leder Ingeborg Gjærum

Natur og Ungdom sier følgende i sin høringsuttalelse til planforslaget til NTP 2010-2019:

For å hindre den farligste formen for ulykker, møteulykkene, er det viktig å ha tydelig
atskilte kjørefelt. Mens midtmarkering har -30-50 prosent effekt på møteulykker, har
midtrekkverk en effekt på -80 prosent. Å bygge midtrekkverk er et tiltak som raskt og i
svært stor grad reduserer dødsulykkene. I planforslaget (s. 81) er det tenkt brukt 200
millioner kroner til midtrekkverk hvert år i planperioden, noe som vil gi ca 200 kilometer
midtrekkverk. I tillegg ønsker Statens vegvesen å etablere ca 350 kilometer bredt
midtfelt/midtmarkering. Natur og Ungdom mener dette er en god prioritering fra Statens
vegvesens side, men mener det må settes av midler til flere kilometer med midtrekkverk. I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2006- 2015 laget regionskontorene i Statens vegvesen i 2004 en oversikt over vegstrekninger som oppfylte kriteriene for bygging av midtrekkverk på eksisterende veg. Totalt viste oversikten rundt 500 kilometer veg. Vegdirektoratet plukket ut kun 80 kilometer av disse som de mente burde få midtrekkverk i perioden 2005- 2009.

Natur og Ungdom mener det må settes av midler til å bygge midtrekkverk på strekningene Statens vegvesen plukket ut i 2004.

Les mer om Natur og Ungdoms høringsuttalelse.

Ingen kommentarer: