søndag 7. desember 2014

Nulltoleranse i lufta - Nullvisjon på veien

Nulltoleranse i lufttrafikken
Utgiftene til sikkerhetskontroll på norske flyplasser har eksplodert: Kontrollvirksomheten koster oss 3 millioner kroner, hver dag – hele året.


Norsk og internasjonal luftfart lever med en konstant terrortrussel hengende over seg. Spesielt etter terroranslaget i USA, New York den 11. september 2001 og også senere forsøket på å sprenge et fly i luften ved hjelp av flytende sprengstoff, har myndighetenes stilt strengere og strengere sikkerhetskrav ved flyplassene. Det drives systematisk og godt arbeid for å hindre at terrorplaner skal bli satt ut i livet. Alle som skal ut og reise, skal sjekkes før de slipper inn i avgangsområdene på flyplassene.

mandag 1. desember 2014

Samferdsel: Forskjells-Norge

Eksemplet nedenfor viser hvorfor vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner mener trafikksikkerhet må ha et statlig overordnet ansvar. Trafikksikkerhet når det gjelder veistandard og veinormalen skal være den samme uavhengig av hvem veieier er.


Fylkesveien (eier fylkeskommunen):

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7614672.ece

11 drept på 14 år på «Dødsmila» 

Den én mil lange strekningen mellom Kringen i Fet og Mork i Sørum er en av Akershus' farligste veistrekninger. 11 drept på 14 år på «Dødsmila»

onsdag 19. november 2014

Alternativt statsbudsjett 2015 fra Arbeiderpartiet


Et eneste ord om trafikksikkerhet i det alternative statsbudsjettet som landets største parti la fram idag den 19. november 2015. Og det kommer i forbindelse med den negative utviklingen som har vært de siste årene av gods fra bane til vei. På spørsmål fra forenngen sier APs representant på deres Instagramkonto at partiet ikke foreslår å gjøre noen endringer på satsningen i forhold til eget forslag av inneværende NTP 2014-2023 i regjeringen, og som ble vedtatt av stortingsflertallet 2013.

fredag 7. november 2014

Nullvisjonen - en trussel?

Vi har en visjon......
Nullvisjonen skal være grunnlaget for norsk trafikksikkerhetspolitikk, men en studie som TØI og SINTEF utførte i 2007 avdekket at sentrale aktører innen trafikksikkerhetsfeltet har både varierende kunnskapsnivå og ulike fortolkninger av visjonen. Sentrale samferdselspolitikere så den mer som en etisk grunnholdning enn som utgangspunkt for praktisk politikk. Senest i alternativ Statsbudsjett 2015, side 24 sier partiet KrF noe om trafikksikkerhet, og da kun med fokus på trafikantenes adferd.

mandag 22. september 2014

Kun 21 km midtrekkverk på to- og trefelts riksvei 2013

For å oppnå målsetting om færre drepte og skadde i veitrafikkulykker er også trafikkseparerende tiltak for å begrense tallet på utforkjøring- og møteulykker viktige.

Flere bruker bilbelte

Skiller ofte mellom død og hardt skadd om du bruker sikkerhetsbelte eller ikke. Så med andre ord: bilbelte er årsaken til skadegraden, men ikke til ulykkene.
Det ble gjennomført noe over 1 million bilbeltekontroller i 2013. Dette er samme omfang som i hvert av årene 2010-2012, men 60 prosent flere enn gjennomsnittet for årene 2007-2009. Andelen som bruker bilbelte, har økt gradvis de senere årene, særlig innenfor tettbygde strøk hvor 94,4 prosent av de kontrollerte brukte bilbelte i 2013. I mer spredtbygde strøk var andelen 95,6 prosent. Dette er en vekst i bruken av bilbelte på henholdsvis 5 og 3 prosentpoeng fra 2007.

onsdag 10. september 2014

Petter Northug - framsnakk trafikksikkerhet!

Cover fra boken om skiløperen Petter Northug
I dag kom boka om Petter Northug. "Northug. En familiehistorie" heter boka, som er skrevet av Sverre M. Nyrønning. I boken blir også Northugs kjøring i rus og med for høy fart tatt opp. Man kan mene mye om innpakning og innhold, og mange gjør også det.

Jeg tenker det viktigst angående selve promillesaken er at Northug fortsetter å ta et oppgjør med en adferd i trafikken som er helt uakseptabel. Ikke bare satte han seg selv og sin venn i stor fare, men også alle andre trafikanter som beveger seg ut på veien.
Så lang
t har Northug vist anger og vil gjøre opp for sine handlinger. Nå kommer straffesaken opp - og Northug vil bli behandlet på lik måte med andre personer som kjører i ruset tilstand og med for høy fart.

Lavere bomsatser - bra for trafikksikkerheten

Stokke ordføreren mener lavere bomsatser på E18 vil føre til sikrere sideveier i kommunen.

Jeg har tidligere fått høre at høye bomsatser på våre nye gjennomgangsveier gjør at både ungdom og noe av tungtrafikken velger sideveiene. Istedenfor nye moderne trafikksikre veier, velger de med andre ord mange smalere sideveier som oftes ikke er møtefrie veier, og dermed mer trafikkfarlige veier. Dette er en uheldig effekt ved mange bomstasjoner med forholdsvis høye bomsatser - istedenfor å lede trafikken inn på disse veiene som ofte er møtefrie og trafikksikre for å få ned trafikkulykkene velges det andre alternativer.

tirsdag 19. august 2014

Villskapen på veiene

Mindre utgave av mitt svar til Åmås kronikk stod på trykk i papirutgaven av Aftenposten onsdag den 27. august 2014

Den 17. august stod kronikken "Villskapen på veiene" av Knut Olav Åmås på trykk i Aftenposten.

Jeg er glad for at Åmås setter søkelyset på trafikksikkerhet og veidøden. Dette er et kompleks emne som rammer altfor mange familier i løpet av et år. Familier som mottar dødsbudskapene om at noen av deres aller nærmeste er revet bort, eller at de har familiemedlemmer som ligger hardt skadd på et sykehus, og vil ha en lang rehabiliteringstid foran seg før de kan vende tilbake til et nytt liv med sine skader.

torsdag 27. februar 2014

Veidøden krever handling

I 2013 mistet 190 personer livet i veitrafikken. Det er en økning på 31 prosent siden 2012.

Vi ser dessverre flere frontkollisjoner, flere utforkjøringer, og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. I Sverige var det derimot en nedgang i perioden desember 2012 – november 2013 på 10 prosent til 271 i forhold til tilsvarende periode året før på 287. Uten at vi vet grunnen til forskjellen, så vet vi at Sverige har over 4500 kilometer møtefri og sikret vei med midtrekkverk, mens Norge ved utgangen av 2013 bare hadde 780 kilometer.

De siste årene har vi opplevd en nedgang i antall drepte på norske veier. Vi vet at nye kilometer møtefrie vei med midtrekkverk har bidratt sterkt til nedgangen.