mandag 1. desember 2014

Samferdsel: Forskjells-Norge

Eksemplet nedenfor viser hvorfor vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner mener trafikksikkerhet må ha et statlig overordnet ansvar. Trafikksikkerhet når det gjelder veistandard og veinormalen skal være den samme uavhengig av hvem veieier er.


Fylkesveien (eier fylkeskommunen):

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7614672.ece

11 drept på 14 år på «Dødsmila» 

Den én mil lange strekningen mellom Kringen i Fet og Mork i Sørum er en av Akershus' farligste veistrekninger. 11 drept på 14 år på «Dødsmila»

Det er planer om å bygge midtdeler på strekningen. Problemet er at det så langt ikke er satt av penger til byggingen på fylkeskommunens budsjett. Det anslås at bygging av midtdeler har en pris på rundt 400 millioner kroner.

ÅDT = 6300 september 2014 

11 drepte på de 14 siste årene.

Les rb.no: 11 drept på 14 år på «Dødsmila»

Europaveien (eier staten):

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e10solbjornnesethamnoy/Planer

 Fire år og 840 millioner kroner for å sikre E10 

5. desember blir det åpning av 4,5 kilometer rassikker vei fra Solbjørnneset til Hamnøy. Det er 4,5 kilometer vei som er rassikret.  I prosjektet inngår bygging av fire rasoverbygg, brede grøfter og voller samt en tunnel på vel 1,4 kilometer på delstrekningen Akkarvikodden-Hamnøy (gjennom Hamnøyfjellet). I tillegg til rassikring skal prosjektet gi en viss standardheving og forbedring av trafikksikkerheten.

ÅDT = ca. 1500 (målt lenger øst igjennom Nappstraumstunnelen sept 2014)
Ingen omkomne siden 2008 (da vi har data).

Les også:
Lofotposten: Fire år og 840 millioner kroner for å sikre E10

Vegvesen.no: Prosjektplan 

Fakta: "Gaven fra staten"
1. januar 2010 mottok Norges 19 fylker en formidabel "veigave" fra staten. Mens staten beholdt ansvaret for 10 000 km med stamveier, fikk fylkene ansvar for totalt 44 200 kilometer. Det tilsvarer 1,1 gang rundt ekvator. Overføringen var en del av forvaltningsreformen.

I transportplanen som omtalte reformen, het det at fylkeskommunene vederlagsfritt overtok veiene "med den standard og med tilhørende rettigheter og plikter slik de er på overtagelsestidspunktet".

« ... overføringen stiller store krav til fylkeskommunenes oppfølging av sitt nye ansvarsområde. Nasjonale målsettinger for trafikksikkerhet må ivaretas, og Regjeringen vurderer å innføre minstestandarder, eller tiltaksstandarder, for fylkesveiene», het det også.

Siden har regningen for å ta igjen forfallet på veigaven og å etterleve krav i nye forskrifter, økt voldsomt. Det har ikke minst med å gjøre at Veivesenet nå regner inn alt "som er fornuftig å gjennomføre når man først skal sette i verk tiltak". I 2010 da staten dumpet 44 000 kilometer med dårlig norsk vei i fanget på fylkene ble prisen for å få orden på veiene beregnet til drøyt 20 milliarder kroner. Nå justeres regningen, til over 40 milliarder.

Ingen kommentarer: