tirsdag 19. august 2014

Villskapen på veiene

Mindre utgave av mitt svar til Åmås kronikk stod på trykk i papirutgaven av Aftenposten onsdag den 27. august 2014

Den 17. august stod kronikken "Villskapen på veiene" av Knut Olav Åmås på trykk i Aftenposten.

Jeg er glad for at Åmås setter søkelyset på trafikksikkerhet og veidøden. Dette er et kompleks emne som rammer altfor mange familier i løpet av et år. Familier som mottar dødsbudskapene om at noen av deres aller nærmeste er revet bort, eller at de har familiemedlemmer som ligger hardt skadd på et sykehus, og vil ha en lang rehabiliteringstid foran seg før de kan vende tilbake til et nytt liv med sine skader.

Ja, det er mye villskap som skjer på våre veier. Både fra trafikantene og av norske politiske  myndigheter helt fram til idag. Vi har blant annet tilltat å bygge nye høytrafikerte veier uten midtsikring. Inntil nylig var denne grensen på hele 8000 kjøretøy gjennomsnittlig i døgnet i løpet av et år (ÅDT) før slik livreddende midtsikring ble etablert. Nå er denne grensen satt til høye 6000 ÅDT, etter anbefaling fra våre faglige veimyndigheter. Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner ønsker denne senket ned til 4000 ÅDT, noe som også NAF og Trygg Trafikk støtter.

Fart og rus tar liv. Dette er ikke noe nytt. Menneskelig feil, teknisk svikt og mangler ved veien er årsakene til ulykkene. Dette vet vi. Veidirektoratet sier vi har rundt tre prosent av våre trafikanter som ikke tilpasser seg lover og regler når de ferdes på våre veier. Disse nås ikke ved vanlige holdningskampanjer eller stoppes ved å bli fratatt sitt førekort. Dette er en stor utfordring for oss alle.

Vi har lenge visst at sikkerhetsbarrierer og -anordninger sikre oss mot farer. Ikke bare på veien, men på de fleste samfunnsområder. Og dette har blitt hensyntatt de fleste steder, men på veien har vi i Norge dessverre havnet på sørgelig etterskudd i forhold til mange land det er naturlig å sammenligne seg med. Det har f.eks. de siste årene vært dobbel så stor fare for å omkomme i frontkollisjon på norske veier i forhold til i vårt naboland, Sverige. 39 personer har omkommet i frontkollisjoner, over 40% av de omkomne, i perioden januar til juli 2014. Av disse var det en person som omkom i forbindelse med forbikjøring. 82 personer har blitt hardt skadd i frontkollisjoner, av disse var det fem i forbindelse med forbikjøring.

Vi må fortsette arbeidet med å styrke opplæring, kjøre god holdningskampanjer med oppfølgning av kontroller. Samtidig så må vi forsere arbeidet med å bygge ut våre høytrafikerte veier til møtefrie og trafikksikre veier. Vi har idag rundt 1850 km høytrafikert vei (over 6000 ÅDT) som i dag står usikret. Ved å sikre disse kan vi i følge Veidirektoratet redusere antall drepte og hardt skadde med rundt 100 personer hvert år.

Takk Åmås for at du retter fokus på trafikkdøden, men neste gang så ønsker jeg en mer balansert kronikk. En kronikk som tar hensyn til det delte ansvaret i vår nullvisjon. Ansvaret vi har som trafikanter når vi beveger oss ut i trafikken, og det ansvaret våre myndigheter har til å endre måten å bygge vei på, og sikre våre høytrafikerte og trafikkfarlige veier. Bare på denne måten kan vi på en mer effektiv måte bevege oss mot målet i nullvisjonen.

Ingen kommentarer: