tirsdag 27. januar 2009

Ikke i antall kilometer, men millioner...

...så får vi se hvor langt det rekker. Vi snakker nå om å sikre veiene mot en av de alvorligste farene på veien, frontkollisjoner. Mange gode tiltak ligger i krisepakken, presentert av regjeringen igår, men det som skuffer meg igjen og igjen er at det ser ut til å bli smurt utover i jevne lag, uten noe større forankring i regjeringens egen nullvisjon eller konkrete mål for å få ned alle katastrofene som ender i drap og alvorlige skadde.

Vestfold:
Det er satt av 5 millioner kroner til oppføring av midtrekkverk ved Farriseidet (E18).

Hedemark:
Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Hedmark, 10 millioner kroner skal brukes til rekkverksutbedringer langs riksveg 3, og 10 millioner kroner er satt av til ulike tiltak innenfor drift og vedlikehold.

Oppland:
Regjeringen foreslår å sette av 13,4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Oppland. Midlene er fordelt med 0,8 millioner kroner til veglys ved fotgjengerfelt i Heidal (Rv 257), 1 million kroner til å etablere kjettingplass ved Høljarast (Rv 33), 0,8 million kroner til veglys mellom E6 og Jørstadmoen ved Gausdalsarmen (Rv 255), 0,1 million kroner til belysning av vegkryss ved Rudi gard, Jensbakken (E6), 0,2 million kroner til belysning av vegkryss i Nord-Sel (E6), 0,5 million kroner til utbedring av vegkryss ved Dønfoss (Rv 15) og 10 millioner kroner til to rundkjøringer i Lillehammer (Rv 213).

Rogaland:
Regjeringen foreslår å sette av 24 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Rogaland, fordelt med 2 millioner kroner til belysningstiltak langs strekningen Vikeså - Bjerkreim (E39), 6 millioner kroner til prosjekt ved Susort (E 39), 5 millioner kroner til omlegging av vegkryss ved Bore (Rv 507/510), 6 millioner kroner til tiltak ved to vegkryss i Hå (Rv 44/504) og 5 millioner kroner til utbedring av vegkryss i Ålgård (E39).

Vest-Agder:
Regjeringen foreslår å sette av 11 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Vest-Agder, fordelt med 4 millioner kroner til prosjekt ved Tveitosen - Vatne bru (Rv 420), 1 million kroner til Sykkelby Mandal og 6 millioner kroner til prosjekt ved Homme - Skarpengland (Rv 9). Det er satt av 10 millioner kroner til belysning ved Flekkefjord - Rogaland (E39) og 25 millioner kroner til utbedringsarbeid ved Vigeland bru (Rv 460).

Aust-Agder:
Til trafikksikkerhetstiltak på veg er det satt av 20 millioner kroner til midtrekkverk på strekningen Rannekleiv - Temse (E18).

Telemark:
40 millioner kroner er foreslått til anleggsstart for vegprosjektet E18 Sky - Langangen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg mellom Sky ved Larvik og Langangen i Porsgrunn kommune. Prosjektet inngår i planene for utbygging av E18 gjennom Vestfold til sammenhengende firefelts veg. Kostnadene er anslått til om lag 1,8 milliarder kroner, som forutsettes finansiert med statlige midler og bompenger. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en bompengeproposisjon våren 2009. Det legges nå opp til anleggsstart høsten 2009.

Buskerud:
Regjeringen foreslår å sette av 35,2 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Buskerud. Midlene er foreslått fordelt med 6 millioner kroner til midtrekkverk ved Ryghkollen - Mjøndalen (E134), 6 millioner kroner til bred midtoppmerking ved Langebru - Damåsen (E134), 2,5 millioner kroner til midlertidig utbedring av vegkryss ved Dagslett (Rv 23), 7 millioner kroner til midtdeler i kurve på riksveg 7, 5 millioner kroner til tiltak i rundkjøring ved Gol vest (Rv 7), 4,7 millioner kroner til bred midtoppmerking ved Bjørnstad - Værpen (Rv 23) og 4 millioner kroner til tosidig viltgjerde ved Fosskollen - Kirkelinna (E18).

Ingen kommentarer: