tirsdag 20. mai 2008

Europavei 18 (E18)


(Filmet med mobilen Sony Ericsson K800i ca kl 14:30 - en plass i Telemark)

Dette er en av våre viktigste transport-årer - Europavei 18 mellom Oslo og Kristiansand. Filmsnutten er filmen i Buskerud - og viser litt av trafikken med bla godstransport på disse smale veiene uten skille imellom kjørefeltene. 50% av alle drapene i trafikken skjer ved frontkollisjoner. Hvert år blir over 100 personer drept!

Dette fikk meg til å tenke på en kronikk jeg leste i Østlendingen av Siv.ing. NTH Trygve Præsttun

Møtefrie veier redder liv

Du setter deg bak rattet. Du skal kjøre tre timer til hytten hver vei. Da passerer du kanskje 1.000 biler med noen få desimeters avstand mellom speilene, uten noen form for fysisk skille mellom veibanene. Du ser en bil på 45 meters avstand. Ett sekund senere har dere enten frontkollidert eller passert hverandre. Begge biler kjører lovlige 80 km/time. Det betyr at hver bil beveger seg 22,88 meter per sekund. Uoppmerksomhet fra en av sjåførene i et tiendedels sekund er nok til å forårsake død og lemlestelser kanskje for livet.

Dette er hverdag for oss alle. Og det blir stadig verre. I Aftenposten den 29.07 sto det at norsk økonomi på høygir gir voldsom vekst i transportbehovene. Antall trailere på norske veier har hittil i år økt med hele 8,6 prosent!

Da er det bekymringsfullt at Veidirektoratets rykende ferske «Mulighetsstudie», som konkluderer med at det er mulig å halvere antall drepte og hardt skadde i perioden 2010-2019, baseres på en forventet økning i veitrafikken på bare 1,5 prosent per år eller bare 18 prosent i tiårsperioden! Har vi ikke fri flyt av varer og tjenester over landegrensene? Må vi ikke da planlegge ut fra en øvre grense - og ikke en nedre grense - for den trafikkbelastning våre veier vil utsettes for? Alt annet må vel kunne betegnes som uansvarlig?

Nå skjer det jo en viss utbedring av veinettet i Norge. Nye motorveier bygges og noen steder settes det opp skiller mellom veibanene som umuliggjør møtekollisjoner. Men det skjer med sneglefart. I år har man bare planlagt å utplassere 9 km med slike livreddende skillevegger.
Svenskene har forlengst innsett at møtefrie veier redder liv og har tatt konsekvensen av det. Vi fikk nettopp inn en rapport som forteller at man nå har hele 1.500 km med møtefri såkalt 2+1 vei, samt 1.500 km. motorvei. Og svenskene fortsetter å bygge midtdelere raskt, nemlig med 150-200 km per år.

På folkemøtet i Kristiansand den 17. juli i 2007, arrangert av foreningen Nei til Frontkollisjoner, holdt fagansvarlig for trafikksikkerhet i Statens vegvesen et foredrag med tittelen: Møteulykkene er vårt alvorligste trafikkulykkesproblem! Vi deler denne oppfatning.
Og veimyndighetene vet hvor veiene er brede nok til at det kan utplassere midtrekkverk nå. Men det prioriteres altså ikke. Man venter på politiske beslutninger. I mellomtiden dør og lemlestes mennesker unødig. Det kan vi ikke akseptere.

Vi forventer nå en øyeblikkelig kursendring, slik at man allerede i 2008 utplasserer midtdelere alle de steder der Statens vegvesen vil anbefale det.
I et noe mer langsiktig perspektiv forutsetter vi at våre politikere prioriterer arbeidet med å sikre våre barn, og ikke minst barnebarn, et konkurransedyktig og tidsmessig transportsystem i Norge. Her må målet være å redusere antall drepte og skadde i trafikken til et minimum, samtidig som hensynet til miljø og fremkommelighet gis høy prioritet.
Dette forutsetter en holdningsendring og vilje til økt satsning innenfor transportsektoren i Norge. Dette må skje parallelt med intensivert satsning med å hindre møtekollisjoner som beskrevet ovenfor.

29. juli ble våre anbefalinger overlevert statsministeren i et positivt møte med hans statssekretær Svein Fjellheim. Vår forening er nå blitt høringsinstans i forbindelse med Nasjonal Transportplan. Der vil vi la oss høre.

Du skal ikke tåle så inderlig vel den trafikkulykke som ENNÅ ikke har rammet deg selv.

Trygve Præsttun
Sivilingeniør NTH Styremedlem i foreningen: Nei til Frontkollisjoner

Ingen kommentarer: