mandag 7. april 2008

Nasjonal veikonferanse endte i budrunde fra stortingspolitikerne ang. Nasjonal Transportplan 2010-2019


Rammen for veikonferansen var transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019. Konferansen skulle belyse om NTP-forslaget er godt nok til å løse transportutfordringene i Norge.

Noen av problemstillingene som ble tatt opp på konferansen var:


Kan CO2-utslippet fra veitrafikken reduseres uten restriksjoner på bilkjøring?
Hvilke krav kan bilistene stille til offentlig veistandard?
Bør Statens vegvesen bli et statsaksjeselskap?
Hva blir veistandarden i 2019 med NTP-forslaget?

Veikonferansen ble arrangert på Bjørvika Konferansesenter i Oslo, vis a vis det nye Operabygget.

Konferansen startet med statsekretær i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein og overskriften på hans innlegg var: Regjeringens transportpolitikk – fokus på vei.
Det kom ingen ting nytt - det meste er hørt før av andre før han fra Senterpartiets representanter i Samferdeselsdepartementet. Inneværende nasjonal transportplans rammemål blir holdt av nåværende regjering. I motsetning til tidligere regjeringer. Ikke et ord ble nevnt om at regjeringen ligger langt bak NTPs mål for antall trafikkdrepte og skadde! Dette er tydeligvis ikke så populært å snakke om i slike foraer.

Vilrid Femoen, fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken, tegnet et heller dystert bilde under temaet: Veistandard i 2019 med NTP-forslaget.
Med de rammene som ligger fast til grunnlaget for arbeidet med forslaget til NTP fra fagetatene, er det svært lite spillerom for noen dramtiske endringer i den dårlige veistandarden som eksisterer idag på våre stamveier og riksveier/fylkesveier i Norge. Vi kommer fortsatt til å ha store uløste prosjekter i 2019, selv med forslaget om dagens 2007 ramme + 20%.

Etterslepet på veiene ligger på 230 milliarder og rundt 200 milliarder for jernbanenettet.
Vi sparer oss med andre ord til fant........veien til Soria Moria ser fremdeles svært uklar ut - selv etter mange mange år med dagens innsats i samferdselsektoren etter endt 2019.

På slutten av konferansen var det en interessant paneldebatt som endte i en verbal budrunde fra enkelte av partiene. Torstein Rudihagen (A), som er samferdselpolitisk talsmann i Kommunikansjon- og Transportkomiteen, kunne meldte at utifra kravene som hadde kommet fra alle APs fylkeslag var forslaget som lå i departemente helt ufullstendig. Han ønsket derfor å plusse på dette forslagets rammer med minst 30%. Dette fikk samferdselspolitisk talsmann fra KrF, Jan Sahl til å melde at de ønsket å plusse på rammene i forslaget med 40%.

Etter diskusjonen er det tydeligvis at utålmodigheten rundt omkring i landet til å få gjort noe med både det enorme etterslepet på veivedlikehold og nye prosjekter forplanter seg til våre folkevalgte. Tidligere har vår Samferdselsminister ytret ønske om å bruke mer av oljemilliardene til investeringer i vår infrastruktur.

Les også: Tidl. statsekretær Steinulf Tungesvik:-Rammene til investeringer i NTP må økes med minst 60 prosent!
Trenger minst 500 kilometer midtrekkverk
Oppland AP: -Vi trenger økt fokus på samferdsel!
Aust- og Vest Agder Senterparti krever at investeringsrammenn i forslag til ny Nasjonal Transportplan blir økt betydelig!
Matz Sandeman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019

Programmet for konferansen kan du se her.

Ingen kommentarer: