lørdag 9. april 2011

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg


Åpent brev til statsminster Jens Stoltenberg (brevet er også sendt elektronisk via epost til statsministerens kontor):
Gode statsminister Jens Stoltenberg!
Statsminister Jens Stoltenberg
Statsminister Jens Stoltenberg i sin hilsningstale til APs landsmøte: "Regjeringen er den lengst sittende flerpartiregjeringen i historien, ingen har sittet lenger enn oss"
I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte vil jeg i dag beære deg med å bruke min tid til å skrive et brev direkte til deg.
Trafikksikkerheten og statens ansvar for utformingen av et sikkert veimiljø er sektorovergripende. Både Helsedepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet er direkte involvert og har ansvaret for det som skjer på vegen.
Derfor mener jeg det er din oppgave som statsminister, Jens Stoltenberg, å gripe inn. Du må vise at du evner å gjøre din nullvisjon på vegen til noe mer en pene ord.
Som du riktig sa selv under din tale til Arbeiderpartiets landsmøtet på torsdag: “Regjeringen er den lengst sittende flerpartiregjeringen i historien,ingen har sittet lenger enn oss”. Som statsminister for den rød/grønne flertallsregjeringen har du ansvaret, og sitter med mulighetene til å sette handling bak dine ord.
Statsminister Jens Stoltenberg, vi har i flere år besittet kunnskapen om at frontkollisjoner/utforkjøringer er 2 av de største årsakene til alle tapte liv og mange lemlestede og hardt skadde mennesker hvert år på vegen.  De siste årene har 100 mennskeliv gått tapt i frontkollisjoner hvert år. I gjennomsnitt har det gått av en “veibombe” med 2 drepte liv HVER uke de siste årene på norske veger. I tillegg kommer rundt 5-6 meget hardt/hardt skadde mennesker og mange fler skadde. Og ikke nok med dette, 50% av alle utforkjøringene skjer til venstre for føreren. Også disse uforkjøringene utelukkes med sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene.
Statsminister Jens Stoltenberg, vi har også i flere år hatt kunnskap om hva som skal til for å løse problemene. SINTEF har allerede tilbake til 2004, i 2 rapporter konkludert med at fysiske skiller mellom kjørefeltene utelukker alle disse tragediske frontkollisjonen med 100%. Totalt utelukkes 80% av alle dødsulykker og en reduksjon på 45% på hardt skadde, med den fysiske trafikksikkheretsbarrierer som midtrekkverk representerer, jfr din regjerings statsbudsjett 2010:
  • «Bygging av midtrekkverk på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene»
  • «Feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i 45 pst av dødsulykkene».
Stortinget behandlet ditt forslag til statsbudsjett for 2010, framlagt av din flertalls regjering. I dette budsjettet lå det inne midler til å skulle ferdigstille 14,5 km med midtrekkverk på 2/3 felts stam- og riksveier for 2010, mens behovene er milevis unna forslaget til din regjeringen, statsminister Jens Stoltenberg. For 2011 foreslo du 22 km.
Evner ikke du og din regjering, statsminister Jens Stoltenberg, å ta de effektive grepene som skal til for å ta denne type ulykker på alvor?
Et av flere veikart, merket med røde veier hvor midtrekkverk må på plass
Et av flere veikart, merket med røde veier hvor midtrekkverk må på plass
Det trengs i følge NTP 750 km fysiske sikkerhetsbarrieren midtskiller på dagens vegnett, for å på plass de røde avmerkede vegene i veikartene som ligger inne i NTP 2010-2019. En NTP som ble vedtatt senest i juni 2009.
Jeg skulle selvsagt ønske at vi evner å stille de samme kravene til sikkerhet på veg, som de gjør i Sverige,. Der de faktisk sikre alle høgtrafikkerte stam- og riksveger med en trafikk på 4000 ÅDT (kjøretøy i døgnet). Innen 2015 skal 85% av alle slike veger være sikret i Sverige. Resulatene ser vi på statistikkene – Sverige har en lavere dødlighet enn i Norge. Til syvende og sist handler dette om personlige og menneskelige lidelser!
I dag er trafikkulykkene:
  • Økonomisk belastning på Helsedepartementets budsjetter
  • Det øker helsekøene
  • og det øker sykefraværet.
Bare frontkollsjoner alene koster samfunnet opp mot 10 milliarder kroner hvert år. I tillegg kommer de økonomiske kostnadene for 50% av utforkjøringene, som skjer til venstre for føreren
Det lurer jeg på, statsminister Jens Stoltenberg, hvorfor bare  14,5 km for 2010 og 25 km for 2011?
Er dette pga
  • pengemangel?
  • innfasing i økonomien for å unngå overoppheting?
  • eller manglende på prioriteringer for å fjerne dødsulykkene/årsakene til ulykkene på norske veger?
Tross “det historiske” samferdselsløftet, ser det ut til at du ikke evner å ta de riktige grepene og gjøre de viktigste prioriteringene for på en mer effektiv måte komme veidøden i møte. Hundrevis havner årlig på sykehus og videre i rehabiliteringsintstutusjoner hvis de overlever. Sykemeldte og i verre fall uføre for resten av sine liv.
Statsminister Jens Stoltenberg, vi kan ikke gå rundt å håpe at det ikke skjer flere ulykker på strekninger der liv går tapt, uten at vi evner å gjøre noe med trafikkmiljøet. Vi er nødt til å ta de samme grepene som vi gjør på andre områder, det være seg i luften, på banen, arbeidsplasser eller i krig.
Et menneskeliv er like kjært uavhengig av tid og sted!
17. juli 2006 er en dato som forandret mitt liv. Jeg mistet 3 av mine aller kjæreste på en norsk stamveg som ikke var sikret – E39 i Rogaland. Jeg får aldri Arnt-Olav, Anne-Cathrine eller lille Andrea tilbake – men både du og jeg kan være med på å utgjøre en vesentlig forskjell, hvis vi evner å sikre mange flere mil med norske høgtrafikkerte stam- og riksveger, slik at flere liv i fremtiden spares!
  • Jeg jobber gjennom foreningen Nei til Frontkollisjoner, møter politikere og sitter i referansegruppen til ny NTP, og prøver å gjøre mitt aller beste for å påvirke.
  • Du er statsminister for en flertallsregjering, som sitter med fantastiske muligheter til å utgjøre en VESENTLIG forskjell.
Ønsker du å være med på å utgjøre en vesentlig forskjell, statsminsiter Jens Stoltenberg?

Ingen kommentarer: