lørdag 25. juni 2011

Engangsinvestering 13 mrd - redde opp mot 70 menneskeliv

Regjeringen har kunnskapen, hva gjør de nå?

I et brev fra Statens vegvesen v/Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet, datert 1. juni i år, skisserer direktoratet kostnadene og hvor mange liv vi kan redde ved å intensivere arbeidet med sikring av våre veger.

Idag angir vegnormalene midtrekkverk (dimensjoneringsklasse S5) utenfor tettbygd strøk ved ÅDT 8-12 000 i prognoseåret. Vegbredden er 12,5 m for 1+1 veg og 14,5 m for 1+2 veg. Som utbedringstiltak er det etablert midtrekkverk på noen strekninger med mindre bredde.
Jeg skal ikke gå inn på forskjellen mellom sikringen på norske veger vs de svenske, du kan selv lese det her i et intervju med meg.

Hvis vi gjennomfører midtrekkverk etter dagens regelverk anslås antall drepte og hardt skadde å gå ned med 35-40 pr. år.

Hvis vi senker innslagspunktet for midtrekkverk fra ÅDT 8000 til 6000 anslås behovet for riksveginvesteringer å øke med 5 mrd kr. Antall drepte og hardt skadde pr. år anslås å gå ned med ytterligere 15, sammenlignet med dagens regleverk.

Hvis vi gjør mer omfattende endringer, bl.a. senker innslagspunktet for midtrekkverk videre fra ÅDT 6000 til ÅDT 4000, anslås behovet for riksveginvesteringer å øke ytterligere med 8 mrd kr totalt 13. Antall drepte og hardt skadde pr år anslås å gå ned med ytterligere 15.

Hvis vi setter de samme kravene til sikkerhet som i Sverige, nemlig å etablere møtefrie og sikre veger på alle med en trafikk på 4000 ÅDT (kjøretøy i døgnet års gj.snt), så ville vi ha reddet opp mot 70 mennskeliv! 70 mennskeliv hvert år!!

Hvem vil være de første til å innrømme at de sitter på bremsen?

Med en engangsinvestering på 13 milliarder ville vi reddet opp mot 70 menneskeliv hvert år! Har vi råd til å vente?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ikke glem at man reduserer svært mange andre ikke-dødlige trafikkskader også. Det er vel rundt 1200 som skades i trafikken i året (rundt 260 av de dør).

Geirr Tangstad-Holdal sa...

Det har du helt rett i.

Det er altfor fort å glemme alle disse som sitter igejn hardt skadd etter en tragisk trafikkulykken.

Møtefrie veger reduserer antall hardt skadde med 46% - en meget viktig faktor som skal med.

Takk for tilbakemeldingen.