onsdag 18. april 2012

Bilførerne har et stort ansvar!

Animasjonen er fra en konkret ulykke hvor vogntoget kom over i motsatt kjøreretning. Vogntog er utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene de er innblandet i på norske veger. For frontkollisjoner er tallet nede i 20 prosent.*

Vi som bilførere har et stort ansvar i trafikken. Både til å kjøre etter forholdene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte.

Myndighetene har også et stort ansvar, spesielt i utformingen av våre mest trafikkerte stam- og riksveger! 

Vi må evne å utforme vårt vegnett på en slik måte at det er sikkerhetsbarrierer mot uvettige førere og mennesker som får illebefinnende, slik at det hindrer å ta med seg flere uskyldige liv i disse tragiske ulykkene som skjer. Vi trenger å forsere måten vi både planlegger og bygger ut våre veger. Dagens tempo tar for lang tid, og for mange uskyldige mennesker blir drept eller hardt skadd.

Hver uke omkommer i gjennomsnitt 2 mennesker og 5-6 blir hardt skadd i frontkollisjoner. Fart dreper – lavere fart skader mennesker hardt! Vi må aldri si oss fornøyd med bare å redusere fartsgrensene. Hvis vi reduserer farten fra 80 km/t til feks 70 km/t – så er det større muligheter for å overleve – men man vil da istedenfor bli hardt skadd.

Målet må derfor være et tryggere vegmiljø! Et sikkert vegtrafikksystem er avhengig av et sikkert samspill mellom menneske, kjøretøy og veg. Den grunnleggende tanken i nullvisjonen er at vegsystemet skal utformes på menneskets premisser, ta utgangspunkt i vår mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon. Det betyr at vegsystemet må være logisk, lettlest og lede til sikker atferd. Samtidig må det ha barrierer som beskytter mot fatale konsekvenser av feilhandlinger.

Målet må være et selvforklarende og tilgivende vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger!* Dette viser en gjennomgang gjort avTransportøkonomisk institutt (TØI) har gjort av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper.


Møteulykker vanligst 
Av 115 dødsulykker på norske veger mellom 2005 og 2008 hvor vogntog var involvert, var vogntogene utløsende faktor i kun 39 tilfeller, det vil si 33 prosent. Møteulykker er den vanligste ulykkestypen der vogntog er innblandet. Av de 115 dødsulykkene var 80 møteulykker. Vogntog var den utløsende part i kun 16 av disse, det vil si 20 prosent. I to tilfeller var årsaksforholdet uklart.

Ingen kommentarer: