torsdag 14. juni 2012

Kunnskap + Holdning = Handling?

Regjeringen og Stortinget vet at mennesker kommer til å dø på våre høytrafikerte riksveier pga at de ikke er sikret mot frontkollisjoner/utforkjøringer.
SJÅFØREN

I holdningskampanjer etter holdningskampanjer blir kunnskapen om adferd ute på veien videreformidlet til ungdom og andre trafikanter som ferdes ute på norske veier.

  • Det er viktig med kunnskap om hva som skjer viss farten er for stor i forhold til kjøreforhold.
  • Det er viktig med kunnskap om hvilke tålegrenser det menneskelige legeme tåler i sammenstøt i kollisjoner 
  • Det er viktig med kunnskap om reduksjon i  reaksjonsevnen ved kjøring å påvirket tilstand 
Denne kunnskapen er viktig for å kunne skape de riktige holdingene til trafikantene – i samhandling med alle andre som beveger seg på veiene våre.


Denne kunnskapen og den skapte holdningene skal i sin tur gjøre noe med vår måte å handle på når man velger å sette seg bak rattet på et kjøretøy. På denne måten skal vi som trafikanter ta ansvar for våre valg – og kunne stå til rette hvis vi handler mot lover og regler og bedre viten.

 —————————————————- 0-0 ——————————————————

MYNDIGHETENE VED REGJERINGEN/STORTINGET 

På samme måte hviler det et stort ansvar på våre myndigheter når det kommer til utforming av sikkerhetsbarrierer og utformingen av våre veier. Idag har staten ansvaret for store deler av riksveinettet. I tillegg så har fylket nå fått en større andel og dermed ansvaret for utformingen av kilometer med veier.

De fleste høyest trafikkerte riksveiene er det statens som har ansvaret for. Regjeringen bevilger via de årlige bevilgninene over statsbudsjettet penger til vedlikehold og nyinvesteringer av vei. Går vi så tilbake til det jeg skrev ovenfor, ang ansvaret som hviler på sjåførene, så hviler det også et stort ansvar på de som bevilger penger til sikkerhetsbarrierer og utformingen av vegene som trafikantene ferdes på. 

Da er det kanskje også å skulle forvente at det samme tankerekken burde gjelder også der?

Kunnskap + Holdning = Handling.

Men sånn er det desverre ikke!

Regjeringen sier selv i Statsbudsjettet for 2010: «Bygging av midtrekkverk på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene» og «Feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i 45 pst av dødsulykkene».

De har med andre ord kunnskapen!

Regjeringen og samtlige partier på Stortinget er enige om at nullvisjonen skal ligge til grunn for samferdselspolitikken.

Et sikkert vegtrafikksystem er avhengig av et sikkert samspill mellom menneske, kjøretøy og vei. Den grunnleggende tanken i nullvisjonen er at veisystemet skal utformes på menneskets premisser, ta utgangspunkt i vår mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon.
Det betyr at veisystemet må være logisk, lettlest og lede til sikker atferd. Samtidig må det ha barrierer som beskytter mot fatale konsekvenser av feilhandlinger. Målet er et selvforklarende og tilgivende vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger.

Dermed er både KUNNSKAP + HOLDNING slik vi ønsker hos våre bevilgende myndighetene.

Med hva med handlingen?

Men dette betyr altså ingen verdens ting når det kommer til handling for vår statsminister Jens Stoltenberg og de to flertallsregjeringene han har ledet. Det er slik jeg tolker de små museskrittene med sikring av bl.a. sikkerhetsbarrieren fysisk midtrekkverk mot de farlige frontkollisjonene og 50% av utforkjøringene som skjer til venstre for føreren.

Ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2011 ble det kjent at de rød/grønne på Stortinget hadde fått plusset på budsjettposten for fysisk midtrekkverk med 20 millioner, eller 3 ekstra km i forhold til regjeringens opprinnelige budsjett. En økning fra 22 km til 25 km!
For 2012 skal det fullføres kun 17 km med møtefrie og sikre 2/3 felts veier med midtrekkverk og 11 km 2+2 sikret vei.

Noe mer er det ikke så si om disse tallene. De taler for seg selv!

Jeg er helt enig med Opplysningsrådet for Veitrafikken som sier følgende: Veiloven er overmoden for revisjon. Det er uakseptabelt å legge alt ansvar på føreren, ikke minst i lys av det økende forfallet på norske veier. Det må fastsettes ufravikelige kriterier for når det ikke er forsvarlig å kjøre på en vei, slik at vi unngår ulykker der veistandarden i seg selv er den utløsende årsaken!

Ingen kommentarer: