mandag 11. april 2016

De farlige trafikantene


Det finnes mange farlige trafikanter ute i trafikken, både som gående, med og uten motor på tohjul og de med motor og flere hjul.

”Det må tenkes igjennom hvor mange ulykker med drepte og hardt skadde som forårsakes av personer som systematisk beveger seg på utsiden av samfunnet, og som i liten grad vil påvirkes av
tiltakene som omtales i dette dokumentet. Et mulig anslag kan være at disse forårsaker 100 - 200 drepte og hardt skadde pr år, og at dette antallet vil være noenlunde konstant gjennom planperioden.

Hvordan skal målet om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024 vurderes i lys av dette?”

(Sitat side 181. Fra Statens vegvesens rapporter Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet. Grunnlag for omtale av trafikksikkerhet i transportetatens forslag til NTP 2014-2023)

Farlige trafikanter skal ut av trafikken

Mange voldsutøvere som ikke kan mestre sitt sinne eller viser aggressiv adferd bør heller ikke ha førerkort, sier politiinspektør Magnar Pedersen i Vestfold politidistrikt i september 2013.
Det ble videre da sagt at politiet intensiverer sitt arbeid med å ta ut farlige sjåfører i trafikken. Foruten voldsdømte vil også rusmisbrukere kunne miste retten til å ha førerkort.

Farlige trafikanter må ikke bare miste retten til å ha førekort, men det må kraftigere sanksjonsmuligheter inn som beslagleggelse av kjøretøy ved gjentate lovbrudd.  Og instansene som skal forfalte lover og reguleringer må skjerpe innsatsen og fokus. Det tok for eksempel all for lang tid før nytt narkometer kom i bruk av politiet.

Foto: Faksimile nrk.no

Jeg har tidligere uttalt til blant annet NRK at arbeidet med trafikksikkerhet går altfor tregt, og for halvfull maskin. Innsatsen er noe halvhjertet, og det er budsjettene og enkelte større aktører innenfor trafikksikkerhet som har fått sette fokus på mye av trafikksikkerhetsarbeidet.

Det generelt økte fokuset på trafikksikkerhetsarbeid, gjennom bruk av blant annet holningskampanjer, utbygging og sikring av trafikknettet, i tillegg til sikrere kjøretøy og bruk av sikkerhetsutstyr osv., kan sammen være med på å forklare reduksjonen i antall drepte på norske veier.


Men fortsatt står det mye ugjort på området utbygging og sikring av trafikknettet. Vi har inntil nylig for eksempel fortsatt å bygge et veinett uten et godt nok sikkerhetsregime på høytrafikerte veier med en trafikk på opp mot 8000 ÅDT (gjn.snt. antall kjøretøy i løpet av et år).  Dette ble regulert ned til 6000 ÅDT etter at inneværende Nasjonal transportplan 2014-2023 hadde blitt vedtatt. Dette burde vært regulert ned til 4000 ÅDT, slik som svenskene gjorde tidlig på 1990-tallet. Dette er også noe statsminister Erna Solberg har sagt seg enig i  og som er nedfelt i regjeringsplatformen for Regjeringen Solberg.

Det skal ikke være slik at noen skal måtte frykte for sine liv fordi vi har en liten del av trafikantene som er uansvarlige og har en notorisk farlig trafikkadferd.


Samarbeidstrafikant

Vi har alle et stort ansvar når vi beveger oss ut i trafikken. Altfor ofte ser jeg agressive trafikanter som er mer opptatt av sine rettigheter enn å samarbeide i trafikken.

Enkle ting som å bruke refleks og lys, for å gi seg til kjenne i trafikkbildet, viser seg å være svært vanskelig for mange. – Her i Norge oppfører mange syklister seg som fotgjengere. Vi har ingen skikkelig sykkelkultur, men det kan komme, uttalte overingeniør Frode Hofset i Skedsmo kommune til Nettavisen.

Les også:  Sikkerheten taper i kampen om veipenger (nrk.no)

Ingen kommentarer: