fredag 29. juli 2016

Ny møtefri vei: Ulykkene er halvert på E6

I desember 2007 startet byggingen av den første strekningen på E6 mellom Kolomoen og Minnesund, skriver Hamar Arbeiderblad. 2007 var også det året det var flest ulykker på strekningen, fra 2000 og fram til og med 2015. 32 ulykker med personskade ble registrert i 2007.

http://www.h-a.no/nyheter/ulykkene-er-halvertEtter at utbyggingen av ny E6 startet har antallet ulykker gått kraftig ned. Fra 2000 til 2007 var det 107 ulykker med personskade på strekningen, mens det fra 2008 til 2015 var 49 ulykker. 55 ble hardt skadd i årene før utbyggingen, mens 15 har blitt det fra 2008 til 2015. Tallet på drepte er 13 fra 2000-2007, mens åtte er drept fra 2008–2015. Ingen ble drept verken i 2011, 2012, 2013 eller 2014.

Dette er nok et eksempel på at veistandarden og sikkerhetsnivået på veien har mye å si for ulykkesbildet. Dette til tross for at fartsgrensen har blitt satt opp etter at veien er utbedret og sirket.

Vi har mange slike eksempler - og utregninger viser også at ved å sikre våre høytrafikerte veier kan vi redde mange menneskeliv fra å bli drept eller lemlestet.

Ulykkesforskjell på E18 og E39

I november 2011 hadde det kun vært ei dødsulykke på nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad etter åpninga i 2009. På E39 Kristiansand–Mandal har åtte personer omkommet i samme periode.

Normalt regner man med at høyere hastighet fører til flere ulykker, men ulykkestallene fra nye E18 viser at til tross for at hastigheten på strekninga har økt, så har ulykkestallene altså gått ned.


– Svensk suksess

Östen Johansson, trafikksikkerhetsanalytiker i svenske Trafikvärket, beskriver satsingen på møtefrie veier som en suksess, til rb.no:

– Vi regner med at vi i dag sparer 44 menneskeliv i året på grunn de drøyt 2.000 kilometerne vi har bygd ut de siste 12 årene, sier han.

Ifølge Johansson er tommelfingerregelen at de så langt har spart ett menneskeliv årlig per 50 kilometer midtrekkverk.

– Rekkverkene er blitt et veldig synlig eksempel på hva nullvisjonen innebærer, mener han.
 
Målet i Sverige er at 75 prosent av all trafikk som går i over 90 kilometer i timen, skal foregå på enten motorveier eller møtefrie veier innen 2019.

– I 2010 hadde de oppnådd 65 prosent. Og ifølge Johansson så ville de nå målet fullt ut hvis de bygde  rundt 20 mil årlig.

Store uløste oppgaver

I 2015 åpnet 9,3 km firefelts vei med fysiske atskilte kjørebaner og 26,6 km med midtrekkverk på
to- og trefeltsveier. Totalt 35,9 km ny møtefri vei ble åpnet i 2015.

Statens vegvesens veinormal (håndbok N100) angir behov for firefelts vei der gjennomsnittlig
døgntrafikk (ÅDT) er høyere enn 12 000, og behov for midtrekkverk på to- og trefelts veier der ÅDT
er mellom 6000 og 12 000.

Beregninger viser at dersom veinormalens kriterier skal være tilfredstillende innen 1/1-2030 må det
bygges om lag 1 800 km ny møtefri riksvei i perioden 2018-2029. Dette vil i så fall kreve en svært
kraftig opptrapping av innsatsen, til 150 km ny møtefri vei per år. Av behovet på om lag 1 800 km
ny møtefri vei ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS

Møtefrie veier med fysisk midtsikring, utforming av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje,og utbedring av sideterreng vil være med å redusere antall utforkjøringsulykker vesentlig.

Behov for møtefrie veier i et mer langsiktig perspektiv

I utredningen «Faglig grunnlag for Motorveiplan» er det sett på framtidig behov fram til 2050.
Oppsummert for alle riksveirutene er behovet for ny møtefri vei i perioden 2018-2050 anslått til 2
342 km (1 204 km ny firefelts vei og 1 138 km ny to- og trefelts vei med midtrekkverk).

Ingen kommentarer: