fredag 21. mars 2008

Finnes det noe risikovurdering av veitrafikken?


Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken i forhold til i luft, jernbane og på sjø.

Hva kommer det av at vi har en høyere grense for drepte liv i vegtrafikken?
Hvorfor blir himmel og jord satt i bevegelse når en norsk soldat blir drept i trafikken i utlandet i forhold til et liv som blir drept på norske veier?

Hvorfor tåler vi så inderlig vel den trafikkulykken som ENNÅ ikke har rammet oss selv?

Risiko ved en løsning kan ifølge Statens vegvesen vurderes ut fra Nullvisjonens krav, beste kunnskap om sikre løsninger, forskrifter, vegnormaler, sjekklister osv. Man kan da ta utgangspunkt i funksjonskrav  avledet av Nullvisjonen og vurdere risiko ved avvik/ fravik fra disse. Et vegsystem som ikke skal føre til drepte eller varig skadde må utformes på menneskets premisser; ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne for fysiske krefter.

Nullvisjonens krav til et sikkert vegtrafikksystem er at:

1. Vegens utforming skal lede til sikker atferd.
Løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegmiljøet skal være informativt og ukomplisert uten å være monotont og sløvende. Vegen skal invitere til sikker fart gjennom utforming og fartsgrenser.

Spørsmålet i en risikovurdering kan være: Er det enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre feil her?

2. Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal ha beskyttende barrierer og et fartsnivå tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne:

a. Ved fare for påkjøring av gående og syklende: Maks 30 km/t (kryssingspunkt)
b. Ved fare for sidekollisjon: Maks 50 km/t (kryss)
c. Ved fare for møteulykker: Maks 70 km/t (ÅDT over 4.000 uten midtrekkverk)
d. Ved fare for utforkjøring: Maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen)

Spørsmålet i en risikovurdering kan være: Tilgir denne løsningen en feilhandling?

Nullvisjonens krav til et sikkert vegsystem er ideelle krav og i praksis må vi ofte vurdere risiko ved avvik/ fravik fra kravene:

Hvilke uønskede hendelser kan avvikene/fravikene føre til og hva blir konsekvensene av disse? Nullvisjonens krav kan brukes som en standard å vurdere risiko ut fra.
Store avvik/ fravik medfører som regel høy risiko.

Kilde:
Risikovurderinger i vegtrafikken
Håndbok nr 271 i vegvesenets håndbokserie

Les også: Offentlig vegforvaltning må endres av fagsjef i OFV, Vilrid Femoen

Ingen kommentarer: