onsdag 25. september 2013

Riksvei 3 - rusissk rulett

I forslaget til Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 som ble lagt fram denne uken åpnes det for at det kun skal bygges 6 km ny møtefri og sikret vei med midtrekkverk på dødsveien Rv.3. 
For meg er dette er stort paradoks samtidig som Vegvesenet sier: Vi ønsker å videreutvikle rv 3 som en viktig veiforbindelse for godstransporten mellom Oslo og Trondheim!  Spesielt når vi allerede idag vet at rundt 80-90 % av tungtrafikken og mesteparten av personbiltrafikken mellom Oslo og Trondheim foregår på rv. 3
Spesielt på vinterstid med skiftende føreforhold er det med hjerte i halsen mange forserer riksvei 3. Bildet: famsimile østlendingen.no/foto:Rolf Arne Moen
I første fireårsperiode legges det også opp til å starte byggingen av ny rv 3 på strekningen Ommangsvollen – Grundset i Hedmark, inkludert ny rv 25 fra kryss med rv 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum). Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.
Innenfor rammen til programområdene prioriteres utbedringstiltak på bruer, trafikksikkerhetstiltak med vekt på tiltak mot utforkjøringsulykker og kryssutbedringer og tilrettelegging for gående og syklende. Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy -og vannforurensning og kollektiv trafikk tiltak.
Det er ikke satt av midler til fornying i perioden 2014-2014.
Staten vegvesens prioriteringer på ruten perioden 2014 -2017
Utbyggingen av Åsta bru med tilstøtende veg på rv 3 i Hedmark som startet i 2012, ventes åpnet for trafikk høsten 2014.
Rv 3 gjennom Østerdalen er en viktig rute for tungtrafikken, men særlig vegbredden er et problem for god framkommelighet og trafikksikkerhet. Det legges derfor opp til å starte utbedring av rv 3 i Østerdalen i første fireårsperiode med videreføring i siste seksårsperiode. Midlene som er satt av skal bidra til å videreutvikle rv 3 som en viktig veiforbindelse for godstransporten mellom Oslo og Trondheim.
Med andre ord - Statens vegvesen ønsker fortsatt at Rv.3 skal være en viktig åre for godstransport - uten å evne å sikre denne veien på en mer effektiv måte enn å prioritere å sikre kun 6 km som møtefri vei innen utgangen av 2017.
Trafikkfarlig vei
Bare de to siste dagene har to vogntogsjåfører blitt stoppet for mistanke om promille.
På strekingen Rv 3 Kolomoen - Ulsberg som er 314,4 km lang omkom 47 personer og 108 ble hardt skadd i perioden 2000 til 2010. Dette utgjør 14,95 drepte og 34,35 hardt skadd per 100 km vei.
24. sept: Sjåføren var for full til å blåse alkotest. Lensmann Grutle: - Ikke første gang berusede vogntogførere på riksveg 3.
Kunne endt tragiskGrutle sier han er lettet over at det ikke skjedde en tragisk ulykke i forbindelse med kjøringen.
– Jeg er forskrekket over at slikt skjer, og det er ikke første gang vi har tatt berusede vogntogførere på riksveg 3, sier lensmann Bjørn Tore Grutle.

Møtefri og sikker vekslende 1+2 veiløsning
Jeg har sammen med foreningen Nei til Frontkollisjoner sett på riksvei 3 og sett at hele denne veistrekningen passer bra til å bli bygd ut sammenhengende som en vekslende 1+2/2+1 vei etter svenskenes måte å bygge landsväger på
Disse krever en bredde på ikke mer enn rundt 14,5 meter og er så sikre at de har en fartsgrense på 100 km/t og veksler med 1+2 veifelt - 2+1 felt for hver 1,5 km vei. På denne måten kommer personbilene greit forbi vogntogene med maks fartsgrense på 90 km/t. Vekslende 2+1 vei behøver ikke parallelle sideveier, fordi avkjørsler og busslommer er godt ivaretatt på denne type vei (se videosnutten ovenfor)
Nedenfor ser du en videosnutt hvor avkjøring/påkjøringsfelt og busslommer er godt ivaretatt:

Fakta: Riksvei 3 (Rv. 3) er hovedveien gjennom Østerdalen og er riksvei. Den går mellom E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke og E6 i Stange i Hedmark fylke, via Tynset og Elverum. Veiens lengde er 291,3 km, hvorav 277,8 km i Hedmark og 13,5 km i Sør-Trøndelag.
Riksvei 3 er den mest brukte veien for transport mellom Oslo og Trondheim, med rundt 80-90 % av tungtrafikken og mesteparten av personbiltrafikken mellom de to byene. Årsaken er at veien i forhold til E6 er ca. 42 km kortere, har bedre kurvatur, går gjennom færre tettsteder og har mindre bakker.
Les også:
Bergens Tidende: Her er Norges verste veier

1 kommentar:

Anonym sa...

Tror det er flere som har dødd på e6...