mandag 14. oktober 2013

Et Transportdepartementet og -vesenEtt departement og en fagetat. Bildet er hentet fra Nasjonal transportplan 2010-2019
Transportdepartementet
I august så vi de uheldige konsekvensene av at Kystverket ikke er organisert i samme departement som de andre store samferdselsaktørene i Norge. I 2014 skal en utredning om fast forbindelse mellom Vestfold og Østfold være ferdigstilt. Denne skal bestå av en broløsning som kombinerer vei og jernbane, og vil ha enorm betydning for hele østlandsregionen. I utredningsprosessen er det Statens vegvesen og Jernbaneverket som samarbeider. Kystverket tilhører Fiskeridepartementet og er ikke involvert i prosessen, bortsett fra å sikre seilingshøyde ved brokryssing.

Dette kan være uheldig, siden antall havner, og lokaliseringen av disse, vil bli påvirket av en slik broforbindelse. Den nye broforbindelsen vil avlaste hovedstaden for vei og jernbanetrafikk, og samtidig ha stor påvirkning på godstransport til sjøs, på land og på jernbane.
Skjermdump fra dagens Aftenposten - der LOs Transportarbeiderforbunde ønsker et samferdselsdepartement.

Når minst fire departementer har et par fingre borti samferdselspolitikken, blir det lite helhetlig tenkning, sier Roger Hansen i LOs Transportarbeiderforbund til dagens Aftenposten.  
Politikerne ønsker mer miljøvennlig transport, og all forskning sier at mer gods på skip er miljøvennlig. Skal det legges til rette for mer gods over på sjø, gjennom effektiv og god havnevirksomhet, må også infrastruktur som vei og jernbane planlegges sammen med havnene. Da vil det være hensiktsmessig, ja helt nødvendig, å samle de forskjellige samferdselskreftene under samme tak.

Mange mener at Regjeringen Stoltenberg og Statens vegvesen har lagt for stor prestise i å skulle bygge fergefritt E39, uten å ha tatt tak i sikkerheten på veiene mellom fjordene.


På Vestlandet har Regjeringen Stoltenberg satt i gang arbeid med å utrede og planlegge fergefri E-39. Store prosjekter hvor bro og tuneller står i høysete, og trafikksikkerheten mellom fjordene kommer i andre rekke. Utover at dette påvirker fergekaiene, vil det gi helt endrede muligheter for kombinasjon vei-havn, og andre havnelokaliseringer enn i dag.

Eget veiselskap
Organiseringen av infrastrukturbygging er for dårlig, mener Erna Solberg (H), som derfor lover å opprette et veiselskap støttet av en statlig lånegaranti.
Det skal organiseres som et eget selskap med innskutt kapital samt en statlig låneordning for utbygging av infrastruktur med statsgaranti, sier Høyre-lederen.
I tillegg vil Solberg som regjeringssjef etablere et infrastrukturfond hvor avkastningen øremerkes utbygging av infrastruktur.

En Nasjonal transportplan blir sydd sammen fra fire fagetater - hvor Statens vegvesen i de siste planene har sittet med sekritæriatet og ledet dette arbeidet.

Nasjonal transportplan
I mange år fremover skal det satses på store utbyggingsprosjekter og modernisering av infrastruktur. I en slik situasjon må det være et helt grunnleggende prinsipp at alle de store samferdselsaktørene har en tett og nær kontakt. Den mest fornuftige måten å sikre dette på er derfor å samle Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket, slik man har gjort i Sverige med stor suksess i Trafikverket.

Hentet fra trafikverket.se - her er blant annet all aktuell trafikkinformasjon som vist på bildet samlet på ett sted.

Trafikverket
Trafikverket i Sverige har ansvaret for langsiktig planlegging av transportsystem for veitrafikk, bane, sjøfart og luftfart. De har ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av statlige veier og jernbane.  
Trafikverket arbeider for grunnleggende tilgjengelighet i interregional offentlig persontransport med blant annet innkjøp av trafikk. De har også i oppgave å vurdere spørsmål om statsstøtte for svensk skipsfart.


Eget departement og tilsvarende fagetat
Det bør opprettes et nytt transportdepartement og en ny fagetat i Norge.
Ny regjering med nye framtidsrettede tanker har nå muligheten til å se på departements- og fagetatstrukturen innenfor samferdselssektoren som en helhet.

Ingen kommentarer: