mandag 7. oktober 2013

Her er regjeringserklæringen - Høyre og Fremskrittspartiet


Erna Solberg, statsminsiterkandiat. Foto: Fra konferansen Møtefri og sikker vei som foreningen Nei til Frontkollisjoner 15. mars 2013.
Etter tolv dager med sonderinger og seks dager med forhandlinger, får vi nå vite hva slags regjeringsplattform Høyre og FrP har blitt enig om.


Under de daglige pressekonferansene på Sundvolden hotell har Høyre og FrP presentert noen punkter de har blitt enige om:
 • Rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede (BPA).
 • Proffboksing skal bli lov i Norge, og kommunene skal ha mer makt over hvor man kan kjøre snøscooter.
 • 10.000 lærere skal få videre- og etterutdanning i matematikk. I tillegg skal lærerutdanningen bli en femårig masterutdanning.
 • Oppstart av diagnostisering skal skje innen 48 timer etter mistanke om kreftsykdom. Alle helseregionene skal få tverrfaglige diagnosesentre.
Samferdsel
Effektive, sikre og miljøvennlige veier er helt avgjørende for å dekke innbyggernes behov og styrke næringslivets konkurranseevne. En kraftig utbygging av det norske riksveinettet er en god investering i Norges fremtidige konkurransekraft. På lang sikt har ikke Norge råd til å la være å investere for fremtiden.

Regjeringen vil investere i det norske veinettet, og særlig i de mest lønnsomme hovedveiprosjektene som knytter Norge sammen og i veier som utvider bo- og arbeidsmarkedsregioner. Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd.

Regjeringen vil etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt, jf samarbeidsavtalen. Selskapet finansieres med egenkapital, men kan også ta opp lån med statsgaranti. Selskapet kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for utbygging av store samferdselsprosjekter. Man kan også overdra eksisterende prosjekter til selskapet. I forbindelse med statsbudsjettet fastsettes rammene for selskapet.

Regjeringen vil øke sikkerheten på norske veier gjennom blant annet bygging av midtrekkverk og trygge veier med motorveistandard.
Dette er svært effektive tiltak for å redusere dødsulykker på norske veier. Regjeringen vil legge til grunn en nullvisjon for dødsulykker og hardt skadde i trafikken.


Samferdsel
Regjeringen vil:
 • Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til vei, jernbane - og kollektivnettet samt bredbånd og IKT - infrastruktur, med forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur - investeringene som overordnet mål.
 • Sikre en god erstatningsordning for personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål.
 • Starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur.
 • Legge frem en proposisjon som drøfter samling av bompengeselskapene til ett eller et mindre antall selskaper som administrerer bompengeinnkreving, dersom det foreligger et effektiviseringspotensial.
 • Bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelt behov.
 • Fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.
 • Bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre.
 • Organisere større vei - og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi
 • Øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning.
 • Investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.

Vei og trafikksikkerhet
Regjeringen vil:
 • Redusere bompengeandelen i nye prosjekter. Reduksjonen omfatter i hovedsak ikke bypakker og fergeavløsningsprosjekter.
 • At små veiprosjekter som ikke er knyttet til eksisterende veipakker, og som har en uforholdsmessig høy innkrevingskostnad, som hovedregel ikke skal ha bompengefinansiering.
 • Åpne for at nedbetalingstiden i bompengeprosjekter kan forlenges.
 • Gjøre modulvogntogordningen til en permanent ordning.
 • Videreføre rammen i rentekompensasjonsordningen for fylkesveier.
 • Ikke redusere ambisjonene for investering i vei eller jernbane som følge av reduksjon i bompengeinnkrevingen.
 • Etablere et uavhengig veitrafikktilsyn, og vurdere effektiviseringspotensialet knyttet til tettere integrering mellom de ulike statlige tilsynene innen transportsektoren.
 • Bruke offentlig -privat samarbeid for å bygge ut flere døgnhvileplasser,og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei.
 • Ha som ambisjon at nye, trygge, fullverdige norske motorveier dimensjoneres til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.
 • Endre veinormalene slik at terskelen for å bygge midtrekkverk og flerfeltsveier senkes.
 • Styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på frivillige organisasjoner.
 • Etablere en belønningsordning for sykkeltiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak, blant annet for skoleveier.
 • Begrense bruken av streknings - ATK, dvs fotobokser som fotograferer samtlige bilister og måler gjennomsnittsfart, og ikke innføre dette på nye strekninger før ordningen er evaluert.
 • Gjøre det mer attraktivt for store utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske samferdselsprosjekte
 • Utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder.
 • Utarbeide en nasjonal motorveiplan.
 • Sørge for jevnlig måling av brukertilfredsheten med riks- og fylkesveinettet.
 • Tillate bruk av Segway.
 • Utvide fergeavløsningsordningen på riksveier.
 • Øremerke deler av årsavgiften til det nye veiselskapet. Legge frem en egen ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige.


Handlingsregelen gir rom for å bruke 190 mrd
Finansdepartementet har har nylig anslått at det ligger 4730 milliarder kroner i Oljefondet ved inngangen til 2014. Hvis avkastningen settes til i underkant av 3 prosent, som rejgeringen igår sa den vil gjøre, utgjør det ca. 140 milliarder kroner (opp fra 125 milliarder i år). 4 prosent utgjør 190 milliarder kroner. Med andre ord er det ca. 50 milliarder kroner å gå på for H og Frp om de vil gå helt opp mot grensen for handlingesregelen på 4 prosent.

Veibygging gir liten press
Økte offentlige samferdselsinvesteringer vil på kort sikt gi beskjedne presseffekter i økonomien i form av økte lønninger og økt rente, iflg. SSB.

Det viser rapporten Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer av SSB-forsker Torbjørn Eika. Rapporten presenterer kvantitative anslag for hvordan økt etterspørsel i form av offentlige samferdselsinvesteringer påvirker "presset" i økonomien. Beregningene forutsetter at den offentlige ressursbruken ikke reduseres på andre områder, slik at investeringsøkningen innebærer en mer ekspansiv finanspolitikk.

Hele regjeringserklæringen kan du lese her.

Les også om samarbeidsavtalen som ble lagt fram den 30. september mellom de fire partiene: Høyre, FrP, Krf og Venstre

Les også: Veibygging gir liten press i økonomien

Les Høyres trafikksikkerhetsplan her
Høyres trafikksikkerhetsplan sier de:

Ingen kommentarer: