torsdag 10. januar 2008

Prosessen: Nasjonal Transportplan, NTP 2010-2019

Nå er det ikke mange dagene før Nasjonal Transportplan legges fram for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Status for arbeidet
Arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 pågår nå, hvor jeg har sittet, sammen med hr.adv. Gunnar Grette, i en referansegruppe som representant fra foreningen Nei til Frontkollisjoner. Transportetatene har videreført organiseringen fra Nasjonal transportplan 2006-2015. Nedenfor gis en oversikt over de aktivitetene som har vært gjennomført til nå

Prosessen fram til i dag
Forslag til Nasjonal transportplan legges fram 17. januar
Transportetatene og Avinor sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 legges fram 17. januar 2008. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009. Forslaget til Nasjonal transportplan sendes på høring fra transportetatene 17. januar 2008 og høringsuttalelser sendes Samferdselsdepartementet innen 30. april.

Det vil bli arrangert en pressekonferanse 17. januar kl.10.00 i forbindelse med fremleggelsen.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete deltek på pressekonferanse i regi av statlege transportetatar i høve framlegg til Nasjonal transportplan.

Viktige datoer: 17. januar og høringsfristen som er satt til 30. april 2008!

Ingen kommentarer: