fredag 4. april 2008

Statens Havarikommisjon med knusende kritikk av stamveien E136


Marius Vold Moen (16), Yvonne Vold Moen (17), Gunnar Sæbø (18) og Anja Marlen Hartviksen (17) omkom i bilulykken i Vestnes


Fra rapport 2007/05 hvor 4 ungdommer ble drept!

"Sikkerhetsoppfølging av vei

Havarikommisjonen har pekt på at ulykken skjedde på en veistrekning med liten
veibredde, krevende siktforhold og geometri, og følgelig små sikkerhetsmarginer. På
vinterstid med vekslende føreforhold reduseres sikkerhetsmarginene ytterligere, og
herunder også kravet til trafikantene. Dette er lite tilfredsstillende på en stamvei med
forholdsvis høy andel tunge kjøretøy. Veien fungerer som hovedtransportåre for
tungtransport til og fra Sunnmøre, og er i tillegg eneste vei for lokaltrafikken i
Tresfjordområdet. De små sikkerhetsmarginene på veien medfører at ansvaret som
pålegges den enkelte trafikant for å unngå ulykker blir meget stort.
Sikkerhetsprinspippet Statens vegvesen anvender tilsier at det må være en viss frekvens
av ulykker og personskader på en veistrekning før forebyggende tiltak iverksettes. Statens
vegvesen Region midt har vurdert skadegradstettheten (SGT) på ulykkesstrekningen til å
være for lav i forhold til å sette ned fartsgrensen og for å foreta TS-inspeksjon. På den
andre siden har Statens vegvesen Region midt i sin stamveiutredning av E136
karakterisert veistandarden på østsiden av Tresfjorden som ”svært dårlig”. Statens
vegvesen Region midt har i forslaget til utviklingsstrategi for E136 fram til 2040
prioritert bygging av bru over Tresfjorden.

SHT mener det er uheldig at Statens vegvesen ikke har etablert generelle minimumskrav
til sikkerhetsmessige egenskaper (akseptkriterier) for eksisterende stamveier. Det er
betenkelig at Statens vegvesen kan karakterisere en stamvei som ”svært dårlig” uten at
det ligger en forpliktelse til å iverksette kompenserende tiltak.

I påvente av en eventuell Tresfjordbru mener SHT at Statens vegvesen Region midt bør
iverksette kompenserende sikkerhetstiltak. Et moment er å forsterke vintervedlikeholdet
slik at det blir større forutsigbarhet for trafikantene. Et annet moment er at fartsgrensen på
strekningen i større grad bør ta hensyn til veiens sikkerhetsmessige egenskaper."

Les hele SHTs rapport

Stortalent
Marius Vold Moen (16) representerte Måndalen idrettslag og var et av de største friidrettstalentene i landet. Under Norway Games på Lamberseter stadion i juni fjor vant Moen 200 meteren i gutter 89-klassen. Det klarte han selv om han konkurrerte med de som var ett år eldre enn seg. Les mer i Nettavisen.

Er det slike stamveier vi fortjener?
Fra 2000 til 2007 hadde vi utgifter på over 61 milliarder bare pga frontkollisjoner/møteulykker.

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.