onsdag 11. mars 2009

Hvordan vil veistandard være i 2019 med NTP-planforslaget 2010-2019?

13,7 %
av stamveiene våre
vil i 2019
tilfredsstille veinormalkravene!!

Fra Håndbok nr 017 – Stamvegutforming som dere finner her.

“Vegnormalene utarbeides med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens §13. Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Normalene inneholder utfyllende bestemmelser som skal følges på riksveger, men som også bør brukes på andre veger dersom lokale myndigheter ikke har utarbeidet egne retningslinjer. Alle stamveger er riksveger.
Håndbok 017 ”Veg- og gateutforming” er et hjelpemiddel til planlegging og prosjektering av veg samtidig som den er et styringsredskap for vegmyndighetene. Herværende normal erstatter det som står om stamveg i 1993-utgaven av Håndbok 017 ”Veg- og gateutforming”. Normalen er beregnet på hele det vegfaglige miljøet i Norge, men retter seg mest mot dem som har ansvar for planlegging, bygging og drift av stamvegnettet. Denne normalen kan derfor ikke fravikes av lokale myndigheter.”

Her kan du også lese: “Stamvegene er arbeidsplass for mange yrkessjåfører, som har krav på et godt arbeidsmiljø.”

Så kan vi jo spørre oss, hvem som sitter med ansvaret for at vi ligger så langt bak de fine normene og våre ønskede mål? Både det sittende stortinget/regjering og tidligere må ta sin del av ansvaret for at vi i Norge ligger så håpløst bak feks våre viktigste handelspartnere i Europa.

Da er det bare en ting å gjøre, skulle vi kanskje tro? Å ta et krafttak for å få veistandardene opp til veinormalen – slik at vi sikrer oss selv et trafikksikkert veimiljø og bedriftene lik konkurransesituasjon som våre viktigste handelspartnere har.

I EU foregår det et storstilt program for å ruste opp de viktigste transportårene, for å nettopp møte konkurransen fra både øst-europa og asia.

Jeg kan jo nevne at når det gjelder å bygge ut fysiske midtdelere på våre 2/3 felts veier – bygger Sverige mellom 200 og 350 km per år, mens vi i Norge vil klare å bygge rundt 150 km i planperioden for forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019.
Kilde: Statens vegvesen/Opplysningsrådet for Veitrafikk


Ingen kommentarer: