torsdag 12. mars 2009

Regjeringens nye byggesteiner i nord-området

Regjeringen legger akkurat NU fram deres byggesteiner i nord-området for de neste 10-15 år. Jeg sitter å ser på finansminsiter Kristin Halvorsen prate om Norge som et ledende senter for klima.

– I Soria Moria-erklæringen slo regjeringen fast at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. I desember 2006 la vi fram vår nordområdestrategi hvor vi pekte ut 22 tiltakspunkter som allerede er gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført. Nå er det tid for nye byggesteiner i nordområde-satsingen. Vi trekker opp linjene for en sterk satsing på næringsutvikling. For neste ti-års periode vil vi ha et vesentlig høyere investeringsnivå for å oppgradere transportnett og havner i nord, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Geirr Tangstad-Holdal i samtale med samferdsesminister Liv Signe Navarsete

Geirr Tangstad-Holdal i samtale med samferdsesminister Liv Signe Navarsete

– Det er riktig at utfordringene i nord er spesielt store, og nå går vi i gang med å ta igjen etterslepet. Vi tar et krafttak for vegene. Jeg vil også understreke den veldig positive distriktspolitiske effekten totalt sett, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Regjeringen vil arbeide videre med utviklingen av et mer helhetlig overvåkings- og varslingssystem for de nordlige havområder. Regjeringen tar også grep for å videreutvikle kunnskapsmiljøene i Tromsø til et internasjonalt ledende senter for forskning på klima og miljø.

– For meg er det avgjørende at miljø står i forgrunnen i nordområdesatsingen, og vekten på et kunnskapsløft for landsdelen er også helt i tråd med våre prioriteringer, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen har startet arbeidet med å forberede beslutningsgrunnlaget for å kunne anskaffe et nytt isgående forskningsfartøy. Forutsatt at kvalitetssikringen er tilfredsstillende tar regjeringen sikte på å anskaffe et nytt isgående forskningsfartøy med hjemmehavn i Tromsø i løpet av de nærmeste årene.

– For infrastruktur og sjøsikkerhet langs kysten, og for utvikling av framtidens marine næringer inneholder neste trinnet i nordområdestrategien helt sentrale byggesteiner. Dette er en god dag for befolkninga i nord og for Norge, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Regjeringen vil legge til rette for en nasjonal satsing på oppdrett av torsk. Regjeringen vil også etablere en nasjonal satsing på marin bioprospektering for å videreutvikle en av våre viktigste næringer og utnytte våre marine ressurser på en ny måte.

– Nordområdepolitikken dreier seg om å konsentrere innsatsen om tunge prosjekter på strategiske satsingsområder der Norge har naturlige fortrinn, historisk, geografisk og kompetansemessig, for å etablere fremtidsrettet virksomhet i nord, og samtidig styrke både landsdelen og Norges posisjon internasjonalt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Jeg er positiv til all fokus for en bedre utnyttelse av ressurser for fremtiden, også i nord. Det er for tidlig å si noe mer om denne planen før jeg har fått tid til å sette meg inn i alle punktene til dette. Så jeg kommer tilbake med flere kommentarer, og da spesielt til Liv Signes plan for infrastrukturen i nord.

Ingen kommentarer: