mandag 19. november 2007

39 millionar kroner i ekstra løyvingar

Ras- og flaumskadar på vegnettet: 39 millionar kroner i ekstra løyvingar

- Regjeringa har i statsråd den 16.11. gjort framlegg om at det over statsbudsjettet for 2007 skal løyvast i alt 39 millionar kroner for å dekkje ekstra utgifter som Statens vegvesen har hatt på grunn av ras- og flaumskadar på vegnettet.

I år har der vore fleire tilfelle med lokalt veldig store mengder nedbør på kort tid. Utgiftene til rydding og utbetring av vegen og til andre strakstiltak er blitt større enn det ein normalt kan vente, opplyser samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

(Samferdselsdepartementet, 16.11.2007)

For fleire opplysningar:
St.prp. nr. 24 (2007 – 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Samferdselsdepartementet

Ingen kommentarer: