søndag 18. november 2007

Flere tunge kjøretøy i ulykkerVogntog, busser og lastebiler er involvert i stadig flere alvorlige trafikkulykker her i landet. I løpet av de tre første kvartalene i år var det 224 ulykker der vogntog var innblandet, og 28 mennesker mistet livet og 313 ble skadd i disse ulykkene.

Tilsvarende tall for i fjor var 187 ulykker. I tillegg kommer alvorlige ulykker der andre tunge kjøretøy som busser og lastebiler er involvert.(NTB)

Antallet biler på veiene øker voldsomt i hele landet. Hittil i år er veksten langt over prognosene som ligger i Nasjonal transportplan. Både personbil- og tungtrafikk øker, men veksten er størst for tungtrafikken. Regjeringen har ambisjoner om å redusere antallet skadede og drepte på veiene. Økt trafikk, særlig av tunge kjøretøyer, vil tvert imot øke risikoen for ulykker så lenge veistandarden ikke blir oppgradert. Store godsmengder som fraktes på vei utgjør allerede en alvorlig fare for andre trafikanter. Flertallet av dødsulykkene skjer i møteulykker. Ofte er tunge kjøretøyer involvert. I kollisjoner med personbil blir mange ganger utfallet fatalt.

ØKT TRAFIKK fører til at søkelyset igjen rettes mot den elendige norske veistandarden. Møteulykker kan forebygges med midtdelere eller firefelts motorvei hvor kjøreretningene er fysisk atskilt.

Trafikken på veiene vil fortsette å øke fremover. Også tungtrafikken. Ifølge prognosene vil godstransport på vei øke med 60 prosent fram mot 2020. Noe som for øvrig er i strid med nasjonale målsettinger om større satsing på jernbane og båt.

I STATENS VEGVESEN krysser man fingrene og håper det beste, slik sjefingeniør Svein Harald Søndenaa uttrykker det i Fedrelandsvennen i Kristiansand tidligere i september. Det er en farlig defensiv holdning. For å unngå at trafikkveksten fører til kaos og eksplosjon i antall ulykker, må det bygges nye veier. Veier med en standard som gir minst mulig risiko for møteulykker. Det er utfordringen for sentrale myndigheter.

Utbygging av midtdelere på eksisterende vei og evt ny motorvei med 4 felt vil redusere ulykkesrisikoen og spare liv - og dessuten gjøre arbeidsplassen for yrkessjåførene tryggere.